Puisi-puisi IDK Raka Kusuma; Utusan

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com


Nak Luh Bali

santep majalan

di sirahné aturan

nak luh Bali

langgeng sajroning ati

gita sembah lan bakti

 

Utusan

kori diwangan

tuni suba mampakan

ia i utusan

duh, tondén masi teka

ngabaang surat Ida

 

Sanja

ngribis ujané

makeber sesapiné

malila cita

apa nè igelanga

anè nawang tuah ia

 

Sandikala

keleb suriané

suba paak petengé

gisi atmané

apang sing kanti ilang

malingé ngenahilang

 

Semengan

galang badangin

liang pesan nepukin

kedisé nguci

gendingan mapangapti

bagia isin gumi

 

Puja Tri Sandhya, 1

Puja Tri Sandhya

sabilang endag surya

kembang guminé

 

Puja Tri Sandhya, 2

Puja Tri Sandhya

sabilang tajeg surya

kembang ainé

 

Puja Tri Sandhya, 3

Puja Tri Sandhya

nyabran panelah saja

kembang langité

 

Cecek

saja lan saja

swara santep pasaja

nyambat sasmita


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika. Dane nyujur sunia loka, 5 Agustus 2023.

No comments