Tresna Kahalangin Arta

Olih: Désak Putu Sintia Danita

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Cahyan purnama kapat ngalangin keneh tiangé ring peteng punika. Bintang-bintang pakedék pakenyum nimpalin peteng tiangé. “Adi beli tresna tekén adi.” Suaran sulingé nyansan ngaluluhang atin tiangé. “Kija kéh adi jani? Sebet keneh beliné sing karasa, jani beli negak pedidi tanpa adi.”

Gedé Darma teka maekin tiang. Jelék sebeng tiangé ngaé Gedé Darma milu sebet. Gedé Darma matakon tekéning tiang

“Nak éngkén Yan? Jeg sabilang peteng pragat tepuk mapangenan padidian.”

Tiang lantas nambakin patakon I Gedé, “Tusing kénkén Dé.”

Gedé buin nyautin munyin tiangé, “Orahang dogén beneh-beneh Yan, inget tiang timpal Wayané, mai dini ngorta jani.” Lantas tiang ngorta ngajak I Gedé.

“Kéné Dé, jani tiang suba tresna ajak Luh Ayu, nanging bapan Luh Ayu né tusing demen nepukin tiang matunangan ngajak Luh Ayu.”

“Adi bisa kéto Yan? Yin tiang nolih-nolih Wayan kan suba makelo matunangan ajak Luh Ayu, kadén tiang bapan Luh Ayuné sampun cumpu tekéning tresnanné ajak dadua.” Kéto I Gedé nyautin munyin tiangé.”

“Ae Dé tiang wantah anak tiwas, tusing antes ngantén ajak Luh Ayu mawinan Luh Ayu anak sugih, jegég, lan polos.”

 “Sing kéto Yan, yin mula Wayan suba saling tresna ngajak Luh Ayu, jalanin malu, ajak Luh Ayu malaib ngantén, bapané dorinan ajak ngorta buin.”

Tiang nyansan nyangeteng bingung tekén déwék padidi. Né jani tiang majanji ngajak I Gedé buin mani semengan lakar ka umah Luh Ayuné, lakar ngorta ngajak Luh ayu.

Kacrita jani semengan, tiang lan I Gedé majalan ka umah Luh Ayuné. Ngorta tiang di jalan ngajak I Gedé, sing kerasa jani suba neked di mukak umah Luh Ayuné. I Gedé macelep ka umah Luh Ayuné lan tiang ngantosang disisi umah Luh Ayuné.

“Om swastyastu,” kéto I Wayan ngomong di tengah umah Luh Ayuné.

“Om Swastyastu, yihh… ada Gedé Darma, nak éngkén Dé?” kéto Luh Ayu mamunyi.

 “Luh ngidang I Luh pesu jani? I Wayan ngantosan I Luh diwang.”

 Luh ayu lantas bingung, krana jejeh tepukinna ajak bapané, Luh Ayu lantas matolihan ideh-ideh nanging tusing ada bapané. Luh Ayu lantas pesu nengokin I Wayan. 

“Wayan lakar ngudiang mai?” Kéto Luh Ayu matakon tekéning déwék tiangé.

“Kéné Luh, beli mai lakar ngomong beneh-beneh ajak I Luh, jani dini beli kal ngorahang, beli suba tresna ajak I Luh, tresnan beliné kanti mati ajak I Luh, wantah I Luh ané ada di hatin beliné, ané ngidang ngaé atin beliné bagia.”

“Tiang masi tresna tekéning beli, tresnan tiangé suba tekek kapining beli, nanging tiang ten nyidayang ten nuutin raos bapan tiangé, satmaka sesengakanné mabatun buluan, manyama tuah padidian, tiang pedalem ngajak bapan tiangé beli.” Kénten Luh Ayu nambakin munyin tiangé sambilanga ngeling sig-sigan.

“Mai Luh tuutin beli jani, mai jalanin tresnan iraga ajak dadua.” Kénten tiang ngajakin Luh Ayu.

“Tiang ten nyidayang beli, tiang pedalem tekéning bapan tiangé, nanging tiang tresna masi tekénin beli.”

“Mai Luh mai.” Kénten tiang ngomong sambilan ngisiang liman Luh Ayuné.

Dingehang ada anak uyut tekening bapan Luh Ayuné lantas teka bapan Luh Ayuné. “Ngujang cai mai buin Yan? Ci sing pantes ngantén ajak pianak cangé, pianak cangé nak jegég, sugih. Tusing cara cai jelema tiwas!” kénten bapan Luh Ayuné nambakin tiang.

Tiang lantas masaut, “Tiang tresna sareng Luh Ayu, tiang makita ngantén sareng Luh Ayu, tiang wantah jelema tiwas, nanging tiang bisa nyaga tresna.”

“Hahaha… da ngipi malu Yan, hidup di gumi jaman jani nak perlu pis, sing perlu tresna dogén, kayang béndan apa lakar baang pianaké, dadi baang batu?”

“Suud pak suud, tiang tresna sareng Beli Wayan, tiang makita apanga iraga ajak dadua polih ngejalanin tresna.”  Kénten I Luh nyautin munyin bapané.

“Luh Luh, bedik bapa sing cumpu yin I Luh ajak Wayan, mai jani I Luh mulih, kalin jelema ané maadan I Wayan.”

Tiang bengong mapangenan ningehin munyin bapan Luh Ayuné, sakit tangkahé tusing ngidang baana nuturang. Tiang lantas majalan mulih ngajak I Gedé Darma. Sambilang tiang ngorta ajak I Gedé Darma lan tiang matakon,

“Kéné san hidup tiangé Dé? Tiang suba tresna, nanging tresna tiangé kapalasin ulian arta.” 

“Nahhh Yan, jalanin gén malu.”

Sagét suba abulan majalan, tiang makeneh lakar ngalih gaé ka kota, apang ngidang dadi nak sugih. Dinané jani tiang mapamit tekéning reraman tiangé sareng adin tiangé. Kacrita jani tiang suba di jalan bareng ngajak I Gedé Darma, nanging  lepetanné tusing dadi kelidin, né jani tiang sareng Gedé Darma matabrakan, nanging Gedé Darma tusing sanget metatu. Tiang ngeling ngerasang sakit né rasang tiang mangkin, Gedé Darma satya ngantosin tiang bangun.

Kacitra jani suba semengan, tiang Gedé Darma lakar ngemag I Wayan nasi, nanging I Wayan tusing bangun-bangun.

“Wayan… bangun Yan…” kénten tiang ngaukin I Wayan.

Nanging I Wayan ten bangun-bangun lan bedik ten makeneh di hatin tiangé I Wayan lakar mati ngalahin tiang. Sebet bayun tiangé sing ngidang baana nuturang. Sing kerasa suba duang jam majalan Luh Ayu lantas teka ngalih I Wayan. Luh Ayu lantas ngelut I Wayan sané suba sing maurip, Luh Ayu ngeling sig-sigan, belah tangkah Luh Ayuné jani, anak ané katresnain ngalahin ya jani. Bapan Luh Ayuné milu nyeselin déwék krana marasa pelih suba malasin pianak ané saling tresna. Luh Ayu ngomong padidi cara anak buduh.

“Beli… alon-laon ja beli mamargi, tiang tresna kapining beli, ampurayang tiang beli, ajak ja tiang bareng mati.” Kéto Luh Ayu ngomong padidian.

 

1 comment: