Puisi-Puisi Nyoman Manda; Ada Anak Nyangkil Anak Cenik

Rahajeng semeng

Putu Diah Kesuma Déwi
girang bakal masuk sekolah
Tuuhné suba petang tiban
jani ia bakal masuk TK
di sekolah TK Widia Jayantara
semengan méméné mayasin pianakné
aji pakian seragam
celana gadang, baju putih misi rompi gadang
ngandong tas sekolah lan botol téh
lantas atehina tekén bapané
mémé bapané suba pepes ngorahin
apang pianakné bisa ngorahang rahajeng semeng
ajak om swastiastu
lantas teked di sekolahan
muridé mabaris di diapan kelasné
mémé bapan muridé nongosin disampingné
makejang muridé sambata adané tur takonanga adan mémé bapané
lantas  Putu Diah Kesuma Déwi sambata
bapané makenyem disampingné
Putu Diah girang majalan kaarep
Om Swastiastu
Rahajeng semeng Bu Guru
lantas Bu Guru nimbal masaut
Om Swastiastu, Rahajeng semeng gég
Aéng girang kenyem bapané disampingné
Sira peséngané?
Tiang Putu  Diah Kesuma Déwi
uling dija?
masaut Putu girang
Tiang uling Lodtungkang
sira peséngan  bapak gégé?
Bapak tiangé Drs Gedé Lodra
napi karyan bapaké?
Bapak tiangé ten makarya ngoyong duén jumah
prajani maklieb muan bapané disampingné
suba nem tiban ia nganggur sing maan ngalih gaé
tuah nulungin luhné madagang nasi bungkus
ajak godoh
Bu guru nandan Putu  Kesuma Déwi ka kelasé.
Bapané mapandus peluh.

Pondok Tebawutu, 25 Januari 2009


Pamargin Ida

tuni semengan sang suryané medal
barak sumeriak nguak sang nrudu
nanjak atapak-tapak nyibak sang kala
kanti nuntung tepet
macepol alon
nuju laju angalayang nandang
ka bibih pasih lan ambara
alon tedun ka pakoleman

barak sumeriak anapak-napak
nanjek pedek
ngruak rangki pakoleman
kidung ombak nandak layak-layak
ngiring pamargin ida sang Hyang Baskara Dipati
anglila kayun malantun-lantun
karena bénjang malih medal
masolah singsal kendal
lantas malih masineb
nyungkemin jagat dahat tan mapegat.

Pondok Tebawutu, 25 Januari 2009


Ada Anak Nyangkil Anak Cenik

bajuné dekil
awakné dekil
matengkuluk dekil
nyangkil
anak cenik dekil
makejang dekil

nanging abesik
ané sing dekil
sabilang anak léwat
paningalané galang
munyiné
ngeres
terang
tiang nunas
uling puan
tiang makenta
pianak ané sangkila makenyem
yén ada anak mang pipis
yén kéné ia sing dekil

Pondok Tebawutu, 25 Januari 2009


Di Balé Banjar

sabilang suba nyaluk sanja
salikaon
sada saru gremeng
sawang-sawang
suba makumpul anak idih-idih
ané uling semengan malinder
natakang lima
tiang nunas
jani salé kaon
ia makumpul di balé Banjar
ngantos montor pikup doplang
nuduk
baas
anak ané malinder
ada tukang ngepulné

ada duén gaén nyamané
gaé
sekeha
idih-idih.

Pondok Tebawutu, 25 Januari 2009


 Suara Saking Gerémbéng Jurang

jero
singké jero marasa
sangkaning jurang gerémbéng
jurang
gerémbéng
nyelamtang jero
saking blabar
makejang paican
toyané
magerus
ka
jurang
gerémbéng
tan wénten toya
maumbyar ka marginé
singké jero marasa
nyelamtang jero
saking blabar
jani
dadi hati
jero nancebang tiang beton
di jurang gerémbéng
ngawangun umah
dadi kené rakus jeroné
sing pesan matolihan nang abedik

Pondok Tebawutu, 25 Januari 2009


Buin Pidan ada Anak Nyatua

Sing tawang buka jani kakéné guminé
Tiang sing nawang ada gending béro sing masuling
Ada anak ngigel sing matanjek
Tutur dipajongkokan ngancan ramé sing matutuk mabongkol
Sing ada karuan undukné
Ulah pesu karena makelo pesan suba ngioyong di tengah
Sing ada ajak nyatua
Karena guminé sing ada ané nyandaang satuaang di suungé
Karena makejang pada ngaba surat kajang
Ngalih unduk tongosné di kedituané suung

Pondok Tebawutu, 25 Januari 2009


avatarNyoman Manda
embas ring Banjar Pasdalem, Gianyar pinanggal 14 April 1938, sareng pangawi lianan sekadi Djelantik Santha, Madé Suarsa, Samar Gantang, Madé Sanggra (almarhum) miwah sané lianan dados redaktur majalah Canang Sari lan Satua. Kakawian dané kawedar ring Simponi, Bali Post, Harian Nusa Tenggara, Media Muda Balai Pustaka, Mingguan Merdeka Zaman, Suluh Marhaen, Pos Bali, Majalah Satua, Canang Sari, lan Suara Karya. Ngamolihang makudang-kudang penghargaan miwah hadiah, lan ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé ping tiga.

No comments