Tutur Pekak Sidan

Olih: I Wayan Kuntara

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

“Makaad Kak! Johang! Eda dini negak. Nyanan buung anaké mablanja mai ulian Pekak. Ngusak-ngusak pemandangan dogén.” Pegawé tokoné ngopak sambilang ngulah I Pekak apang makaad uli malun tokoné.

Ngénggalang I Pekak makaad uli tongosé ento. Buin lantas ipun ngalih tongos maémbon di malun warung nasiné ané sedeng ramé. “Néh, néh, néh nasi abungkus, johang magedi eda dini negak. Nyanan buung anaké magelekan.” Dagang nasiné masebeng bangras nyagjagin ipun lan ngenjuhang nasi abungkus. I Pekak nampi nasi bungkusé sambilanga sebet nolih abet dagangé buka kéto. Disubané I Pekak makaad uli tongosé ento, nasi bungkusé pakidihanga sig anak cerik dekil ané tepukina natakang lima di betén lampu setopané.

I Pekak buin nglanturang pajalané diastun batisné suba lemet anéh, tunduné tusing nu jegjeg cara ipidan, kulit awakné suba mapilpil, pangadegné tan bina tulang kaput isi, warnan panganggoné suba saru kailidin daki. Kéwala ento tusing ngaénang surud kenehné ngindengang kranjang gedé ané makaput baan kampil. Kala punika guminé panes nyentak, iusan aspal jalané kebus makudus, anginé masih sarasa ngesirang bara api. Tusing ada nyang abesik papunyaan anggon tongos maémbon. Ané ada tuah seksek beton saling pategehin nyujuh langit.

Suba sawatara aminggu tiang ngiwasin geginan I Pekak di tongosé ené. Yén orahang gagéndong boya. Tiang tusing taén ningalin ipun natakang lima. Maan ada keneh lakar nyapatin, kéwala nenga-nenga keneh tiangé. Rasa dot nawang setata ngulgul di kenehé. Uyang keneh tiang mangenehang kanti taén bakat ipiang. Di ipian asané ipun nulungin tiang kala ada blabar gedé ané das nganyudang awak tiangé. Sasukaté maan mangipiang, nyansan uyang paling keneh tiangé dot nawang kasujatiané I Pekak.

Buin maniné tiang majalan ngalihin I Pekak di margi agungé. Akejep tiang majalan, I Pekak tepukin tiang maémbon di malu tokoné ané matutup sambilanga mailih-ilih ulian ongkeb guminé tusing dadi tawah. Anggek-anggek pajalan tiangé maekin I Pekak. Disubané tiang neked di arepné, I Pekak sarasa tengkejut lan ngiwasin déwék tiangé. Suudé ento ipun makenyem. Tiang ngwales makenyem. I Pekak ngorahin tiang apang negak di sampingné. Mara sajan tiang nyepolang jit, ipun sagétan ngomong tekén tiang.

“Tumbén jani ada ané nyak maekin Pekak.” Keto I Pekak ngraos. “Biasané dini ditu Pekak kaulah, kaopak kadi gagéndong. Pekak nawang cening sesai ngiwasin Pekak uli joh, kéwala Pekak tusing nawang apa ané ada di keneh ceningé. Ané patut cening nawang, Pekak boya ja gagéndong, Pekak tusing taén natakang lima.”

Tiang makesiab ri kala Pekak nyambatang yén ipun nawang tiang sesai ngiwasin déwékné. Rasa dot nawang tiang nyansan ngedénang. Lantas tiang mangorta kangin kauh ngajak I Pekak, kanti tiang nawang wastan ipuné Pekak Sidan. Disubané nawang wastané, tiang buin matakon teken ipun.

“Ampura Kak. Tiang sujatiné suba nawang yéning Pekak boya ja gagéndong. Tiang tuah dot nawang, uli ija Pekak tekané? Suba tua kéné nak ngudiangin Pekak sesai glindang-glindeng dini apa buin guminé panes nyentak buka kéné? Uyang paling tiang ngenehang. Kanti taén bakat ipiang tiang Pekak. Sarasa Pekak nulungin tiang di ipian. Nak uling dija kadén tekané ipian cara keto.”

Pekak Sidan kedék kanti ngenah gigi pawahné. “Pekak suba nawang cening lakar ngomong kéto. Eda buin cening inguh ngenehang ipiané. Ento sing ja lén tuah pikéling Widhiné kapining cening. Nitahang cening apanga dadi jadma ané ngelah keneh urati lakar nylametang jagaté ené uli sengkala buin pidan. Apanga cening nawang, sapatekan Pekak mai boya ja tan patujon. Joh-joh Pekak mai uling Bukit Tunggal ané ada durin kotané ené tuah ngaba pangapti kotané tusing keni sengkala cara ipidan.”

Pasaut Pekak Sidan nyansan ngaé keneh tiangé masradukan. Ipun sakadi nawang tekén paundukan tongosé ené dugasé ipidan. Patemon tiangé sareng ipun korahang kamulan titah Widhi. Kasujatian ipun mai mabekel karahayuan tusing ada ané ngeh.

Yadiastun tiang tusing nyidang ngresepang makejang tutur Pekak Sidan, kéwala kalascaryan keneh ipun teka mai nyidang tiang rasaang. Apa buin nepukin pangadegné di yusa ané suba séndéh kauh, jeg sing dadi ati kenehé. Paliat tiangé katuju di batis ipun ané lemet anéh, ané sesai usap-usapa ri sedek ngorta.

“Kak, yén dadi tiang nawang, kenapa batis Pekaké ento? Apa ané ngranayang dadi bisa buka kéto Kak?”

Kenyem Pekak Sidan masalin jengis di subané tiang matakon. Ipun nguntul sigsigan ngetélang yéh paningalan, ngaénang tiang marasa pelih mesuang patakon buka kéto. Mirib ada rasa sebet ané tusing nyidang kaengsapang yén nyambatang sakit di batisné.

“Ampura Kak, yén patakon tiangé ngaé Pekak sebet. Eda suba sautina patakoné ento Kak.”

“Tusing kenapa ning. Suba pantes cening nawang masih. Ené tusing ja joh mapaiketan tekén tongosé dini.”

Makesiab tiang ningeh pasaut Pekak Sidan. Ngancan seken tiang ningehang tutur ipuné. Uli tutur Pekak Sidan tiang nawang. Pidan dugas tiban-tibanan ané suba liwat, tongos bungah ané korahang tusing taén sirep ené sing ja lén tuah alas linggah. Tongos sarwa entik-entikan, sarwa taru, sarwa beburon maurip. Krama ané nongos dini masih tuah abedik. Di désa cenik ané umahné maselat pada majohan, Pekak Sidan lan krama lénan ngalih pangupajiwa uli nanem sakancan woh-wohan lan umbi-umbian di tegalan soang-soang. Di nuju masan ngalapin, tusing kanti buin mesuang pipis anggon mablanja, ané ada pipisé ané nekain ulian maan maadepan. Yén saja buka kéto paundukané pidan, bisa matimpal ngajak alasé linggah, tusing lakar taén ngelah basang layah.

Tongos tiang ngenjekang batis jani, ipidan kaiterin baan sakancan papunyaan. Ada Punyan Bingin ané sesai anggona tongos maémbon, ada Punyan Pulé ané babakané kaanggon boreh, ada Punyan Bila ané kocap korahang tongos I Lubdaka matapa tan pasirep mikpik don bila sambilanga ngingetang jelé solahné nuju Purwaning Tilem Kapitu. Ada koné masih mentik mabaris soroh bunga-bunga ané nyabran sasih kapat pada kembang ané ngaenang kenehe galang apadang. Keneh tiangé sarasa milu kaanyudang ka alas asri ané orahanga Pekak Sidan. Tis angin di alasé nyidang tiang rasayang ulian ningeh tutur ipun.

Pekak Sidan makenyem sambilanga ngiwasin langité galang. Nanging, buin kejepné paliat ipun makobar-kobaran nyinahang semu bangras. Alis tiangé kanti mapecuk bingung nolih semun ipun sagétan maganti-ganti. Pekak Sidan buin nuturang makejang sambilanga ngemelang lima ulian kaliwat sebet. Ipun nu marasa sebet tan kadi-kadi tekén anak mabasang bédog mabusana sarwa bungah ané mucukin pupulan anak mahélem marompi kuning masenjata sénsor lan buldoser. Anak mabasang bédog ento ngaku-ngaku ngelahang tanah di alasé. Buka di linggahé beletanga, Pekak Sidan lan krama désa tusing nyidang buin ngomong apa. Makejang utsahané mamocol ulian anaké ento liunan daya corah. Alas asri lakar kobah dadi kota anyar ané bungah genah manongos sang sugih maliah, sakéwala tusing ngitungang panglalah.

Sasukaté ento kocap sengkalané nibenin. Sawatara aminggu papunyaan lan sakancan entik-entikané nyansan telah kagalgal tan pasisa. Buron-buroné makejang malaib pati kaplug. Pucak sengkalané dugas peteng guminé, ujané bales tan parérénan, anginé makuus sahasa ngamuk, tatité ngendih katimpalin suaran langité magejeran. Yéh ujané saka abedik negehang. Akijapan mata natah umahé dadi tukad. Makejang kaanyudang olih blabaré. Batis Pekak Sidan ngengsut di punyan nyuh ané ada di natah umah krama. Ento makada ipun slamet yadiastun sakit batisné enu abana kanti jani. Ané paling sanget sebetanga tekén Pekak Sidan, ipun kilangan umah, kilangan pianak kurenan ané kaanyudang blabar agung.

Tiang nengil tan pasuara mara nawang paundukan Pekak Sidan buka kéto. Sarasa milu enyag tangkah tiangé. Ri kala tiang nengil Pekak Sidan matakon tekén tiang sambilanga ngusap-usap yéh paningalané aji bajuné ané dekil.

“Cening nawang, ané paling takutina tekén krama kotané dini? Sing ja lén pastika ujan. Ento makada sabilang bucun kota mapasang lampu laser anggon nyibak lan ngulah ambu gulemé. Beton ané saling pategehin ento tusing kal nyidang nyerep yéh ujané, suba pasti kotané nyilem yén ujan gedé teka.”

Apa ané orahanga tekén Pekak Sidan makejang beneh lan seken ngabuktiang tutur Pekak Sidan mula tutur sujati tusing ngaé-ngaé. Tiang marasa jengah tekén kahanané jani. Tiang marasa ngoyong di genahé ané bungah kéwala sujatiné benyah.

Galang keneh tiangé, sawiréh patakon-patakon ané ngaé uyang paling suba tawang tiang jani. Apa buin ento makejang sayuakti nyidang ngaé tiang ngeh tekén paundukan guminé jani. Nanging, ada buin abesik ané dot tawang tiang, isin kranjang ané makaput kampil ané sesai gandonga tekén Pekak Sidan.

“Kak, buin abesik. Yén dadi tiang nawang, apa sujatiné isin kranjang makaput kampil ané sesai gandong Pekak?”

Pekak Sidan makenyem saha nyautin patakon tiang, “Uli tuni Pekak ngantiang patakon ceningé ané buka kéné. Ané gandong Pekak sesai sing ja lén tuah entik-entikan. Entik-entikan ené sing ja kaadep, entik-entikané ené lakar baang Pekak sig anak ané ngelah rasa ngeh cara cening. Yén anak ané tusing pati rungu jeg sing nyidang lakaran nyelametang palemahané. Kéto masih tetujon Pekak teka mai ngaé genahé dini apang joh uli sengkala. Carané tuah nandur buin entik-entikan. Depang sengkala ipidan Pekak dogén ané ngrasayang. Preti sentanané apang tusing kanti marasa kilangan. Kénkén, cening nyak nampi entik-entikan Pekaké?” Sambilanga ngungkabang kampil ané nekepin kranjangé, Pekak Sidan ngenjuhin tiang entik-entikan.

“Ndén malu Kak. Tiang boya ja tusing nyak nampi entik-entikané ané baang Pekak. Kéwala tiang dini tusing ngelah karang utawi natah tongos nandur entik-entikané. Tiang tuah anak kos di kotané ené. Ngelah tongos mangoyong dogén tiang suba aget dini.”

“Ning, ené tampi entik-entikané.” Pekak Sidan nyemak liman tiangé lan ngejang entik-entikané ento di liman tiangé. “Cening eda sumanangsaya, yén jani cening tusing ngelah karang tongos nandurin entik-entikané ené, astungkara malarapan suécan Widhiné, buin pidan cening lakaran ngelah karang tongos nandur entik-entikané ené. Anaké ane ngeh tekén palemahan tusing taén kanti sangsara idupné. Jani, entik-entikané ené tandur malu di karang awak ceningé.”

Raos Pekak Sidan ngaé tiang makeneh-keneh sambilang bengong cara kebo mabalih gong. Disubané tiang ngeh, sagétan cara angin Pekak Sidan suba ilang uli samping tiangé.


I Wayan Kuntara
Magenah ring Désa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupatén Gianyar. Alumnus Himasaba Undiksha warsa 2011. Sané mangkin makarya dados Penyuluh Bahasa Bali.

No comments