Sekar Wreda

 Olih: I Putu Suwéka Oka Sugiharta 

Gagambaran I Putu Supartika

Risedek para pangayahé ring Karang Sastra bincuh mikamkamin karya agungé mipilang aksara.Yan tatasang ring sekala, sami pada bincuh ngincegang amongané soang-soang. Yukti yan sekalané nénten wénten sané apil ring amongan. Ida Sang Kreta sané tan mararian tilik mapangawas mapajar banban, “Dadi bincuh kéwala tusing dadi bungeng.”

Apan tél wacanan Sang Kreta nyuksma pisan, arang sané nglingayang. Riastun kapiragi nanging nénten banget kapikayunin. Akéhan tetep ripet magarapan. Minab akéh sané marasa-rasa pinih inceg, pinih lesu ngindikang karyané. Nénten tangeh ngamedalang baos sigug ring sametoné. Ida Sang Kreta wantah ica ngaksi indiké asapunika. Yukti sampun sué katatasang ring saunduhing kecap sastrané, bikas manusané matios-tiosan.

Riastun polih amongan ngéncakang karya suci ngénterang aksara, nénten majanten pacang prasida ngimpasang sakéng idep, wak, miwah parilaksanané ala. Karya-karya agung mipilang aksarané kapantesang pisan karamianin gegodan. Réh pacang pralabda ngembasang janma paripurna. Jenar pisan nénten wénten janma paripurna sané kantun mapangidep ala.

Saged kadi panarkan Sang Kreta. Sakéng ketian pangayahé wantah wénten adiri sané parek nangkilin Ida. Sampun katatasan olih Sang Kreta, I Buyar mararian ngulat aksara. Sesampuné sué matatimbang néwék, raris ipun murunang raga parek ring Sang Kreta saha nyumbah. “Duh lugrayang titiang janma kalintang jugul mangkin sampun purun manangkilin linggih Iratu. Domogi titiang nénten kasengguh wangla sangkaning kanambetané punika. Nanging malih pisan lugrayang titiang, yéning nénten tunasang panyenar raris kantos padem titiang pacang liputin simuh. Mapan marasa-rasa bincuh ring déwék sampun sareng bincuh nabehin karya mipilang aksara. Nanging yéning nénten raris patut ring sulur punika ngawé titiang ajerih. Riastun titiang inceg nanging idepé bungeng. Manawita singsal atur titiangé tur mapala pati pacang lungsur titiang. Dumogi ring panumadian titiangé sané jagi rauh nénten alpa mipilang aksara antuk pamargi sané patut.” 

Ida Sang Kreta tusta rena ngrenga atur I Buyar. Saha Ida Ngandika, “Kamulan yan alihang di ketékan karyané ada ané madan nista, madia, muah utama. Makéjang ento mapikolih nanging ada pabinayané.”

“Sampura dahat titiang sampun purun nyalung. Sapunapi mangda karya agungé manados utama?”

“Ada srana ané musti aturang tekén linggih watek dewata-dewatiné, kéto mase kapining sarwa praniné.”

“Sinampura dados Linggih Iratu tan tatas majarang sakéng pangawit karyané. Makadi masilib-siliban yan sapuniki.”

“Sranané ene pingit pesan. Tantuné tuah dadi orahang tekén anaké ané matakon baan sreda bakti. Lénan tekén ento tusing dadi orahang. Dudu gawé, dudu sastra palané.”

“Napi wastan sranané punika?”

“Adané Sekar Wreda, sukil pesan tongosné ngalih.”

“Raris sira sané pacang prasida ngeniang?”

“Cening jani bakal titahang Bapa mangalih.”

I Buyar irika makesiab tur digelis maatur, “Sinampura dahat. Napiké titiang sané tambet kalintang pacang prasida mikolihang?”

“Jani Bapa maicaang panugrahan. Kemu Cening majalan ngaja kanginang. Eda runyuh tekén gegodan. Yén marasa kénken rawatang ulat-ulatan aksarané di déwéké.”

Risampuné maatur sumbah, I Buyar mangkat ngalér kanginang. Riastun akéh pangayah sastrané sané masesimbing, nalih I Buyar daya réh ngelidin amongan, ipun nénten ngwangdéang tindakané. Sesampun doh lintang sakéng wates desané, irika I Buyar angob ngantenang alas giriné mapadu, makadi sedek magelut makasih-kasihan. Aun-auné tulia saput mangda sang kalih nénten kimud mapakasihan. Ring sornyané wénten wé membah lantang malémad makadi senteng pragina jogédé. Toyané kapikantenang masawang dadu sakéng doh. Tan Karasanin I Buyar saget sampun rauh ring Jagat Puspa Negarané. Irika sakancan sekaré mentik naram. Nénten wénten tumuuh tiosan sajabaning sekar. Ring kenehné  I Buyar pati taken, yan amunika akéh sekaré sané kén minab kasengguh Sekar Wreda. I Buyar Angob ngiwasin sarwa sekaré, akéh sané durung naenin  kaiwasin. Sedeng kalangena ngiwasin sarwa sekaré, I Buyar makesiab wiréh matengeran wénten kadi anak sedek marerembugan ring bet sekaré. “Ada manusa dini. Lan aturang kén Linggih Ida Sang Prabu Padma Raja.”

“Lan énggalin apang tusing kasépan. Nyén nawang manusané ené bakal madaya corah. Telah nyanan nyama-nyama iraga dustaina.”

Wau kasumekenang, I Buyar manados tangeh yéning sekaré sareng kalih sane maparembugan. Ring kenéhné I Buyar ajerih pisan. Sawiréh wau mangkin ngiwasin wénten sekar marembugan. Nanging gelis ipun eling ring tél wecanan Sang Kreta. Sesampuné ngrawatang ulat-ulatan aksarané, I Buyar manados purun nakénin sekaré kalih.

“Kaping riin lédangang aksamayang titiang, sampun purun makadi mangkin ngranjingin désan Jero Sekar maka kalih. Titiang I Buyar sakéng Karang Sastra. Rauh titiangé meriki nénten matetujon dusta, nanging sangkaning katitah olih Ida Sang Kreta ngruruh sekar srana yadnya pamipil aksara. Mangda prasida lanus karya agungé ring Karang Sastra.”

“Tiang I Ratna Putih, niki adin tiangé Ratna Dadu. Pacanggahan tiangé wantah kamulan ring panepin desané. Yan yukti kadi punika, mangkin Jero manusa jaga anter titian nangkilin Ida Sang Prabu Padma Raja.”

Nénten sué ring margi raris I Buyar lan sekaré kalih sampun rauh ring purin Ida Sang Prabu Padma Raja.

Pomahan wadwa sekaré miwah Purin Ida Sang Prabu ring Jagat Puspa Negara sami kawangun antuk manik madu. Irika nyangluh ambun sekar miwah maduné macapuh naut kayun. Candi béntar puriné mapinda kampid kupu-kupu becik pisan. Sarwi sekaré majéjér pangus ngemit purin Ida Sang Prabu. Samian tangar réh nembénin wénten manusa tangkil ka puri. Nanging sesampuné katlatarang antuk sumeken olih I Sekar makakalih, bala sekaré ngrarisang ngranjingin puriné.

Sedek I Buyar Kasarengin sekaré kalih rauh ring Balé Paséban. Sang Prabu Padma Raja sedek katangkilin olih purohita, patih, arya,  demung, tumenggung, rangga, miwah sane tiosan. Sang Prabu kaget pisan wiréh sampun sué tan wénten manusa sané manangkilin. Sesampuné Sang Prabu mapitakén ring I Buyar, ipun digelis nyawis maduluran sumbah “Lugrayang titiang Sang Prabu riantukan sampun purun ngranjingin wawidangan druwén Iratu. Tangkil titiangé meriki wantah katitah olih Ida Sang Kreta ngruruh Sekar Wreda jagi anggén Srana Karya.”

Sesampuné sué nimbang kayun Ida Sang Prabu ngandika, “Yéning ané tawang gelah sasukat madeg Ratu di Puspa Negara. Kondén taén gelah mireng panjaké ané madan Sekar Wreda.”

Wau puput Ida Sang Prabu ngruntuhang wecana raris Ida Bagawanta Kamala Petak nyumbah kadulurin atur, “Yan makadi titiang becikan ngiring sareng-sareng tangkilin Ida Sang Kreta. Pradé tan iwang antuk titian nimbangang néwék, pastika Sekar Wredané punika utama pisan. Ngiring puniki anggén jalaran nyihnayang sapasira pantaraning sekaré sané pinih utama. Mangda pawiwilané ring Puspa Negara digelis polih panepas.”

Risampuné malih matimbang ring kayun, Ida Sang Prabu cumpu pisan ring atur Ida Bhagawanta Kamala Petak. Sarwi sekaré ring Puspa Negara kaarahin mangda rahinané bénjang paum ring ajeng puriné.

Irika I Buyar wau naler nguningin yéning sampun makudang-kudang warsa Jagat Puspa Negarané rendeng wiréh soang-soang sekaré pada nyumbungang raga pinih utama. Akéh naler sané mautsaha mregejain linggih Sang Prabu Padma Raja.

Benjang semengné, ngrupuké sampun ramia sekaré sané mapupul ring ajeng purine. Mategepan pisan rupan sekaré. Wénten sané mawarni petak, dadu, bang, wilis, kuning, jingga, pelung, ireng, brumbun, miwah sane tiosan. Wénten sané pawakannyané becik kantos kaon pisan. Wénten sané maambu miik kantos bengu, andih, tur pedes. Wénten sané marupa batu, les, besi, temaga, timah, perak, mas, mirah, manik, miwah inten. Wénten taler sané alit lamen tunguné kantos lamén umahé.”

Sesampuné karasayang jangkep Ida Sang Prabu Padma Negara raris ngajakin sarwa sekaré mangda sareng-sareng nangkilin Ida Sang Kreta ring Karang Sastra. Yéning Sang Kreta sampun nepasin sapasira sane kasengguh pinih utama pantaraning sarwa sekaré. Ida Sang Prabu masemaya pacang nyukserahahang linggih Idané. Irika sekar-sekaré sané rumasa andel masuryak girang. Pada-pada ngrasayang pangus pacang ngentosin Prabu Padma Raja.   

Mangkin caritayang I Buyar lan sarwa sekaré sampun malih rauh ring Karang Sastra. Irika para pangayah aksarané sengagan  ngiwasin sarwi sekaré marerod. Wénten sané ajerih, ngraris nyurat sesuratan sané serem-serem. Wénten sané madalem sekare sané alit-alit tur lingsir karejek olih sekaré sane agengan, raris ngripta sesuratan sedih-sedih. Wénten sane angob ngiwasin sekaré, raris nyurat reriptayan marasa basa angob. Wénten sane ngrasayang banyol ngiwasin rupan sekaré tan kadi patut, raris ngripta carita sané baud-baud.

Digelis I Buyar Nagkilin Ida Sang Kreta, kadulurin sembah nunasang panepas sané kén mawasta Sekar Wreda. Ida Sang Kreta Ica raris mapajar, “Ané madan Sekar Wreda tusing ada lén kala para pangayah sastrané nyak adung ajak kaluihan sekaré. Nyurat ané lung-luung, ané luih-luih tusing ja anggon mapragalba, ngengkigin anak lén. Pocol, amongkén ja melah bungané yéning di kenehné ajum misi iri ati. Kéto masé pangawiné amongkén ja luung reriptané yan kondén sida ning kenéhné tusing lakar mawiguna.”

Irika raris sombong-sombong sarwi sekaré runtuh. Sami pada-pada eling ring raga, eling masameton masawitra. Sapunika taler para pangawiné tangeh ring soang-soang kaiwangannyané. Ngangkénin manjakin aksara nanging mrécakné tan rarian. Para pangawi miwah sarwa kabecikan sekaré masemaya pacang ngripta sané patut-patut, matetujon nreptiang jagat. Pungkas karya agung mipilang aksarané kaucap paripurna wiréh samian pangawiné ngeniang Sekar Wredané soang-soang. Punika kaanggén srana ngastiti Widi. Sapunika naler samian sekaré ngeniang pangawi sané anut. Pangawiné rikalané lebar kaucap layu sekar. Sarirané manados layon nanging mrik sesuratané tan dados ical. Sarwa sekaré sané mentik naram setata urip ring Karang Sastrané. Sekar-sekaré punika kabaosang tan prasida alum.


I Putu Suwéka Oka Sugiharta
wau ngawitin nyurat reriptayan (sastra). Riinan ipun wantah masesuratan non sastra makadi jurnal, artikel, opini, esai, buku populer, miwah sané tiosan. Ipun malajah nyurat sastra sasukat Bulan Bahasa Bali Warsa 2020 duk reriptayan ipuné sané marupa puisi manados jayanti kapertama. Mangkin ipun seringan nylaksak ring bongkol-bongkol gunungé, ngayah pinaka pekerja sosial profesional ring Dinas Sosial Kabupatén Karangasem. Tios ring punika taler mautsaha nyepih galah magendu wirasa sareng mahasisia Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar pinaka dosén tidak tetap.

No comments