Ni Wayan Waluh

Gagambaran Wayan Jengki Sunarta

Ada koné tutur-tuturan satua, ida sang Prabu Koripan madué putra dadua lanang istri, sané duuran lanang maparab Ida Sang Prabu Singasari madué putra istri adiri, muah Ida Sang Prabu Daha madué putra dadua lanang istri, ané lanang alitan.

Kacerita Ida Radén Mantri Koripan, dadi tusing éling koné ida madué mingsiki istri di Daha, teka ka Singasari koné ida mamadik anak istri, tur panglamar idané suba katampi olih Prabu Singasari.

Jani kacerita Ida Sang Prabu Mataum seneng tekén Ida Radén Galuh Singasari, nangingké lakar anggon ida amengameng dogén. Sai-sai koné Ida Sang Prabu Mataum lunga ka Singasari nglemesin Ida Radén Galuh, tur tan mari ida maktaang Ida Radén Caluh gapgapan, ajeng-ajengan wiadin panganggé soroh né luih-luih. Déning Ida Radén Galuh Singasari kuduan tekén pabaan, kadagingin koné lantas kayun Ida Prabu Mataum.

Sawetara ada abulan Radén Galuh Singasari kanggén ameng-ameng olih Ida Sang Prabu Mataum, Ida Radén Galuh lantas ngrempini. Déning kéto, jani kéweh lantas kayun idané, wiréh pabuncingan dané tekén Ida Radén Mantri Koripan suba paek. Tan mari koné ida ngrikrikang daya, mangdené tan kauningan ban Ida Radén Mantri Koripan.

Kacerita jani buin puan pabuncinganne, Ida Radén Galuh Singasari suba di paengkeban, kakemit ban I Nginté Ngemban, ngandika Ida Radén Galuh, “Mémé Nginté Ngemban, kénkénang ban nira madaya jani, apang tusing uningina nira kakéné tekén i beli Mantri Koripan? Yan ida uning pedas wangdé ida ngambil nira.”

Matur I Nginté Ngemban, “Inggih Ratu Déwa Ayu, lacur pisan cokor I Déwa madué panjak tua anaké sakadi titiang, tan pisan titiang mrasidayang ngaturang daya, kénak cokor I Déwa mawosin, sapunapi ja antuk cokor I Déwa titiang jaga ngiring.”

Matur I Nginté Ngemban, “inggih titiang nyadia ngiring yadiapin titiang padem, lamun sampun ngiring cokor I Déwa lega pisan manah titiang.”

“Nah lamun kéto ja mémé, nyanan petengé jalan bareng nira luas ka Daha, mamaling I Galuh Daha.”

“Ba, dados cokor I Déwa mamaling Radén Galuh Daha, jaga sapunapiang cokor I Déwa ida?”

Ngandika Ida Raden Galuh, “nah kéto dogén, buin mani orahina men!”

Kacerita jani suba nyaluk peteng, Ida Radén Galuh Singasari lantas nyilib lunga ka Daha kairing ban I Nginté Ngemban. Disubané rauh di Daha, ditu lantas ida ngeninin saisin puriné sasirep. Di subané pada sirep, Ida Radén Galuh Singasari sareng iringanné ngranjing ka purian ngraris ka pamreman Ida Radén Galuh Daha. Disubanné kapanggih Ida Radén Galuh Daha, lantas ida rampana tekén I Nginté Ngemban ajaka ka Singasari. Enteg koné baan ngrampa ajaka dadua tur tusing kenyel-kenyel nganti nganteg ka Puri Singasari tra rérénan.

“Inggih Ratu Déwa Ayu.”

Nah jani iasina koné Ida Radén Galuh Daha tekén I Nginté Ngemban. Suba suud ngiasin, Ida Radén Galuh Singasari lantas ngranjing ka tablané tur tablané lantas tekepina.

Kacerita jani rauh lantas patih mantriné uli Koripan iringang panjak ngaba sarwa emas, gong muah joli mendakin Ida Radén Galuh Singasari. Jani unggahanga lantas Ida Radén Galuh Daha ka joliné, tur lantas mamargi ka Koripan. I Nginté Ngemban bareng ngiring muah tablané baan panjaké.

Tan kacerita di margi, nyanjaang rauh koné lantas di Koripan, Ida Raden Galuh kalinggihang di pagaluhan. Dening Ida Radén Galuh meneng dogén ajaka ngraos, matakon lantas Ida Radén Mantri Koripan tekén I Nginté Ngemban, “Mémé Nginté Ngemban, kenapa gustin Méméné dadi meneng dogén ajak ngraos?”

“Ratu Radén Mantri, anak ida bendu ring titiang, santukan iwang antuk titiang ngiasin I tuni.” Kéto aturné I Nginté Ngemban, teka jog ngega koné Ida Radén Galuhé kéto tekén I Nginté Ngemban, ada dogén koné baan ngaturang awananné ida meneng.

Kacerita jani suba peteng, tur pula-palin pabuncingané suba koné pragat, Ida Radén Mantri kalih Ida Radén Galuh lantas ngranjing ka pamereman. Ditu lantas Ida Radén Galuh lantas kambil olih Ida Radén Mantri, mawanan Ida Radén Galuh kantu. Makelo pesan ida kantu masih tusing éling-éling, matur lantas I Nginté Ngemban, “inggih Ratu Radén Mantri, gelisang cokor Ratu éling ring raga. Asapunika panudanné, nanging tan kéngin anak siosan sané nepak, mangda cokor Ratu ugi!” Kéto atur I Nginté Ngemban. Ida Radén Galuh Daha maklesok di laapan waluhé.

Kacerita Ida Radén Mantri suba usan nepak pajenangan, lantas ida ka purian, panggihina rainé mlinggih tur suba bisa ngandika. Angob pesan Ida Raden Mantri déning warnan rainé masalin, sagét mudoan bandingan tekén i tuni. Nangingké ida sing ja ngraos, déning katarka panyingakan idané lamur.

Kacerita jani suba semengan, kacerita i panunggun taman, Mén Bekung ukana ngalih muncuk waluh, nget nepukin anak luh bajang tur jegég pesan negak matedoh betén laapan waluhé. Katakonin lantas Ida Radén Galuh Daha ban Mén Bekung, “jero anak istri, nguda jeroné dados semengan pesan jeroné suba dini? Ngéngkén jeroné ngalih waluh?” Meneng koné Ida Radén Galuh, déning ida tondén uning ngraos, pang kuda kadén Mén Bekung matakon, masih Ida Radén Galuh tusing masaur-saur, begbeg klingas-klingus dogén ida.

Déning kéto padalema ida tekén Mén Bekung. Ida Radén Galuh lantas ajaka ka pondokné di taman. Neked di pondokné, Ida Radén Galuh lantas siramanga, suud siramanga laut odakina. Suud kéto ida uning ngandika.

Matakon Mén Bekung, “jero anak istri, indayang nikaang ring titiang, sira jeroné?”

Masaur Radén Galuh, “nah Mémé, da Mémé nguyut-uyutang nah Mémé! Nira putraning Daha, sangkal nira nongos betén lapaan waluhé i tuni, nira ibi sanja entunganga uli purian tekén panyeroan I Galuh Singasariné.” Nglantas koné ida nuturang, saindik-indik idané makejang uli sekat malinga tekén Radén Galuh Singasari, Mén Bekung séngeh-séngeh dogén, kapiolasan madingehang pangandikan Ida Radén Galuh Daha.

Matur Mén Bekung, “inggih Ratu Déwa Ayu, sané mangkin sapunapi kayun cokor I Déwa, jaga mantuk?”

“Inggih Ratu Ayu, yéning asapunika, iriki sampun cokor I Déwa nganggén titiang panjak belog.”

“Nah buat totonan da suba dawananga, nanging kema Mémé, yan di aepan anak da Mémé mratu tekén nira, akuin nira pianak kaukin Ni Wayan Waluh, apang nira tusing uningina tekén i Beli Mantri makadi tekén I Galuh Singasari!”

“Inggih Ratu Déwa Ayu.”

Sasukat Mén Bekung ngajak Radén Galuh Daha, teka énggal koné ia matingtingan, asing angkuhanga gagaénné tuara ada tra mapikolih. Ida Radén Galuh karyan idané mabnang-bnangan, nyongkét, ngendek, muah ané lén-lénan, tur pakaryan idané melah-melah.

Kacerita jani Radén Galuh Singasari, karyan idané masih mabnang-banangan, nangingké pakaryan idané tuara ada maleek, joh tandingané tekén pakaryan Radén Galuh Dahané. Sedek dina anu panyeroan Radén Galuh Singasari meli koné sabuk cecirupan di peken. Sasubané ia suud mablanja, lantas ia ka puri, cingakina lantas ia ngaba sabuk tekén Radén Mantri, lantas ida matakén, “mémé panyeroan, dija maan sabuk cecirupan?”

“Antuk titiang numbas Ratu Radén Mantri.”

“Indayang balihin! Aéng ja luungné nyén ngelah pagaéné?” Aturina lantas Ida Radén Mantri. “Manut pajar sané ngadolin titiang, kocap pakaryan pianak panunggun taman cokor I Déwa, Mén Bekung.”

“Yé, Mén Bekung ngelah panak ia?”

“Madué Ratu Radén Mantri.”

Ngandika Ida Radén Mantri tekén rain idané, “adi, adi Galuh, mai ja! Tingalin sabuk pagaén pianak Mén Bekungé! Luungan tekén pagaén adiné.” Nyagjag lantas Radén Galuh tur lantas nyingakin sabuké.

“Beli Mantri pagaén yangé anak tondén mabecikan nika tegarang ja nika sampun mabecikan, ten kaonanga napi ring niki,” kéto atur arin idané, meneng koné Ida Radén Mantri.

Kacerita sampun wénten dauh telu, Ida Radén Mantri lantas lunga ka taman makayun uning tekén pianak Mén Bekungé. Disubané rauh di taman, ngulkul koné pireng ida munyin prorogané sig umah Mén Bekungé? Dadi Mén Bekung kagét suba ngelah pianak bajang, dija sa bakatanga pianak? Angob pesan ja baana gelah ngenot kajegégan anaké nunun ento. Yén ambulné ja jegég kurenan gelahé, kénkén ja demené?” Kéto koné pakayun idané lantas ida ngranjing. Sarauh idané ditu, pasrorot koné luh-luhé tuun sabetek né ngiter Ni Wayan Waluh nunun di ampik Mén Bekungé. Ni Wayan Waluh tuun uli patuunan tur lantas mulihan. Mén Bekung muah luh-luhé tamiun Ni Wayan Waluhé, ajaka makejang mamitang lugra nyapa Ida Radén Mantri. Ida Radén Mantri lantas ngandika, nyaru-nyaru nakénang siap tekén Mén Bekung.

“Mémé Bekung.”

“Titiang Ratu Radén Mantri.”

“Mémé ngajinang siap nirané mai? Mara seluk ukana kabongbong laut ngeléb. Anak mai dogén ja lakuna i tunian.”

“Titiang matur sisip Ratu Radén Mantri, tan pisan titiang ngantenang ayam duén cokor I Déwa mriki,” kéto atur Mén Bekungé, ngandika buin Ida Radén Mantri, “Mémé Bekung, to nyén né nunun i tunian dini?”

“Titiang madué pianak Ratu Radén Mantri.”

“Dadi Mémé nget suba ngelah pianak bajang teka dija Mémé maan pianak?”

“Matur sisip Ratu Radén Mantri, antuk titiang ngidih Ratu ring titiang madué nyama, jumah kangin.”

“Nyén adanné panak Méméné?”

“Ni Wayah Waluh, Ratu Radén Mantri.” Pragat ambul to patakon Ida Radén mantri, lantas ida mantuk.

Ceritanné sai-sai koné ia ka taman kumah Mén Bekungé, Ida Radén Galuh Daha suba anggon ida ameng-ameng, tur lantas Ni Wayan Waluh mobot.

Kasuén-suén, kacerita Ida Radén Galuh Singasari suba madué oka istri. Ya matigang sasian okan Ida Radén Galuh Singasari, ya embas koné okan Ida Radén Galuh Daha, lanang.

Kacerita odalan okan Ida Radén Galuh Singasari, okan Ida Radén Galuh Daha matigang sasian, tur prabéan nigang sasihin makejang kamedalang olih Ida Radén Mantri. Okan ida di puri tra runguang ida, teka okan idané di taman koné upahanga ida gong muah igel-igelan.

Kacerita jani arin Ida Radén Galuh Daha, Radén Mantri Madé, nyilib ida lunga ngrereh rakané. Sapakaon Ida Radén Mantri Madé, mawuwuh-wuwuh koné sungsut Ida Sang Prabu kalih pramésuari Daha, kantos ida tuara ngrayun-ngrayunin, nangis dogén koné di pamreman.

Tan cerita Ida Sang Parbu kalih pramésuari, kacerita pamargin Radén Mantri Madé rauh di jabaan tamané di Koripan dugas tigang sasih rakan idané. Déning di taman ada pabalih-balihan, lantas ida kema.

Sarauh idané ditu, lantas cingakina tekén rakan idané, lantas ida kajagjagin.

“Yé, i adi bagus, né nyén ngiringang mai?”

“Titiang néwék nika embok Ayu.”

“Ngéngkén adi mai?”

“Inggih embok Ayu tiang ngelap ngalih embok?” Mara kéto nangis koné lantas Ida Radén Galuh, éling ida tekén kasengsaraan idané, tur kangen tekén tresnan ariné masameton, jantos ngumbara ngrereh ragan idané. Ida Radén Mantri Madé lantas dandan ida kajak kampik umah Mén Bekungé.

Ida Radén Mantri Koripan, angob pesan koné ida nyingak indik Ni Wayan Waluhé buka kéto.

“Nyén sih ento dandana tekén Ni Wayan Waluh. Buina asanné dadi maadi bagus, embok-ayu, tong tara Ni Wayan Waluh anak ménak tur ia manyama.” Kéto koné pakayun idané Radén Mantri Koripan. Pirenganga dogén koné bebaosan Ida Radén Galuh Dahané sareng arin idané.

Radén Galuh Daha mabebaosan saling tangisin sareng ariné, pada nuturang indik kasengsaran ragané. Mara Ida Radén Mantri Koripan mireng pangandikan Ida Radén Galuh Daha nuturang indiké kamaling olih Radén Galuh Singasari kanti madué oka buka jani, lantas ida nampekin tur ngelut Ida Radén Galuh, “adi Galuh, adi Galuh, kaliangané misan beliné ke adi, tuara tawang beli. Buina adi maan anggona silur tekén I Galuh Singasari di pabuncingan, masih beli tuara tau. Nah buat ento, da adi nyebetang, apang adi suka masih nganggon kabelogan beliné.”

Matur Ida Radén Galuh, “inggih Beli Mantri, buat nika tiang nénten ja nyebetang, yéning titiang sebet méh tiang nénten driki napi nongos.” Suba kéto, ngaksama lantas Ida Radén Mantri Koripan tekén Ida Radén Mantri Madé, buat idané tandruh tan nyapa ida.

Kacerita jani di purian, Ida Sang Prabu ngati-ati Ida Radén Mantri, dadi merang pesan koné kayun idané tekén okané. “Né kénkén sih nyetné i nanak bagus, dadi pianaké mamitra tekén pianak Mén Bekungé, laut pianakné kencanina upahanga magenep-genepan, né pianak gelahné sajaan dadi tra ringunanga?” Kéto kayun idané, lantas ida ka taman kairing baan patih ngrereh okan idané.

Sarauh idané di taman, kapanggihin okan idané kari mreraosan sareng tetiga, ngraosang buat Radén Galuh Singasariné suba mobot satondén kambil olih Radén Mantri Koripan.

Ngandika Ida Sang Prabu, “nanak Bagus, uli semengan aji ngati-ati cening di puri, kadén buin kejepné teka, tusing, kadén buin kejepné teka, masih tusing. Dadipi anak Ni Wayan Waluhé dogén sih kencanin nanak? To pianak ceningé kadén jani odalanné?”

Matur lantas Radén Mantri Koripan, “inggih Ratu Aji, mawinan asapuniki manah titiangé, santukan anaké alit di puri nénten pakaryan titiang.” Lantas koné aturanga indik-indik Radén Galuh Singasariné uli dugas tondén ambil ida nganti suud mabuncing, manut atur Ida Raden Galuh Daha. Mara kéto ilang lantas bendun Ida Sang Prabu tekén okané, lantas ida ngaksama tekén Ida Radén Galuh Daha kalih Ida Radén Mantri Madé, buat idané tuara uning tekén unduké buka kéto.

Suba jena kéto, Ida Sang Prabu makayun buin mabuncingan okan idané sareng Radén Galuh Daha, tur okan idané makekalih sairing, lantas ida ngutus i patih mendakin ida pramésuari ka puri lan apang i patih ngaturang pidabdab idané di taman. I patih lantas mamarga ngapuriang, disubané rauh di puri, dané tekén ida pramésuari, nguningang pidabdab ring taman, tur ida katurin apang lunga ka taman. Ida pramésuari lantas lunga ka taman kairing ban panyeroan idané. Panjaké luh muani nyemak banten abana ka taman.

Ida Radén Galuh Singasari bengong ngantenang indik panjaké magarapan. I Nginté Ngemban laut matur, “Ratu Déwa Ayu, sinah sampun mangkin cokor I Déwa pacang mamanggih kaon, réh titiang miragi gatra, putran cokor I Déwa mangkin tan kangkenin putra antuk rakan cokor I Déwa, tur mangkin ida pacang mabuncingan ring Ida Radén Galuh Daha ring taman. Sinah Radén Galuh Daha sané ngaturang laksanan cokor I Déwa sané riin. Inggih sané mangkin becik cokor I Déwa nunas sinampura ring rakan cokor I Déwa miwah Ida Radén Galuh Daha, mangda kari kéwanten cokor I Déwa iriki!”

Ngandika Ida Radén Galuh Singasari, “Mémé Nginté Ngemban, nira sing ja nunas pangampura apa. Yan pada nira tundunga, mulih ja.”

“Inggih sapunika ja pakayun cokor I Déwa, sakéwanten lédangang kéwanten pakayunané!”

Kacerita jani di taman, di subané pragat ngupakara anaké alit, lantas Ida Radén Mantri Koripan buin mabuncingan sareng Ida Radén Galuh Daha, ento agiana banten odalan okan Radén Galuh Singasariné koné tabtab ida.

Kacerita buin maninné, mara Ida Radén Mantri ngajakin rain idané mantuk ka puri, ida tusing kayun, ban Radén Galuh Singasari nu di puri. Yan tan kasédaang wiadin kakaonang Ida Raden Galuh Singasari. Ida Radén Galuh Daha tusing kayun mantuk. Ento awanan Ida Radén Galuh Singasari lantas kasédaang, layon idané kacahcah kapenpen ka tablané. Okan idané né nyeneng kabarengan koné kapenpen di tablané, tur kapangandikaang lantas panjaké ngaturang ka Singasari.

Di subané tablané ento katur tekén Ida Sang Prabu di Singasari, matur koné arin idané, “Beli Agung, dadi lipetanga nika tablané, Beli Agung?”

“Kénkén kadén, indayang nika ungkabang tekepné, napi sih isinné?” Mara ungkabanga ida tekepné, tengkejut pesan Ida Sang Prabu kalih pramésuari, déning misi layon okan idané tur macahcah tekén anak alit. Mawanan patih mantrin idané nedunang panjak lakar ngebug jagat Koripan.

Kacerita kumpul koné suba panjaké tur sregep ngaba senjata, lantas Ida Sang Prabu mamargi ngungsi jagat Koripan kairing ban patih mantri muah panjaké makejang. Kacerita rauh koné suba di tepi siring Koripan. Déning Ida Sang Prabu muah panjak Koripané suba tragia lakar nanggal tekan musuhé uli Singasari, dadi énggal macampuh yudané.

Gelising satua, pamuput kasor Ida Sang Prabu Singasari, lantas Ida Sang Prabu, patih, mantri muah panjaké sisan padem, nunas urip tekén Ida Sang Prabu Koripan. Ida Prabu Koripan lédang. Ida Prabu Singasari lantas mantuk kairing ban patih mantrin ida muah panjaké.

 

Kaketus saking cakepan Kembang Rampé Kasusastraan Bali Purwa sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa tur kamedalang antuk Balai Bahasa Bali warsa 2013


 

No comments