Lawat-lawat; Pis

Olih: IGA Darma Putra

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Sing ada anak bani ngalawan pipis. Wiréh pipisé aéngan tekén léak ané paling aéng. Ia bisa nyuti rupa dadi pertiwi. Bisa dadi yéh. Bisa masih dadi api. Aluh nyuti dadi angin. Apa buin dadi langit, buin aluhan. Paling aluh népukin pipis masalin rupa dadi pertiwi. Sing ada bani ngorang sing. Pasti dadi!

Kéto aéng kasaktian pipisé, sing ada jurus panempur ajian pipis. Panah pasupati mirib bisa kalah. Sing perlu cara Arjuna misi matapa di gunung Indrakila. Ané perluang apang maan waranugraha ajian pipis, tuah seleg. Diapin dueg, tusing lakar mupuh apa yén tusing seleg. Kaduegané puntul diepan anak seleg, jemet.

Pipis mulan sakti. Ia ngidang anggon meli ané tusing ada ngadep. Angkihan, masih ngidang belina tekén pipisé. Tegarang, alihin buin, apa mirib ané dadi baana meli aji pipis? Tegarang masih alihin, apa ané tusing dadi baana nukar aji pipis? Alihin di tutur-tutur kunoné, masih nuturang pipis. Uli di prasasti paling kuno ané pesuanga tekén raja nyén kadén, kanti jani disubané pipisé marupa angin, masih patuh kéto dogén satuan pipisé.

Ulian pipis, baongé bisa bakat cekuk padidi. Sing kuangan ada berita, ada anak ngantung raga ulian pipis. Eda té mara jlema blegeran buka kéné, anak ané suba nyuciang angga tur dadi sulinggih enu masih ngurusang pipis. Di satuan Calon Arangé, Airlangga patut mayah yén dot dadi murid Mpu Baradah. Di Bhuwana Kosané, patut koné anaké ané lakar malajahin kalepasan, mayah tekén gurunné. Di bebantenan masih keto, suba ajaina tekén lontaré ané suci ento, yén ngaé banten apanga misi sarin banten. Di lontare sing pipis orahanga, ‘artha’, ‘jinah’, adanné. Di yadnyané ané gedé, masih apang ada pipis pamogpog. Pipisé ento, timpalina aji mantra super sakti. “Ampura ratu Bhatara, yéning kirang langkung antuk titiang ngaturang banten, puniki jinah pamogpog anggén titiang ngenepang”. Kéto koné, Bhatarane dadi ajak mapaitungan aji pipis bolong siu kéténg.

Eda ja bebantenan gedé kéto. Di kuangéné ane cenik, masih apang misi pipis bolong. Orahanga pipis bolongé ento praragan windu ané patuh-patuh bunder. Kéwala yén patuhang winduné ajaka pipis bolong, sing bedik anaké nguél. Orahanga, yén iraga nuluh jalan kalepasan, iraga tusing dadi buin tegul artha brana. Apa buin pipis, bisa nyantulin pajalané lakar moksa, koné. Sakéwala, yén tusing ada pipis, kondén disné lakar amor suba malunan pandusin banjar.

Dugasé pandusina, masih pipisé ané bareng mragatang layoné. Sambeh-sambehanga pipisé di awak iragané, koné apanga buin pidan di panumadiané buin cepok, apang ngidang iraga murah rejeki. Dong nguda sing ipidan dugasé enu idup barengin nyamané ngalih gaé? Sing dugasé slegak-slegak di pasaréan, barengin mayahin utangné? Mulan iraga idup patut nuluh jalan sekala-niskala. Yen sing bakat baan nulungin di sekala, di niskala koné iraga dadi mabriuk manyama. Bekel gedegé, masih kéto. Yén tusing di sekala édéngang, di niskala liu jalananga. Patuh dogén, koné.

Tusing dadi koné ajum-ajum ajak pipis. Wiréh pipis ento linggih Bhatara. Sing lén pipisé ajak palinggih di Pura, di Merajan, di Sétra. Yén ada nyama lén ngorahang anaké Hindu mabakti tekén batu, tekén punyan kayu, aéng gedeg basangné. Bisa madukan tainné ajak tirtané ané sai tunasa sabilang rainan. Prajani bisa ngédéngang lengen gedé, tur nyambatang ajeg sambilang nyiup arak misi kopi. Sakéwala iraga suba engsap, iraga suba tusing ngeh, jani iraga suba maktinin pipis, maktinin palinggih. Tusing ja maktinin déwata ané malinggih di pipisé! Sing kéto?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments