Siap Badeng

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Ada tuturan satua I Siap Badeng, ngelah koné pianak asepala cerik-cerik nu kolag-kolagan. Sai-sai ia ngalih amah ka tengah-tengah umané muah kebet kebete ajaka pianakné. Nuju I Siap Badeng ngalih amah kebeté, tepukina lantas tekén I Lutung.
“Bih, né ada Siap ngajak panak asepala mai ngalih amah, kénkénang baan madaya apang bakat panakné, apang taén ngamah bé siap,” kéto koné kenehné I Lutung, lantas paakina I Siap Badeng.
“Teked dija nyai lakar ngalih amah?”
Masaut I Siap Badeng, “Teked dini ba dajanné.”
Matakon buin I Lutung, “Nyanan kali kénkén nyai lakar mulih?”
“Nyanan sanja.”
“Nyanan dija nyai medem?”
Masaut I Siap Badeng, “Ngénkén sih tuting pepedeman okene takonang cai? Ija ja petengan ditu oké medem.”
Gelising satua, kacrita peteng koné suba, ditu lantas I Lutung nyliksik ngalih-ngaiihin I Siap Badeng, nanging sing tepukina. Buin maninné sedekan I Lutung mlali-lali, tepukina lantas tain siap mabrarakan di batan kayuné.
“Bih, né dini ibi sanja I Siap Badeng medem. Nyanan petengné mai bakal alih.” Bin kejepné bakat papasa koné I Siap Badeng mrérod tekén I Lutung, ditu lantas I Lutung buin matakon, “Siap Badeng, nyanan dija nyai lakar medem?”
“Ngénkén sih I Lutung begbeg nakonang okéné dogén, cai nagih mencanén panak okéné?”
“Sing apang tawang dogén,” kéto pasautné I Lutung. Nyanan petengné, kema lantas sig lad I Siap Badengé medem ibi sanja.
Déning I Siap Badeng suba tangeh tekén dayanné I Lutung corah, sing koné ia bani medem ditu, dadi sing tepukina I Siap Badeng tekén I Lutung. Ngincang koné lantas I Siap Badeng medem.
Kacrita suba jani pada kebah kampid pianakné sajawining abesik nu kolagan.
Sedek dina anu ba dauh tukad koné I Siap Badeng ngalih amah ajaka pianakné makejang. Suba sanja, laut gulem koné, lantas pianakné ngajakin méménné mulih, “Mémé, Mémé jalan ja suba mulih suba sanja. Buin kéné gulem, lamun nyén tusing blabar di tukadé, jalané blabar lantas di tukadé, kénkénang nyanan ngliwat?”
“Ndén malu Cening né nu selid sé. Ndén bin kejepan mulih.”
Itep koné buin pianakné ngalih amah. Pelan suba kritis-kritis ujané tondén masih I Siap Badeng mulih, gedé lantas ujané tur blabar lantas di tukadé. Ditu lantas I Siap Badeng ajaka pianakné pati luplup ngalih paémbonan. Suba sandikaon teked lantas pada di umahné Mén Kuwuk.
“Cening, Cening, jalan ja dini sig umah Mén Kuwuké suba nginep Ian. Mani dong paakan ja bena ngalih amah.”
Nyak koné pianakné ajaka lakar nginep ditu, tur lantas I Siap Badeng kauk kauk, “Mén Kuwuk, Mén Kuwuk.”
“Wuh, nyén ento kauk-kauk.”
“Icang I Siap Badeng, baang ja icang nyilih dunungan, kéné suba peteng buin ujan lamas, pianak icangé ngilgilang sing nyidaang apa ngliwat tukad.”
“Nah mai ja mulihan,” kéto pasautné Mén Kuwuk, tur kéné kenehné, “Jani té bagia teka. Ganti i déwék aget lakar maan ngamah bé siap. Déngdéng ngalih api, nyanan dipulesné saup tendasné panakné. Kodag ebuh i déwék ngamah bé ngajak pianak.”
Kacrita mulihan koné suba I Siap Badeng ajaka pianakné.
“Mai dini ajak di ampiké cérik-cériké Mén Ceningé!” kéto abetné Mén Kuwuk.
“Nah icang dini dogén ja suba di paon.”
“Tawang tuduh ditu, sing pedalem cerik-ceriké,” kéto abetné Mén Kuwuk nyaruang dayanné, buina apang élahan baana nyaup panakné di subané pules méméané.
Kacrita jani suba peteng. Mén Kuwuk suba mulihan ajaka panakné ngancing jlanan. Matakon pianakné tekén méménné, “Mémé, Mémé, tamiu uli dija sih ento ajaka liu?”
Masaut méménné makisi-kisi, “Pigisin ngomong tamiu uli dangin tukad. Ento suba I Siap
Badeng ajaka pianakné asepala. Nyanan lamun suba melah pules méménné, ajaka saup pianakné. Mani tampah tendasné kodag ebuh ngamah bé,” kéto abet méménné, ngomong lantas I Kuwuk, “Mémé, nyen icang baang kampidné nah Mémé, bakal anggon kepet!”
“Pagigisin ngomong kéto ya nyanan dingeha nyen tekén I Siap Badeng, sing ya magedi ya.”
Buin koné ngomong pianakné ané nengahan, “Nyanan icang baang batisné nah Mé, bakal anggon cakar.”
Né buin uyut sajaan sing dadi baangin munyi cerik-ceriké. Nyanan sing ya baanga gamana uli jani suba matempah. Nyen payu kado lakar i déwék buung maan bé.”
Paomongan Mén Kuwuké dingeha koné tekén I Siap Badeng, lantas méménné ngajakin pianakné menék ka punyan teepé.
Cening, cening, apa jelé wangsité, tawang i déwék nagih tampaha tekén Mén Kuwuk. To munyin pianakné dingeh mémé, ada nagih ngidih kampid koné lakar anggona kepet, ada nagih batis anggona cakar. Jalan ja makisid medem, menék laku ka punyan kayuné né. Kema cening menék maluan. Adéng-adéngang men ibané menék apang sing tawanga tekén Mén Kuwuk.”
Menek lantas pianakné adéng-adéngan, nu koné lantas abesik I Kolagan betén sing dadi baana menék.
“Cening Kolagan, belen cening pules padidian, alihanga ja batu anggon dingding,” kéto koné abet méménné.
“Nah.”
Ngalih lantas I Siap Badeng batu, makajang anggona dingding I Kolagan pules. Suba madingding I Kolagan mara koné méménné menék.
Jani kacrita suba tengah lemeng. Ujané suba endang tur yéh tukadé suba engkes, lantas I Siap Badeng nundun pianakné, “Cening, cening, né suba endang tur yéh tukadé suba engkes jenenga, Ian jani mulih nyen énggalan pesu nyen Mén Kuwuk. Slegenti makeber.
“Nah, nah,” kéto koné pianakné. Jani méménné tuun koné ngalih I Kolagan.
“Cening Kolagan, mémé ajak nyaman ceningé makejang anak mulih maluan, cening dini men padidian, nyanan lamun bakatanga tekén Mén Kuwuk, kéné abeté ngomong: Bakal kénkénang icang, bakal tampah? Yén jani mémé nampah icang bén icangé anak nu belig, ubuhin icang malu, buin pidan lamun icang suba gedé mara tampah icang, mara jaan bén icangé.”
“Nah kéto ja kéto,” kéto abetné I Kolagan ngidepang pangajah méménné.
Kacrita jani makeber lantas panakné I Siap Badeng abesik.
Ber kresuak. Makaukan laritas Mén Kuwuk.
“Siap Badeng, apa ulung di paon, aéng kresuakanné?”
“Don teepé ané kuning-kuning.” Buin kesepné makeber panak I Siap Badeng buin abesik. Ber suak.
“Siap Badeng, Siap Badeng, apa ulung di paon makresuak dingeh oké?”
“Don dapdapé ané kuning kuning,” kéto koné sakabesik makeber panak I Siap Badengé kresuak-kresuak, sabilang makresuak takonina koné I Siap Badeng tekén Mén Kuwuk, orahanga donnyambu ané kuning-kuning, don timbul, kanti telah pianakné ané ba duur makeber, ento méménné tanggu durina koné makeber.
Ber kresuak, paling gedéna critanné kresuakanné.
“Apa né ulung aéng gedén kresuakanné, Siap Badeng?” kéto abetné Mén Kuwuk. Sepi koné sing ada nyautin. Ngomong lantas Mén Kuwuk tekén pianakné makisi-kisi, “Cening-cening, né suba pules jenenga I Siap Badeng. Mémé pesu jani, bakal saup tendasné pianakné.” Pesu lantas Mén Kuwuk sada maténggéng majalan apang sing makrisikan. Suba ia neked di paon, ento batuné ding-ding I Kolagané kadéna I Siap Badeng, lantas sahasa ia nyagrep, laut pelih bana, maserod koné batisné laut batuné bakat tegora, rongoh lantas giginné, bungutné macuab-cuab pesu getih. Ditu lantas ia ngarod-arod ngeling.
“Adub, aduh.” Nyagjag koné lantas panakné.
“Mémé, mémé, kenapa Mémé dadi duuh-duuh ngeling? Bih I Mémé blangsah,” kéto koné abetné ané nengahan.
“Ma énggalang pakpakang kapkap anggon nambel cunguhné!”
“Aduh aduh, mémé sing blangsah, mémé labuh dini maserod batis méméné, laut batuné né bakat tegor mémé.” Suba koné kéto bakatanga lantas I Kolagan ditu kesul-kesul.
“Nah né apa bakat pianakné abesik, kija nyaman ibané lakuna?”
Mani gantin payu ngamah bé siap. Ditu lantas ngomong I Kolagan, “Mémé lakar kénkénang icang lakar tampah? Yén jani Mémé nampah icang, bén icangé anak nu belig, ubuhin icang malu, buin pidan lamun suba gedé mara tampah, mara jaan ben icangé.”
“O, kéto?” kéto abetné Mén Kuwuk. Masaut lantas panakné. “Saja Mémé, anak ia nu Kolagan, sing ya belig saja bénné. Ubuhin malu apang gedénna!”
“Nah kéto ja kéto.” Penpena koné lantas I Kolagan di wadah baasé di puluné.
Gelising satua, kacrita kebab suba kampidné I Kolagan, lantas kéhkéha koné baasné.
Déning aéng kekrosokanné di pulunné dingeha ben Mén Kuwuk ungkabanga lantas tekep pulunné. Mara ungkabanga koné tekepné, lantas makecos lantas I Kolagan tur makeber ka dangin tukad ngalih méménné.
I Siap Badeng critanan anak sai-sai koné ia slindeng-slindeng ditu di dangin tukad nylimbangin panakné. Jani mara teka I Kolagan kendel gati lantas méménné. Ditu lantas panakné manuturang, nuturang Mén Kuwuk dugasé nyaplok batu, teken dugas ibanné nagih tampaha. Kedék koné pada pagrikgik nyama-nyamanné, madingehang tutur I Kolagané. Ditu lantas Mén Kuwuk kagendingang, “Ngak ngak ngik ngik ngak ngak, gigi pungak nyaplok batu.” 
Kéto dogén begbeg gegendingan I Siap Badengé, lantas dingeha tekén Mén Kuwuk uli dauh tukad.
“Dadi aéng jailné I Siap Badeng, adi cecekerina oké,” kéto abetné Mén Kuwuk. Masaut lantas I Siap Badeng, “Men ngénkén koné, ngagen nagih ngamah panak awaké, payu
batuné bakat tegora.” Kéto abetné I Siap Badeng sambilanga nglegingang jit, lantas ia magedi. 

NB: Satua punika kaambil saking cakepan Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa (Jilid I) sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa

No comments