Lawat-lawat; Tan Sakéng Lekas

Olih: IGA Darma Putra
Sumber; https://id.pinterest.com
Sing ulian kakawitin. Kéto teges judulé baduur yén alihin di kamus. Kéto patinget kakawin Dharma Putusé. Sing koné ulian kawitin lakar bakat ané madan putus. Sing masih ulian kawitin lakar teked di garis pamegaté. Ada buin teges ané lén, ‘sing ulian laksana’. Sing masih ulian laksana ané alih lakar bakat. Sing masih ulian laksana ané antosang lakar teka.
Buka dua tegesé ento dadi anggon. Apa ané orahanga sing uliang kakawitin muah sing ulian laksana? Wiréh tuah ngandelang baan mamaca dogén, jani bebacané tuturang. Koné, ané sing ulian laksana ento pirenga tekén Wang Uttama. Pageh koné pikayunané lakar nyujur Nirasraya. Apa madan nirasraya?
Nir mateges tusing, nénten. Asraya mateges sawitra, timpal. Nirasraya tegesné tusing matimpal utawi sing masawitra. Anak ané kéto koné ané lakar mireng pawisik parama rahasia. Nyén kadén anaké ané nyidayang idup di guminé tusing ngelah timpal. Suba sinah uli lekad kanti disubané mati, iraga pragat ngéwehin timpal, ngabotin nyama. Kéwala kondén karoan iraga taén nginganin pabaat idup timpal ajak nyamané.
Liu sajan ada tulisan makéto makéné ané nuturang luung sajan idup di guminé yén briuk sapanggul saling asah asih asuh. Jani kakawin Dharma Putusé ngorahang ada koné anak ané nuluh jalan sepi apanga tusing ngelah timpal, tusing ngelah nyama. Mirib ané kéto orahanga jalan nyepi, jalan ngengsapang ingetan.
Soléh sajan dingeha tekén kupingé. Ada koné jalan mabalik, apanga ngidang engsap. Mulan ada tulisan ané nuturang tata cara lakar ngengsapang timpal-timpal ané suba makelo ajak idup di guminé. Yén apa kadén pelih timpalé ento sing tawang. Cutetné jeg engsapang.
Ada timpal ané seken-seken dadi timpal, wiréh ento ia sasai ajak pules bangun. Kondén palajahin carané ngengsapang, iraga suba engsap malunan tekén timpal-timpalé ento. Apa seken iraga ené perlu malajah ngengsapang?
Lénan tekén timpal, nyama koné masih bakat engsapang. Nyama-nyama ento engsapang, ulian iraga sing taén pati rungu. Iteh iraga ngisinin keneh miwah basang padidi. Sing inget ada ané bareng-bareng ajak lekad mondong suka duka. Disubané kelih, nawang kéné kéto, mara iraga keten-keten lakar nginget-ngingetang makejang nyamané ané suba kadung bakat engsapang. Tegarang iraga engsapanga ajak nyama padidi, kénkén rasané?
Mamongah lantas nyamané ngemang kéné kéto anggona nombok iraga apanga inget manyama. Nyak luung rasané yén kétoanga? Sinah suba misi dogén di kenehé sangsaya. Pasti suba nyamané inget ulian lakar ada tagiha tekén iraga. Kondén rasané pegat munyiné, suba saget nyamané nagih kéné-kéto. Sing ulian kenehné ané sujati lakar inget manyama ngajak iraga. Yén suba kéto, kénkénang jani?
Dadua ada jalan ané ngenah ulian mamaca. Ada jalan madan jalan ngengsapang, ada masih jalan ngingetang. Buka dua jalané ento sing koné ulian kawitin, sing masih ulian laksana. Suba kéto apa anggon nyalanin jalané buka kéto? Matakon dogén sujatiné suba madan laksana, suba madan ngawitin. Ulian patakoné ento lantas ngalih-alihin pasaut apanga nyak misi amun kenehé. Apaké mirib sing makeneh apa-apa ané madan sing ngawit sing malaksana?
Baang suba patakoné ento apanga tileh dadi patakon ané tusing tawang pasautné. Liu mulan sandang bakat kenehang ané bakat tama-tami jani. Apa buin isin kakawin Dharma Putusé tusing karuan bakat baan ngincepang. Ané buin besik, ada koné madan Sang Manon. Sang Manon ento koné bisa ilang. Ané madan Manon tegesné ningalin. Kéwala sing koné ulian paningalané buta Sang Manon ilang, laut tusing ningalin. Sing tawang ulian apa kadén ento adi bisa buka kéto. Tusing nyidayang kenehé ngeneh-ngenehang. Ia ada kéwala sing nyidayang ngadanin.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments