Puisi-puisi IGB Wéda Sanjaya; Di Pasut Jalan Tuturang

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Di Pasut Jalan Tuturang

Jalan, Mang.
Eda buin lédap kenehé.
Ento di arep,
tanggun jalané ulengang.
Ada entik cepaka ditu. Ané ngalub, kenehé makuub.

Di muncuk cepakané, nu ada selah nitip ipian
Yén lemet batis Mangé nyujuh ané tegehan
Dadi asibak kingsanang,
buin asibak camplungang.
Asibak gelahé, bisa dadi mabungkulan.

Inget dugas iraga nyambal bulan
di arep méru Tanah Lot, apeteng melut ipian
Ada raos ané tuara kaucapang
kéwala kupingé ningeh, kenehé ngrasayang
Iyang nawang, Mang lakar énggal mangumbang

Jalan, Mang.
Eda buin lédap kenehé.
Ento di arep,
tanggun jalané ulengang.
Saget baat angkihané,
Jalan ka Pasut,
yéh pasihé telahang.
bir abotol anggo ngléncokang.Yan Maan Selah Mamaca

Yan maan selah,
Baca guat don sandat
di natah
Ané ngélog katampeh angin

Ada pajalan yéh
Ané malawat
Uli gerimis dibi sanja

Yan maan selah,
Baca guat jepun
di plangkirané

Ada lawat andus dupa
Lan pangacep iraga
nyabran dina

Yan maan selah,
Baca tanggun kenyem beliné
Ada lawat tresna
Ané tuara masuara
di selagan smara
Kaparikosa laraNgepungin Puisi

Dija ké idéwa mengkeb?
Sakatah kruna nyilib
Tan paambun idéwa.
Telisik titiang soring wit cemara
Wantah i padang ngrayang
Nyantosang damuh gumuruh.

Kantun ké demdem toyan danu
genah idéwa nyuti rupa?

Awindu iraga matemu
ring sayong tepining danu
ring acangkir wédang susu
ring bucu manah kaparikosa rindu

Toya danu ngluah
Idéwa nglancah
Kama smaran titiang maliah

Mangkin idéwa ical
Tan pabesen matinggal
Minab nyilib
ring selagan arca-arca
tepining marga
Utawi ngruak tanah jimbar
Manah sané tan masunar

Utawi wantah titiang,
sané tan kantun
druén idéwa?Waris

Ning, né bekel Bapa tekéning cening
Apang cening kaweng
Majalan di jalan urip

Jangkep embas ceningé,
Sangkaning sih sang olas
Kapiutangan mawastu cening

Tri rna dasar ceningé urip
Majalaran utang cening napak jalan
To anggon geguat
apang cening tuara ngliwat

Waluya pecut keneh ceningé
Ngembras mayah
Utang urip tekén sang olas
Né Bapa mekelin cening
Pecut urip pecut manah
Akudang pecut
Apang ngancan ngembras

Kawengang kenehé
Entegang batis ceningé
Utangé pasti lakar mabayah.


I Gusti Bagus Wéda Sanjaya
guru Basa Bali ring SMA Negeri Bali Mandara. Kakawian dané naanin kawedar ring Bali Post miwah Suara Saking Bali

2 comments:

 1. Puisi-puisi karya Weda Sanjaya di atas adalah sebuah narasi yang apik dengan bahasa(diksi)yang sederhana tapi penuh makna.
  Puisi-puisi seperti ini menarik untuk dibaca dan direnungkan!

  #tiangmelajahnulislanmacesastrabalianyar

  ReplyDelete
 2. Puisi-puisi karya Weda Sanjaya di atas adalah sebuah narasi yang apik dengan bahasa(diksi)yang sederhana tapi penuh makna.
  Puisi-puisi seperti ini menarik untuk dibaca dan direnungkan!

  #tiangmelajahnulislanmacesastrabalianyar

  ReplyDelete