Warnan Pelangi

Olih: Komang Sri Puspa Déwi
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
“Luh, ada apa Luh? Kadi mendepin beli buka kéné, dong ja orahang tekén beli, kénkén sujatiné,” raos anak lanang sambilanga ngisiang liman tunangané sada jengis.
Tunangané nyautin uli kenyeman tipisné, sinah ada ané engkebanga ngenah uli panyingakané sané sayu.
“Luh, iraga ba 6 bulan matunangan, beli uning I Luh, I Luh ja masé kéto. Tong orahang jani, I Luh wénten pikobet ae?” bin anak lanang ento meled nakonin tunangané. Nanging tusing masé ada pesun munyin tunangané.
“Nah, men kéné. Beli sing ba nyidang ngomong apa Luh, beli sing ja nawang kénkén sujatiné I Luh. Yéning beli ada pelih, beli ngidih pelih tekén I Luh. Suksma.” Lantas ngéngalang anak lanang ento luas magedi ngalahin tunangané ditu pedidi. Gedeg utawi keciwa sané anak lanang ento rasayang.
“Beli Dé..” raos anak eluh ento kapining tunangané, nanging tunangané sampun joh pajalané, “yén beli nawang sujatiné tiang mungkin, beli sing sida lakar nrima paundukané,” aturne uli atiné.
Anak eluh ento masé tileh ditu nongos ,sigsigan ia ngeling ngenehang unduk padéwékané. Sing kerasa ujan ngetél uli langité.Tileh masé ia ngeling di tengah tamané to, sayup-sayup pelanginé teka nyarengin ujané.
Pelangi, kéto kenehné uli atiné.
“Luh” anak lingsir saha alus banban ngaukin déwékné. Ia kenal suaran ipun sané ngaukin ia. Lantas ia matolihan nuju suarané ento.
Ngéngalang méméné nampekin pianakné sané lucut ulian ujan. Ngéngalang ngelut pianakné.
“Ayu, mriki pulang Yu. Mémé kalangen sareng Ayu,” pitutur méméné.
“Tiang masé mé,” saut Luh Ayu Windy sareng méméné sané mabaju putih ento.
“Lan tutug mémé ,Yu,” raos méméné nujuin jalan. Ayu nutugin méméné nuju tongos sané putih bersih ening lan ngulangunin.
“Dija né mé?” petakon Luh Ayu sareng méméné.
“Nika umah méméné ning, lan nongos dini sareng mémé. Yéning cening balik mulih nutug i bapa sinah cening keni kasungkaanan malih drika ring mercapada. Dini sarengin mémé ning, sinah cening tuara ngasanin sungkan malih,” tutur méméné.
Ayu makenyem nyaurin méméné.
                                                                        ***
“Yu, yu, bangun..” Raos Madé Ambara ngebangunin Ayu tunangané.
“Yu, Bli Dé ngidih pelih sareng Ayu, Beli sing ada keneh ngalahanin Ayu, beli keciwa Ayu sing nyak ngorahang punapi sujatiné pikobet ané Ayu gelahang, Yu, bangun..” ipun ngawewehin.
Duang jam Madé Ambara negak ditu sambilanga ngeling di arep ukudan tunangané sané ngidem negak misi culutan. Laut ia nyingak buku disamping tegakan tunangané ento.

Kubutambahan, 21 Juli 2009
Om Suastiastu,
Beli Dé, diolas beli da ngeling tur nyeselin unduk ené. Yéning mani puan tiang ten sareng beli, diolas beli sida nrima paundukané.
Tiang sayang kapining beli nanging tiang madué sungkan. Dokter ngorahang tuuh tiang ten ja panjang yusa.
Nanging né da ja angén beli seselan mani puan.
Uli tiang cerik, tiang sampun madué kelainan ring paru-paru tiang.
Mémé tiang sampun ngalahin tiang imaluan, pateh penyakitné sekadi tiang
Tiang nunas mangda beli sida nemu anak istri sané prasida nyayangin beli manipuan
Suksma..
                                                                                                                        Luh Ayu Windy

Kandeng yéh penyingakanné..
Jemaka liman tunangané lan nadiné, nanging sampun padem.


Komang Sri Puspa Déwi
sisia SMAN Bali Mandara, Buléléng.

No comments