Matahun Baruan Ajak Mantan

Olih: I Kadék Ruminten
Sumber gagambaran; https://id.pinterest.com
Bengong melengok di balé bengongé cara kebo mabalih ombak tuara nawang lakar kija, lakar nguda, ajak nyén tuah kéto ané ada di kenehné Wayan Doglér. Tunangan tuara ngelah gébétan masi tusing ngelah, tuah mantan doén liu. Ulian masebeng bagus makejang bakat baang rayuan gombal ngaé anak luh-luhé kasemsem. Sakéwala ulian lacur makejang anak luhé matilar ninggalin tiang. Mabudi minum-minum cara anak truna ané lén-lén mara selukin kantongé tuah misi pipis dasa tali rupiah. Aduh lacur sajan hidup beliné Luh kéto Wayan Doglér ngrimik madamar layon mapangenan.  Munyin music dijéné magejeran cetug-cetug munyin mercon ngrudug cara gumi lakar uug. Tiang tuah bengong, dot meli mercon pipisé tuara genep kudiang lut mula nasibé lacur. Munyin montoré dingeh tiang pagereng di jalané. Biasané yén tahun baru ada tunangan di sampingé yén jani tuah legu ané satia nyegut baongé kanti barak. Wayan Doglér nolih status timpalné onyangan ngaplud foto ngajak anak luh, ngaé miri tiang nepukin. Iseng Wayan Doglér nolih status mantanné ané siduri. Mantanné nulis status kéné, “Malam tahun baru pingin keluar tapi sama siapa?”
Perjani kendel bayuné Wayan Doglér jani maan kesempatan ngerayu mantan nyén nawang ia nyak ajak malali. Kenehné apang saruan tusing ngelah tunangan yadiastun malali ajak mantan tusing éngkén masi pidan suba taén ajak. Mantan tiangé ngaplud foto séksi miihhh jeg kebing-kebing bana bulun kalongé. Anak tiang suba nawang yén mantan tiangé galau pastika ngaé status galau krana tiang ipidan inget duges ia ngajakin malali tiang tusing nyak ia lantas ngaé status galau. Mirib ia jani suba pegat ajak tunanganné krana sasai tolih di statusné marebat ajaka tunangané. Iseng tiang ngoméntarin fotoné nyaruang ngajakin malali.
“Miihh jegég mantané puk.”
Tusing ada limolas menit sagét suba ada balasan uli Luh Ayu Citra sing ja lén tuah mantan Wayan Doglér.
“Aaahhh bli bisa gén ngerayu tiang.”
“Héhéhéhé, kija matahun baruan Luh?”
“Kondén nawang puk bli, sing ada ajak pesu.”
“Mai ajak bli pesu Luh héhéhé?”
“Lek tiang bli soalné bli suba dadi mantan tiangé.”
“Piihhh da lek-lek Luh engsapang ané suba liwat-liwat, jani i raga matimpal biasa doén.”
“Nyaan timpal tiangé ngewalék bli mapan ngajak mantan malali.”
“Nah lamun Luh sing nyak sing éngkén, Bli sing bani mamaksa sawiréh Bli tuara ngelah apa.”
Mara amunto balasan Wayan Doglér tekén Luh Ayu Citra lantas pejanga HP-né. Ditu Wayan Doglér negak sambilanga nolih i kupu-kupu macanda di duur bungan tunjungé ané sedeng kembang. Ngetélang yéh paningalan Wayan Doglér ngingetang unduké ané suba liwat duges malali ka umah Luh Ayu Citra. Wayan Doglér inget duges ipidan tresnané pegat ajak Luh Ayu Citra ulian walékan timpalné krana ngelah tunangan lacur. Sabilang malali tuah nganggon baju ento-ento doén krana Wayan Doglér tuah ngelah baju ané kedas tuah asetél. Luh Ayu Citra sabilang matemu ngajak Wayan Doglér pepesan ngewalék tunanganné krana tusing bisa nyetil. Sabilang lakar ketemuan Luh Ayu Citra ajakina magandéng tekén Wayan Doglér nanging  Luh Ayu Citra satata nulak krana tusing juari magandéng nganggon montor tua. Kalingan lakar meli montor ajak baju, pipis lakar anggon meli lengis pepesan nganggeh. Dikétoné tusing anggapa tunangan tekén Luh Ayu Citra mara télpun tusing angkat-angkata, SMS masi tuara balasa. Enu masi Wayan Doglér sabar tekén laksanan tunanganné ulian bes sanget tresnaina. Wayan Doglér mara macelep ka gang umahné Luh Ayu Citra suba cakalin kuluk ento ngawinang pisagané Luh Ayu Citra pegerudug pesu kadénanga ada pemulung teka. Ulian dot Wayan Doglér lakar malali ka umah Luh Ayu Citra matemu ajak calon matuané yadiastun cakalin kuluk ento tusing ngaénang surud kenehné. Suba paek Wayan Doglér ajak umah Luh Ayu Citra nadak sara Luh Ayu Citra pesu ngaba montor kaukina tekén Wayan Doglér nanging tuara masaut mirib tusing dingeha sawiréh nyaluk helm. Bes kaliwat sayang Wayan Doglér satia manyantosang di malun umahné ngantiang sapetekan Luh Ayu Citra. Wayan Doglér nolih umahné Luh Ayu Citra makrédép cara suarga di lemah. Pintu gerbangné matémbok marmer umahné matingkat, ditu Wayan Doglér makeneh buka cara i katak ngidamang bulan, awak lacur nagih ngalih somah anak sugih. Sambilanga negak di duur montorné mapineh-pineh Wayan Doglér unduk pajalan tresnané apa lakar atep, apa lakar mapalasan sawiréh nepuk laksanan tunanganné cara anak tusing demen. Sawatara ada duang jam Wayan Doglér ngantosang sapetekan Luh Ayu Citra, lantas teka Luh Ayu Citra. Buka cara bukit ejohin yéning uli joh tepuk luung yén mara paekin tusing karuan luung. Mula nasibé lacur tuara dadi kelidin ento ngawinang Luh Ayu Citra matilar ngelémpasin janji. Wayan Doglér marasa tanpa aji dadi anak muani krana tunanganné nyolong samara ajak anak muani ané sugih ngelah montor, mobil liu lan umah méwah.
“Duuuaaaarrrrrrr.”
Luh Ayu Citra ngesiabin Wayan Doglér uli duri sedek Wayan Doglér mapangenan sambilanga ngetélang yéh paningalan. Wayan Doglér makesiab kanti maglebug uli balé bengongé.
“Wuééééé ngudiang ngeling bli jeg blengih sajan dadi anak muani,” kéto munyin Luh Ayu Citra.
“Mihh sakit tundun bliné Luh mapangsegan, jeg misi ngesiabin.”
“Héhéhéhé ampura Bli, mriki malali Bli ajak tiang.”
“Piihhhhh tumbén lagas tunian ajakin ngaku lek.”
“Éngkén Bli lakar nyak sing, yén sing tiang lakar mulih jani.”
“Nah-nah Luh, Bli lakar meséh malu.”
Suba suud meséh laut Wayan Doglér ngandéng Luh Ayu Citra lakar mabalih kembang api di sisin Pasih Sanur. Lega pesan kenehné Wayan Doglér sakadi ketisin tirta sanjiwani di kenehné, ulian maan malali ngajak anak luh yadiastun mantan. Suba neked di sisin Pasih Sanur ditu Wayan Doglér negak padaduanan ngajak Luh Ayu Citra sambilanga mabalih kembang api ané mawarna-warni di ambarané.


I Kadék Ruminten
mahasiswa IHDN Denpasar.

No comments