Kenyemné Nyem

Olih: IW Wikana-Seraya
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com
Munyin sulingé saling saurin ngajak munyin kedisé di bangkiang selagan-selagan bukit Wana Sariné, ngaénang genahé ditu sahasa tusing rungu, tekén pakibeh jaman ané kaliwat maju buka jani. Suryakan krama désané, ri kala nyanggra pa ayah-ayah désa, gumanti madasar baan rasa seneng, tur kenyem sami girang. Briuk sapanggul pajalané mabarengan, ngawi gending uripé ditu, tusing taén ngrasaang sebet. Diapin liunan, enu nuut jalan idupé simalu, ané joh tekén jaman modern.
Cerik-ceriké liang tur wirang pada maplalian saling uberin, sami liang pada adung. Maplalian méong-méongan, plalian curik-curik, turmaning plalian ané elénan. Ané istri-istri sami pada saling tulung, ngadab-adab bokné ngalihin kutu di sirahné. Tuturé makilit saling timpalin nuturang apa ané anggona isin paon, nganti kénkén kecap disubané dadaarané lebeng. Diastun, dadaraané tuah nasi jagung tur nasi séla, nanging tusing pesan taén ngaénang uripne ditu sungsut.
Yén suba jegjeg surya, para krama muani, suud numbeg di tegalé, suud macongcongan di tanahné, sami mapupul di sakepat duur bukité. Sakepat ané anggona tongos magendu wisara. Ngilangang kebus suryané, ditu pada mapupul sambilanga ngorta kangin kauh. Mabekel tuak ajirigén, sami pada wirang sambilanga magénjékan. Sahasa tusing ada ané kenehanga joh. Genep ajengan, suba pada demen.
Yén suba ngucap sandikala, sakepaté ento suba dadi gelahné i sekaa truna. Para trunané truniné mapupul, makiteran, sami ngisi tatamian I leluhur. Éling tekén angga ané suba ngelah pa ayah-ayah, dadi seka truna. Ditu sami mlajah matembang. Nembangan pupuh, ngantos tembang kakidungan warga sari, muah kakawin. Pinaka panyanggra ri kala jagi wénten piodalan di pura.
Désané ento nu kuna. Abedik tusing kena jaman modern. Ngaénang, krama désané ditu tondén ngrasaang rasa dadaaran buka jani, ngrasaang idup ané suba mapan, idup ané aluh tekén kéné lank to. Buka ané rasaanga baan désa ané elén, napi buin idup ané ada di kota. Bilih-bilih désané ento liu ané tusing nawang. Ulian tongosné joh di bangkiang bukité. Désané ento bisa menék koran, nanging ri kala guminé ditu kena ius kekeringan.
Abedik truna-trunané ditu ané nyidang tamat masekolah. Da kanti tamat SMA, tamat SD enu liu nunggak. Ngaénang kéweh ngalih désané ento maju. Truna-trunané liu ditu enu nyemak gagaén dadi petani. Petani ané sabates nyalanin idup apanga genep dadaaran. Wiréh, tusing pesan nawang pemargi apanga nyidang dadi petani sukses.
Ento ngaé Putu Suastika, pianakné Pan Rai jengah. Ngutang awak uli dugasé tamat SD, duduka baan yayasan panti asuhan, ngaénang ipun nyidang tamat kanti ka SMA. Ané jani ipun lakar nglanturang kuliah di pendidikan Pariwisata di selat pasih. Uli itelun petengé, Mén Rai sing ja suud-suud ngetélang yéh mata. Ngusap-usap pipiné, sambilanga nektek dagdag anggona mamaan céléng.
“Tu, Putu jani lakar buin ngalahin meme, joh. Tusing ké Putu jengah ngutang rerama, ngutang adi?” di natahé, matatakan tikeh Mén Rai makumpul ngajak somah tur pianakné makalelima.
“Mé, ampuraang yén pianak méméné ené jani tondén nyidang ngayahin mémé jumah. Enu liu ané lakar alih putu, apang nyidang ngayahin mémé buin pidan. Apang nyidang ngaénang bapa, mémé, adi-adin putuné bagia. Kéto masi apang nyidang ngaénang krama désané bagia,” kéto Putu Suastika nyautin mémén ipunné.
“Beneh ento. Ngudiang pianak suba maan jalan luung, nyai dadi sebet buka kéto? Sapatutné bagia. Sukeh anaké lakar nyidang maan nglanturang masekolah di pariwisata, apabuin prabéyané tanggunga baan yayasan,” kéto kurenan ipunné, Pan Rai masaut.
“Dong, ba ja kéto. Nanging keneh tiangé tusing ja las, lakar kakalahin pianak joh. Mémé enyén lakar las, kalahin pianakné megedi. Apabuin kanti joh ka selat pasih.”
“Da bes stata kuna. Tinggalin Pan Kocir, pianakné suba tamat SMA dogén jani suba nyidang magaé, ngabdiang awakné dadi staaf di kantor désa. Tiang nak meled masih kenehé, apang pianaké lakar maan gagaén luungan.”
“Keneh dogén ada. Nanging utsaha sing ada. Sapatutné biaya pesuang, apang pianaké nyidang tamat, nanging tusing kanti joh ia masekolah, ngutang utang awak. Tatagihané apang gedé. Nanging pesuné apang cenik. Kudiang men. Gedénan tindakan, kuangan daya.” Mén Rai bangras masaut, ngwalék Pan Rai.
“Nguda dadi kéto ngraos? Jeg ber kuna gati dadi jelema! Biaya apa kal anggon? Tanah désané adep, apang nyidang nekaang pipis? Muh bukité ento adep! Bukit gelah désané. Apang démona ajak kramané. Jeg aluh san ngwalék.”
“Ento suba. Yén suba mrasa tekén déwék lacur, nanging kenehé bas tegeh. Pianaké jani kutang dini ditu.”
“Suud Pa, Mé.” Putu Suastika nyelag. “Mé, beneh buka tuturné bapa. Tiang jani masekolah joh, ulian gedé keneh tiangé apang nyidang désané dini maju. Meme tusing emed, yén dadaarané tuah nasi kaséla? Meme tusing jengah ninggalin pianak méméné, adin tiangé tuah kapah iseng maan daaran nasi carik? Ento ané ngaénang tiang lakar ngutang awak, nguberin genahé masekolah di selat pasih.”
Mén Rai tusing masaut. Ipun iteh nektek dagdag, sambilanga ngusap yéh matané, ané maketélan melusin pipiné.
“Mé, taén mémé pesu ngliwatin désané dini? Yén mémé pesu, jeg joh suba pajalan idup ané ada di sisi. Di sisi suba maju, mé.”
“Taén Putu ngajak mémé pesu? Mun sing, sing ja taén. Mén, nénénan, Putu ngwalék mémé?” pasautné Mén Rai. “Ulian mémé sayang, sangkananga takut kalahin Putu.” Mén Rai nglanturang.
“Nah, mé. Putu ngerti. Putu sing ja ngwalék meme, masi. Ulian mémé sing taén pesu ento, ngaé tiang jengah. Kénkén carané disubané tiang tamat, apang nyidang ngajak mémé pesu melali. Sanget jengah keneh tiangé. Idup iragané kocap ngoyong di gumi surga, utawi swargadwipa. Pulo ané dadi uberan jadma, kanti uli dura negeri. Pulo ané nyidang ngaénang keneh ané sebet dadi bagia. Pulo ané nyidang ngaénang anaké nepuk surga di guminé. Nanging iraga apa bakat? Taén ké iraga ngrasaang pipis tamiu? Taén ké iraga ngrasaang préspésan dadaaran tamiu? Da sing préspésané, cunguh tamiu dogén tusing taén ada kanti bani mentas mai, ka désan iragané. Anaké di sisi, mauber-uberan apanga nyidang ngalap bagia dini di gumi, ané oyongin iraga. Iraga satmaka semut ané ngoyongin I punyan buluan. Di kulitné iraga ngoyong, nanging isiné, rasaanga baan manusa elénan.”
“Nguda kanti joh kéto, putu kuliah? Di gumi surgané kondén ada?”
“Dini kondén ada sekolah S1, mé. Apanga tusing atenga tiang masekolah. Apanga disubané tamat, préspésan tamuné dadi duduk di désané dini. Apang tamuné liu mai nekain désan iragané. Wiréh, yén suba kanti mai bani tamiuné mentas, apa buin lakar ngoyong dini, sinah désané lakar énggal maju, buka tongosé ané elénan. Di Kuta, di Sanur, di Ubud, miwah ané elénan, sanget genahé maju. Ento sangkaning Pariwisatané, mé. Kanggoang malu tiang jani ngutang awak,” kéto Putu Suastika banban masaut.
“Nanging Putu patut inget, disubané buin pidan tamat, séh Widiné ngicen pajalan, Putu patut tetep inget tekén tata titi, encén ané beneh, encén tusing pajalan pelih,” kéto Mén Sari mapiteket. Mirib keneh sebetné Mén Rai suba sayan degdeg.
“Nyai sing perlu jejeh. Pianak iragané sing ja lakar mabikas boya disubané tamat. Ulungan buah nyuhé, sing ja lakar joh tekén punyané,” Pan Rai nyambungin, sada negeh satuané, mabat suba dadi bapa paling luunga.
“Apa pelihné iraga maang piteket pianak. Apabuin pianaké lakar ngoyong joh. Gumi dini ajak gumi ditu, pastika sanget maelénan. Jeg masaut dogén!” Mén Rai buin bangras masaut.
***
Putu Suastika suba majalan. Disubané duang tiban Putu Suastika nyalanin masekolah di selat pasih, suba liu ilmu ané bakatanga. Sanget gedé bekel kenehné apang nyidang seken-seken maan asil disubané ipun tamat. Yén sagét ipun maan libur semester turing maan ijin uli yayasan panti asuhané, ipun pastika suba mulih ka désané. Teked di désané, tusing ja taén ipun kanti ngoyong di jumahné. Apabuin kanti maan nuturang kénkén paukudané, di genahné kuliah. Sabilang wai ipun maglindengan, menék tuun bukit mabekel kaméra, ané bekelina baan panti asuhané. Uli bongkol bukit, kanti ka muncuk bukité potona. Nak lingsir ané sedeng nyuun maman sampi masaput alembar, nak cerik ané malalung sambilanga maplalian, Kubu ané suba uug, kanti dadaran ané tuah nasi jagung, tusing ja lémpas kena jeprétan kaméran ipunné. Saisin bukité potona. Saisin désané aliha. Satingkah kramané masi tusing lémpas. Krama ané demen magénjékan, truna-truna ané makakidungan, cerik-cerik ané malaib mplalian, lan istri-istri ané iteh ngadab-adab kutu di sirahné, makejang gambarné duduka. Disubané makejang gambarné duduka, lantas makejang apluda ka internet. Makejang gambaré ento keberanga ka dunia maya. Dunia ané tusing ada, nanging ada.
Disubané nem bulan majalan, miribang keberan gambaré suba teked di dura negeri. Sing semengan, sing sanja, suba ada dogén cunguh tamiu, ané masliahan ka désané ento. Ada ané sabates ninggalin bukit. Ada masi ané ngalih gambar buka ané aliha baan Putu Suatika. Uli bongkol bukit, kanti ka muncuk bukité potona. Nak lingsir ané sedeng nyuun maman sampi. Nak cerik ané malalung, sambilanga maplalian. Kubu ané suba usak, dadaaran ané tuah nasi jagung, suba patuh potona baan tamiuné ané teka.
Putu Suastika satata mabesen ngajak krama désané, kénkén apang seken demen tamiuné ané teka mentas. “Ingetang nyen, yén ada tamiu teka, modalé anggon kenyem. Kenyemé malu adep.” Ento ané sanget ingetanga baan krama désané ditu. “Sabilang tamiu teka, patut enemin baan keneh kendel, tur wirang. Sing dadi ngenahang sebeté, diapin kenehé sujatiné sebet.” Kéto buin Putu Suastika ngimbuhin pabesen. Lénan tekén ento, genah kursus basa dura negeri masi gaéna baan Putu Suastika, ané maan kerjasama ngajak yayasan panti asuhané.
Sayan pepes tekaang tamiu, genahé ditu sayan makelo sayan mapiteh. Kramané sayan arang makumpul pét ada ayahan désa, tungkulanga ngenemin tamiu ané teka. Ri kala sandikala teka, sakepat duur bukité ramé. Nanging, tusing ja kakidungan miwah pupuh ané buin plajahina, baan alit-alité ditu. Alit-alité makejang degdeg mlajah basa dura negeri. Kocap apanga bisa ngenemin tamiu, pét pradé tamiuné teka melali. Génjék duur bukité kala tengai, masi suba sayan engseb. Ané enu tuah lingsir-lingsiré dogén ajaka dadua telu. Lanang-lanang ané maawak sitengan, sabilang wai suba nguberin tamiu. Mamodal pongah juari, lan mamodal baan ngadep kenyem ipun ngomong kain kauh.. Yén para istriné, tusing buin jani ada matuturan kain kauh sambilanga saling alihin kutu. Makejang suba dijumahné malajah ngaé sarwa adep. Pernak pernik, miwah ajengan jaja Bali kal tanjaanga ajak tamiunné
Maan asil. Sanget maan asil. Disuudné Putu Suastika ngeberang gambar-gambar désané ento ka dura negeri, sayan ngabulan tamuné sayan akéh. Sayan ramé ané teka. Napi buin disubané Putu Suastika tamat masekolah, bisa kanti ngaba mobil, tur marombongan tamiuné teka. Nginep di umah ané tuah umah papondokan, tamiuné tetep pakedék pakenyem. Putu Suatika duég ngaé tamiuné liang.
Sayan makelo, tamiuné sayan bek. Tusing kanti maselat ajam, tamiuné teka matumpuk-tumpuk. Bukité duur désané jani suba dadianga genah wisata. Ditu tamiuné sanget demen melali. Nolih kaasrian désané. Nolih parilaksana kramané, ané tusing taén tepukina ditu di dura negeri.
Préspésan tamiuné jani suba nyidang tatakina baan kramané ditu. Sayan mekelo, nasi jagungé sayan kaengsapang. Tegalé ané ada ditu sayan eneng, tusing ada ané ngarapin. Krama ané lingsir-lingsir suba pepesan naenang sakit entud miwah sakit awak. Wiréh suba tusing ada garapina buin ka tegalé. Gagénjékané jani suba kagentosin baan suaran musik kapé, ané sayan ramé cedar cedur dini ditu. Bukité tusing buin peteng dedet buka simalu. Endihan damaré jani kelap kelip mawarna warni, uli sandikala kanti kalemah tusing taén rérénan. Ayahan kramané masi tusing buin ada. Makejang kagentosin baan pipis. Ané ngayah jani tuah ngandelang pipis. Kramané jani makejang sibuk ngenemin tamiu. Tusing buin ada pakedék pakenyem ritatkala ada ayahan di pura. Kakidungané jani masi sepi. Ané ngentosin ri kala ada piodalan di pura tuah spiker ané gembar gembor, mamunyi tusing ada ané ngrunguang. Tusing buin ada tutur kain kauh saling alihin kutu. Kutuné suba tusing ada buin bani ngoyong di sirahé, wiréh sabilang wai pada krimbat ka salon. Tusing buin ada plalian miong miong lan curik curik, baan ali-alité. Plaliané makejang suba kagentosin baan gim, ané ada di hapéné. Sabilang wai alit-alité tuah nuléngék hapé. Tusing buin rungu tekén gagaén anaké tua buka ané ipidan.
Krama désané jani suba makejang ngrasaang idup méwah. Mobil, umah, emas, suba pada nyidang ngelah. Ada ngelah ulian seken nyemak gagaén. Ada sugih ulian ngadep tanah tatamian duéné. Suba tusing ada ané ngrasaang idup kéweh, buka dugasé Putu Suastika tondén tamat. Apa ané kenehanga, makejang jani suba aluh ngalih. Kramané suba pada sugih tekén arta brana.
Liu masi ané mabading. Ané paek jani suba joh. Ané joh manadi paek. Ngajak pisaga suba tusing saling capatin, makejang masebeng sibuk tekén gagaén. Ngajak nak joh, aéng akené pada nuturang sakancan isin pagelahné. Nuturang sakancan isin désané. Tusing ada kenyem buin di désané ento. Kenyemé suba makejang adepa baanga tamiu. Yén ngajak tamiu kenyemné manis. Yén ngajak nyama kenyemné jengis. Kramané sugih arta brana, nanging lacur tekén nyama braya. Kramané sugih mobil lan umah méwah, nanging tanah suba tusing ngelah. Kramané sugih mas mirah, nanging karmané suba tusing ngenah.
Désané Putu Suastika tanbina madu. Madu ané uber semut, semut ané tusing ada di désané dogén. Nanging semut uli dura désané ditu bek ané teka. Semut ané ngaba kabisaan mabasa dura negeri. Semut désa ané giginé puntul, tuah nguntul mabalih semut dura désa ané macaling rénggah, natakin pipis tamiu. Semuté ané belog clegak-clegek naanang bedak, yéh dura negeriné.
Semengané ento sagétan désané suba ramé pesan. Bok barak, bok gading madérét makumpul salantang jalan. Sami pada liang, jeprat-jeprét ngalih gambar. Makejang mabasa dura negeri. Uli semeng teked sanja, suryak-suryak tusing karoan. Mainum-inuman serba mael. Luh muani pada mamunyah, maigelan tusing karoan, buka anaké susupin kala. Igelan krama désané suba tusing kanggoanga mabalih. Suaran musiké cedar-cedur nguugang bukité di désané ditu. Munyin kakidungané tusing karunguang.
Krama désané ané maan magaé ditu, kanti uyudan dadi pangenem tamiu, magaé uli semeng kanti ka sanja tan parérénan. Tamiuné negak baduur, kramané ngenemin di betén. Krama ané tusing ngerti basa dura negeri tuah mabalih. Mabalih tamiuné saling jagurin, saling sabat baan korsi, ri kala raosné maketug baan inumane ané ngamunyahin. Désané biur. Désané leteh. Getih dini ditu macéhcéh.


IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali). Cakepan puisi sane sampun kamedalang mamurda "Gebug Ende."

No comments