Mén Tiwas tekén Mén Sugih

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Ada tuturan satua Mén Sugih ajaka Mén Tiwas. Kacrita ada anak madan Mén Tiwas, ngelah pianak dadua luh muani, ngelah ia pisaga madan Mén Sugih, masih ngelah pianak dadua luh muani. Mén Tiwas, tiwas pesan, gegaénné ngalih saang, adep-adepa ka peken. Pamelin saangné totonan uupanga baas. Yén tuara maan madepan saang, tulus ia tuara nyakan, sawiréh tusing pesan ada gegaén lénan ané sedeng angkuhanga. Mén Sugih, sugih pesan, rasa apa ko tuara kuangan. Nangingké ia banggi, loba, pestad tekén anak lacur.
Kacrita sedek dina anu. Mén Sugih ngunya kumah Mén Tiwasé. Teked ditu dapetanga pianak Mén Tiwasé ngeling nagih nasi, sawiréh uling ibian tuara madaar. Ditu lantas Mén Sugih matakon tekén Mén Tiwas, “Mén Tiwas dadi depin pianak nyainé ngeling nagih nasi, kénkén nyai tondén nyakan?”
Masaut Men Tiwas, “Apa ja jakan icang, kadirasa baas abatu tuara gelahang. Ngadep saang tuara payu. Embok nyak meli saang icangé?”
Masaut Mén Sugih, “Oké sing meli saang. Saang okéné té ngebekin glebeg. Lamun nyak ja nyai ngalihin oké kutu, nyanan upahina ja nyai baas acrcngcong!” Nyak lantas Mén Tiwas ngalihin Mén Sugih kutu.
Kacrita subané suud, upahina koné Mén Tiwas baas acrongcong. Prajanian lantas tepenga tekén Mén Tiwas. Mara Mén Tiwasé nitisin tepengné, kacrita Mén Sugih genitanga sirahné, mara siksika, kagét makatang panak kutu abesik. Ditu lantas Mén Sugih ngénggalang ngalih Mén Tiwas ngédéngang kutunné.
“Mén Tiwas, Mén Tiwas! Kénkén sih Men Tiwasé ngalihin kutu. Né oké maan kutu buin abesik. Mai ulihang baas okéné!”
Masaut Mén Tiwas, “Baas emboké suba tepeng icang, né apa mara icang titisin.”
“Suba matepeng ja baas okéné, tepeng bakal juang oké.”
Juanga koné lantas tepengné kuting payukné gosonga tekén Mén Sugih abana mulihné. Teked jumahné lantas bréokanga di amah-amahan céléngné. Mén Tiwas cengag ngajak pianak somah ngeling paclenguk, kangen tekén déwék lacur.
Kacrita mani semenganné, luas koné Mén Tiwas ajaka pianakné makadadua kalasé praya ngalih saang, ngaba blakas gudig ludin kecong-kecongan. Suba koné teked di alasé, nektek lantas ia saang. Tek.... tek.... tek, klencong. Kecong koné blakasné. Benahina lantas blakasné. Suba pragat, mara tektekanga buin koné kecong, mrérén lantas Mén Tiwas matektekan, negak di duur bantangé sambilanga maselselan, nyelselang buat kalacuran déwékné.
Mara sedekan ia bengong, kagét ada koné kidang putih maakin Mén Tiwas, tur ngomong koné kidangé ento, “Seluk jit kuné, seluk jit kuné!”
Masaut Mén Tiwas, “Tiang ja tusing bani nyeluk jit jeroné.”
Buin koné maak-maakang kidangé, begbeg kéto dogén munyin kidangé, Mén Tiwas tundéna nyeluk jitné. Lantas muaset koné Mén Tiwas, seluka lantas jit kidangé. Mara pesuanga limanné, pabrusbus pesu pipis uli jit kidangé.
“Buin di tengahan seluk!” kéto buin namunyi kidangé. Buin lantas seluka jit kidangé. Mara umada limanné, memesu lantas mas-masan, luiré: gelang, bungkung masesocan melah-melah. Suba koné liu kidangé ento mesuang mas pipis, lantas kidangé ento ilang.
Mén Tiwas saha pianakné kendel pesan, lantas ia mulih mabrokongan ngaba pipis ajaka tetelu. Suba teked jumahné, Mén Tiwas prajanian meli baas muah darang nasi ka peken. Pianakné épot ngendihang api di paon. Pan Tiwas dugasé ento tuara jumah. Mara ia mulih, napetang suba ada nasi lebeng. Ditu lantas ajaka makejang madaar, sambilanga matutur-tuturan, nuturang paundukanné nemu bagia di alasé.
Buin maninné pasemengan Mén Tiwas suba nyakan, dugasé ento ngatuju pianak Mén Sugihé mlali kema, tingalina paon Mén Tiwasé makupuk, lantas ia ngénggalang mulih, morahan tekén méménné, “Mémé, Mémé, tumbén ja Mén Tiwas kali jani suba nyakan. I busan icang mlali kema, tinggalin icang paonné makupuk.”
Masaut méménné, “Ah, masa nyén kalijani ia nyidaang nyakan. Apa to jenenga engseba.”
“Tusing, sekala icang ningalin Mén Tiwas ngaba baas ka paon. Tegarang ja mémé kema nelokin!” Kema lantas Mén Sugih kumah Mén Tiwasé. Mara ia teked ditu, dapetanga pianak Mén Tiwasé makadadua nganggo mas-masan. Ditu lantas Mén Sugih tengkejut.
“Ih né dija nyai maan kéné-kéné, baan nyai mamaling?”
Masaut pianak Mén Tiwasé, “Tusing, icang maan di alasé, sedekan icang ngalih saang ajak mémén icangé.”
Déning uyut dingeha tekén Mén Tiwas uli di paon, lantas ia nyagjag ka ampiké, dapetanga Mén Sugih makeya ajaka pianakné.
Ditu lantas nlatarang paundukanné maan mas-masan di alasé, tuturanga uli ia nektek saang aji blakas kecong-kecongan. Mén Sugih iri pesan mara madingehang tutur Mén Tiwasé buka kéto, prajanian ia mulih ngorta tekén kurenanné.
“Bapanné, Bapanné suba nawang, Mén Tiwas nemu bagia ibi di alasé, sedekan ia ngalih saang laut nepukin kidang putih, tur kidangé ento nundén Mén Tiwas nyeluk jitné. Mara seluka jit kidangé ento, laut mamesu mas-masan uli tengah basang kidangé. Ané buin mani icang lakar kalasé ajak i cening, singnya sagét ada pasuécan Widhi, nepukin kidang buka Mén Tiwasé ibi.”
Masaut né muani, “Méménné, yan dadi baan oké, da nyai kalasé, joh nyai bakal nepukin Widhi buka kéto. Buinna, né gelah-gelah i déwéké ané ada jani, rasa tuara telah baan naar sakayang-kayang. Bakal gena sih ento patuutin?” kéto panglémék Pan Sugihé tekén kurenanné. Ané luh masih mrereng lakar luas kalasé.
Kacrita buin mani semenganné, payu koné Mén Sugih ajaka pianakné ngaba blakas kecong-kecongan, kenehné apang patuh pesan buka pajalan Mén Tiwasé. Suba koné teked di alasé, lantas Mén Sugih nektek saang. Sabilang tektekanga blakasné, kecong. Buin kejepné teka lantas kidangé putih nundén Mén Sugih nyeluk jitné.
“Seluk jit kuné!” Mara acepok mamunyi kidangé ento. Mén Sugih ngénggalang nrojog, sahasa nyeluk jit kidangé. Mara pesan macelep liman Mén Sugihé di jitné, lantas kijemanga.
Mén Sugih lantas palaibanga ka beté. Mén Sugih tulung-tulung, jerit-jerit, kasakitan maéréd ludin antep-antepanga di punyan kayuné. Pianakné makwéwéngan, mabudi nulungin tuara bani. Ditu lantas ia mlaib mulih, morahan tekén bapanné.
“Dong dayanin, dong dayanin.” Begbeg kéto dogén munyin Pan Sugihé sambilanga mlaib nyagjagin kurenanné. Makelo alih-alihina Mén Sugih di tengah alasé, pamragat tepukina kesul-kesul di tengah punyan kétkété, gruguh-gruguh naanang sakit, awakné telah babak belur. Di subanné Mén Sugih ka sisianga tekén kurenanné, lantas ajaka mulih. Di jalan Mén Sugih tuara pegat-pegat maselselan, nyelselang buat kalacuranné buka kéto.

No comments