Kija Lakuna Embahan Yéhé Ipidan?

Olih: I Putu Supartika
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com
Timpal tiangé nuturang indik tlabah di malun umahné dugasé ajak tiang malali ka Tukad Badung sambil ningalin embahan yéh ané mawarna soklat. Koné ipidan dugasé nu cerik, tlabahé totonan sesai embahin yéh. Yadiastun tusing ja gedé, tuah a pegelangan batis, nanging tusing taén nyat. Ditu koné ia maplalian kapal-kapalan nganggon sandal. Ia di duluné nganyudang sandal, timpalné nyadang di tebéné.
Lega koné kenehné dugasé ento. Nanging jani, tlabahé di malun umahné suba tuh, apabuin masan panes cara jani. Masan ujan dogen misi yéh akijapan mata, laut nyat. Padahal yén alih kasujatiané, unduké totonan ondén liwat lebih tekéning 10 tiban. Ia laut matakon tekén tiang: kija ya lakuna yéhé ané membah totonan?
Sing nawang kija kadén. Tiang mula sing nawang unduké totonan. Apaké yéhé totonan engkebang memedi, amah léak, plaibang brérong, utawin juang maling? Tiang masi tusing nawang. Kén krana kéto, ulian tiang masih patuh ngasanin ané buka kéto.
Tiang tusing ja lakar nuturang indik Air Terjun Victoria di Afrika, air terjun ané embahané paling gedéna di guminé ené, ané yéhné jani suba nagih nyat, kanti ngaénang gajahé mati. Kanggoang tukad di dangin umah tiangé ané lakar tuturang.
Apabuin cara jani sing ada ujan, ada ujan dogén, tukad dangin umah tiangé bisa sing misi yéh. Yén ujan bales, ada blabur, gentuh, yéhné puek, bin maniné yén sing biin maan ujanina, jeg pasti embahané nguredang laut nyat. Yén nuturang indik tukad dangin umah tiangé, liu ada kenangan dugasé tiang nu cerik ditu. Bisa-bisa lakar ngetél yéh matané yén bes sekenang nuturang.
Nu inget pesan, kénkén ipidan maplalian, ngelangi di gombangané mabekel nyuh puyung duang bungkul. Nyuh puyungé totonan kagancétang laut kaanggon ngonong apang nyak kambang. Dikénkéné menék ka duur batuné, yadiastun batuné tusing tegeh, laut macebur ka tengah gombangané, mih déwa ratu liang kenehé.
Yén gombangané kuang dalem, tiang ajak timpalé ngaé empelan. Batuné ané ada di dasar gombangané mapesuang, laut kaanggon ngempel sisin gombangané. Ulian demen maplalian yéh totonan, tiang masih taén mokan, kopingé pesu nanah ulian celepin yéh.
Lan tiang masih inget, di selagan batuné, ketistisé (panak udang) pagrépé. Mabekel émbér Wings (dugasé totonan mémén tiangé demen meli sabun Wings mawadah émbér anggon ngumbah penganggo) tiang ngejuk ketistis. Lima kéboté ngisiang émbér, lima tengawané nedehang apang nyak macelep ka tengah émbéré. Disubané nyak macelep, émbéré kaancit. Yén bakat, celepang ka tengah botol Aqua-né, nanging pepesan masih ia léb krana pas ngancit uling yéhé énggal malaib. Ento tuah legané dugasé totonan.
Tusing ja ketistis dogén, panak nyalian masih demen tiang ngejuk. Kénkén kadén dugasé totonan, apa ulian guminé demen ngaénang cerik-ceriké demen, jeg sabilang gombangan cenik wiadin gedé, pasti misi dogén ketistis, panak yuyu, wiadin panak nyalian. Teked di kubu, panak nyalian utawi ketistisé bréokang tiang ka bak kamar mandiné. Nyak ia idup, nyak mati, ané penting bin maniné yén kayeh ka tukadé jeg pokokné ngejuk panak nyalian utawi ketistis. Yén sing kéto, ada ané kuangan rasaang tiang.
Nanging kénkén kadén, tiang jeg sing ngerti. Jani kija to lakuna panak nyalian wiadin ketistis ané ada di tukad dangin umah tiangé. Sabilang mulih lan ngaliwatin tukadé totonan, ané tepuk tiang tuah batu, krikil, lan don-don kayu ané aas lan ulung ka tukadé. Apabuin lakar ada panak nyalian, yéh dogén tusing misi.
Ah, jeg rindu unduké né malu dugasé enu cerik, dot pesan buin tiang nyumunin. Ngelangi di gombangané, makerem di yéhé ané membah tis, mandus di bulakan yéhé nganggon séndok kau, mandus di pancorané ané malakar aji kupakan biu, ngejuk panak nyalian wiadin ketistis, ningehang munyin dongkang di selag-selagan batuné gedé di tukadé, ngempel yéh, ngelangi nganggon nyuh puyung, makapal-kapalan di tukadé. Yén sing nyidaang nyumunin, mirib rikala tiang mulih, tiang dot nepukin anak cerik-cerik saumuran tiangé dugasé totonan sedek ngejuk panak nyalian di tukadé. Nanging ané tepuk tiang jani, ia suba duweg mabalih Youtube, tukadé nyansan tuh, lan, ah tusing nyidaang baan tiang nuturang…


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Buratwangi, Majalah Suara Saking Bali, lan Majalah Satua.

No comments