Puisi-puisi DAFést IHDN Dénpasar (2)

Gagambaran Manik Sudra

Rasa Tresna
I Putu Suksma Hérmanda

Kenyemné manis gati
Maparas jegég ngaé liang hati
Setata.....
Duh manis dadi inspirasi
Mabunga-bunga karasayang
Rasa semayané mendamaikan ati
Tuah asiki....
Duh sané dadi pengisi ati

IHDN Dénpasar 2019Sang Ayuh
I Gusti Ayu Maha Mirahyani

Ring genah asri puniki
Galang bulan masunar
Lumlum gading
Ngericik toya pancorané
Paketistis ampehang angin
            Lega kenehé nyingakin
            Bungan kembang sakadi
Dedari
            Alus jegég ngaé liang ati
Sang Ayuh,
Rasa kenehé nyumpangan sekar
Raris kabagtayang tipat bantal
Sakéwala,
Rasa tuah rasa
Sang Ayuh tuah ipian

IHDN Dénpasar 2019Tresna I Mémé
Ni Luh Putu Ratih Puspita Déwi

Mémé...
Sira sané tan uning
Ragané sané ngembasang iraga
Sia bulan ring waduknyané
Sané ngembasang sakadi magantung bok akatih

            Sira sané tan uning
            Rasa sayang ipun tan surut-surut
            Sakadi toya ring segarané
            Sampunang ngaénang i mémé sedih
            Apang tusing keni alpaka guru
                         
IHDN Dénpasar 2019Masunar
IPWXYZ @koné

Mangulayang kadiang Sang Bulan
Masunar sakadi ia Sang Bentang
Nénten wénten pikobet Sang Bulan
Pinaka sundih ring petengné mangkin
Asih ring Sang Bintang
Asih ring petengné mangkin

            Pitresnan Sang Bulan rered
            Kapademang baan Sang Kala Rau
            Maklenyit
            Maklenyit
            Masinar malih pitresnan Sang Purnama
            Nyunarin peteng Sang Ibu Pertiwi

IHDN Dénpasar 2019Pitresnan Arta
IPWXYZ @koné

Pastika nemu bagia
Anemu bagia ring payogan
Yoga ring pitresnan adi
Adi sané ngrasayang wirasané

            Wirasa sané uningin ipun
            Ipun pinaka Sang Dharma
            Darma sané pacang nuntun adi
            Adi pitresnan bli
            Tresna beli wantah arta mautama
            Arta sané nemu Dharma

IHDN Dénpasar 2019‘Kebersamaan’
Ni Luh Putu widiastuti

Rasa angayu bagia
Sané karasayang rikala
Iraga sareng sami mupuk rasa kebersamaan
Sané patut kalaksanayang

Asah, Asih, Asuh
Punika patut kalaksanayang ri kala iraga manyama
Iraga dados jatma
Nénten dados miyegan tur masaing

Suka, Duka, Lara
Yéning kadasarin antuk kebersamaan
Sareng sami
Pacang ngamolihang bagia.

IHDN Dénpasar 2019Tresna
Ni Putu Ayuk Trisnawati


Tresna...
Mémé lan Bapa sané banget baktinin tiang
Mémé Bapa suksma sampun nyayangin tiang
Mémé Bapa suksma sampun ngaranjingang tiang
Uli Sekolah Dasar nyantos ka Pegurusang Tinggi

Tresna...
Mémé lan Bapa sané banget tresnain tiang
Dumogi Mémé lan Bapa setata ngamolihang karahayuan
Suksma Mémé lan Bapa antuk napi sané sampun Mémé lan Bapa icénin antuk tiang

Tresna...
Yéning tiang lekad bin cepok
Tiang meled apang tetep dadi pianak Mémé lan Bapa
Dumogi ja tiang mrasidaang ngaénang Mémé lan Bapa bagia.

IHDN Dénpasar 2019Rasa
Ni Putu Elda Anjas Sari

Tresna sané satya punika
Dugas ipun apang lascarya ipun medal
Duaning uning ipun
Nénten ja sané pacang medal
Yadiastun ipun uning sané
Tetep wénten ring ati


Rasané puniki titiang nyuratang
Ring kertas puniki mangda
Ragané uning punapi
Rasa tresna titiangé
Tekén déwék ragané

IHDN Dénpasar 2019Tresna Sakadi Ékstasi
Yunita

Tresna nika maya?
Ngih, akéh sané maosang tresna nika maya
Maya indik punika nénten kacingak, nanging polih rasayang
Rasayang sakadi napi?
Sakadi ékstasi, nyansan makelo karasayang
Nyansan nyanduin, nyantos sakau
            Yéning sampun sakau, pacang sirna akal séhat
Nanging, yéning ten rasayang
Yadiapin apisan pacang ngranayang frustasi

IHDN Dénpasar 2019Asah, Asih, Asuh
Nugiani

Nénten ipun mautsaha
Nénten ipun magpagin
Nénten ipun sané jaya
Kéwanten..... iraga
Iraga sareng makria
Muponin tatujon amatra sané kasurat ring sabha
            Ragané punika titiang
            Titiang puniki ragané
            Iraga tunggil
            Iraga tunggil tatujon
Kruna-kruna sané embas saking cangkem iragané wantah patitis
Raket tangané ngambel nunggilan iraga
Ngukuhin samayan iraga
            Gaguét kanin nyaparsa
Nedel ngebug tangkah titiangé sami
Budin iratuné katinda titiang sami rumasa sanghara
Nénten banggayang titiang iratu anyudang duka
Yéning....
Yéning yakti iratu kayun, jagi aturang palan titiang maka saka
Yéning pradé iratu kayun, déwek aturang titiang ping iratu malih matergi
Élingan iraga tunggil tetujon, tunggil sumpénan
Iraga pateh, matunggilan, iraga tunggil
Kakawian Ida Sang Hyang Widhi.

IHDN Dénpasar 2019
  

No comments