Kalulut Arta Brana

Olih: JM Pandé Putu Alit Antara
Sumber Gagambaran: https://pixabay.com
Sabilang mulih ka désané, ia setata ngaé warga désané angob tur makesiab, sawiréh mobil ané abana mulih setata malénan. Dikénkéné ia ngaba mobil kelas bawah minakadi mobil merek carry, kijang rover, zuzuki jimmy, dipesu kenehné ajum ia ngaba mobil kelas élit, minakadi jazz, mércy, blatzer. Mémé bapané di désa setata ngajuman pianakné, sawiréh presida nulungin sekancan kakobetan ané nibénin kula wargané. Dugasé ipidan satonden pianakné magaé di hotél, ékonomi keluargané morat-marit, dini ditu ngelah utang. Pianakné ané madan Luh Astini, ia suba makelo magaé di hotél berbintang lima di Kuta. Ia maan tugas waitrres bar, ané sesai melayani bulé-bulé ngabaang minuman beralkohol di tongos magaéné. Di désané Luh Astini suba masi ngelah gegélan ané madan Gdé Polos, sakéwala gegélané ené, anggona pecadang kuang dogén, anggona nyelimurang kenehné sabilang ia mulih ka désa. Di tekané ia uling kota setata tunanganné ngelalinin kaumahné. Mémé bapané suba setuju lakar nganténang Luh Astini ajaka Gdé Polos, sakéwala Luh Astini konden nyak ngantén.
“Beli Gdé, eda maksaang keneh tekén tiang, sawiréh tiang nu demen bajang, buin pidan yén tiang suba med bajang mara ditu tiang nyak ngantén!” kéto pesautné Luh Astini sabilang ajaka ngantén tekén Gdé Polos.
“Luh apang ngerti ajak papineh ragan beliné, sawiréh umur beliné suba wayah, buina mémé bapan beliné ngidih apang énggal-énggal beli ngantén, sawiréh dot apang énggal maan ngempu cucuné,” kéto buin raosné Gdé Polos, ngemahang gegélanné alasan apanga nyak ngantén.
“Cutetné, tiang tondén nyak ngantén, yén beli dot énggal-énggal ngantén, dadi suba beli ngalih anak luh ané lénan,” kéto sautné Luh Astini, laut ia mulihan ka kamarné tur sahasa ngunebang jelanan.
Miribang Gdé Polos tusing nawang tekén parisolah tunanganné Luh Astini sawiréh ia pragat ngoyong di désa, tusing taen liwat ka kota. Gegaéné Gdé Polos mula dadi petani tulén misi ngubuh sampi ento makerana ia tusing nawang kénkén parilaksanan gegélanné ditu di Kuta, di tongos magaéné miwah di tongos kosné. Koné tunanganné suba ngelah umah BTN tipe 45 di Kuta - Badung uling sakaya pagaéné. Sakéwala timpalné taén nuturang tekéning Gdé Polos, tunangané ngelah timpal bulé uling Australia ané setata miayain Luh Astini idup di Kuta nganti belianga umah BTN. Buléné ento madan Mister Robert, ia ngelah perusahan garment di guminé. Luh Astini katemu ajaka Mister Robert dugasé ia melayani buléné ené di bar ritatkala ia minum, risedek melali ke Bali sambilanga berbisnis garment.
What is your name? (nyén adan ragané?),” kéto patakon Mr. Robert ritatkala ia matemu pertama ajaka Luh Astini.
My name is Luh Astini (adan tiangé Luh Astini),” kéto sautina tekéning Luh Astini.
You very nice, sexy and beautiful, I like you (ragané sanget manis, séksi miwah jegég, tiang demen ajak ragané),” kéto buin raos buléné sambilanga ngemahang Luh Astini uang tips $ 100 Australia. Prejani égar semuné Luh Astini tur lanjut ia metutur-tuturan ajaka Mr. Robert. Uling sesukat ento Luh Astini suba kecantol ajaka bulé-bulé ané royal mekidiang uang tips. Baan merasa tekéning déwék séksi, kulit kedas buka salak klumadin tur bisa mareremih, ento makerana Mr. Robert buduh paling tekéning ia, nganti meliang Luh Astini umah BTN, mobil miwah sehananing ané demenina tekéning ia. Mr Robert suba taén masi ajaka mulihné ka désa. Tekén tunangané Gdé Polos, Luh Astini ngaku matimpal miwah berbisnis ngajak Mr Robert, Gdé Polos percaya dogén tekéning raos tunanganné tusing merasa sengsaya nang abedik. Mr Robert mula barés ngemahang pipis tekén mémé bapané Luh Astini. Sabilang ajaka mulih ka désané setata mémé bapané baanga ngidih pipis duang yuta rupiah, ento mekada mémé bapané merasa girang tur bagia ngelah pianak buka Luh Astini. Minabang suba peduman idupé, Luh Astini kalahina mati tekén Mr Robért, ia suba makelo ngeraksa sakit jantung, demen minum-minuman beralkohol disamping tuuhné masi suba tua sawetara enem dasa tiban, ento makerana Mr Robért énggal ngemasin mati. Luh Astini tusing merasa sebet tekén matin demenané sawiréh ia tuah ngalih arta branané dogén.
Selangkung asasih buin Luh Astini maan makenalan ajak bulé uling Amerika ané madan Mister James. Buléné ené ngaku durén (duda kerén) tekéning Luh Astini tur ia ngaku ngelah supermarket di Amerika. Baan duegné Luh Astini matutur-tuturan tur setata mekenyung manis, ento mekada Mr James buduh paling tekéning Luh Astini.
Where are you stay in Bali? (dija ragané nginep di Bali?),” kéto petakonné Luh Astini ajak Mr. James.
I am stay at Padma hotél Ubud (tiang nginep di hotél Padma Ubud),” kéto sautina tekén buléné ento.
Do you want to stay at my home? (napiké ragané nyak nginep di jumah tiangé?),” kéto buin Luh Astini nyawis.
Yes, I like (nggih tiang nyak),” kéto sautina tekéning Mr James. Uling sasukat ento Mr. James nginep di umah BTN né Luh Astini. Luh Astini setata ajaka melali-lali keliling Bali tekén Mr. James. Sehananing ané demennina tekén Luh Astini belianga. Luh Astini jani suba méwah idupné, sumpel, kalung miwah gelang emas ané 24 karat ané baatné makejang 100 gram, jani suba anggona tur maan adiah mobil méwah blatzer tekéning Mr. James.
Mr. James mula bulé sugih tur royal tekéning anak luh ané sanget demenina. Di Guminé di Amerika di negara bagian Téxas, ia mula pengusaha supermarket ané ngelah cabang penyatusan di wawengkon gumi Amerikané. Sakéwala sasukat ia kalahina mati tekén kurenané ané madan Mrs. Elisabet, ia setata nyelimurang manah, melali-lali ke gumin anaké sambilanga ngalih calon kurenan. Koné ia maan pawisik, mejalaran baan ngipi lakar maan anak bajang Bali lakar anggona kurenan. Mr. James sadina-dina ngareremih Luh Astini apanga nyak ngantén ajaka ia. “Luh Astini! Do you want to married with me? (Luh Astini! Napiké ragané nyak ngantén ajak tiang?),” kéto petakonné Mr. James tekén Luh Astini. Sawiréh baan ulap tekéning kasugihanné Mr. James, pamuputné nyak Luh Astini lakar ngantén tekén Mr. James. Sakéwala ia ngidih apanga Mr. James nyak maagama Hindu, turmaning upacara pawiwahan kelaksanayang cara adat Bali. Disubané patuh paitunganné ajaka dadua, ditu lantas Luh Astini ajak Mr. James mulih ka désa pelekadan Luh Astininé lakar ngadaang upacara pawiwahan.
“Cening, Luh Astini pianak bapané, apa suba seken paitungan ceningan ngantén ajak Mr. James?” kéto patakon bapané. Sautina tekén Luh Astini, “Tiang suba merasa adung tur tresna asih ajak ia, sakéwala tiang ngidih tekén bapa ajak mémé, apang tiang ngantén cara adat Bali, tur Mr. James suba nyak maagama Hindu, apanga pawiwahané kalaksanyang satonden tiang lakar luas kema ka Amerika.” Di subané mémé bapané miwah para kulawargané suba jangkep reraosanné tur dewasané sané becik suba kapanggih, ditu lantas Luh Astini miwah Mr. James kaanténang cara adat Baliné. Para manggala désa dinas miwah adat, krama banjaré kaundang nyaksinin penganténané Luh Astini. Mr. James mepayas nganggo busana agung penganténan. Luh Astini nekaang juru payas ané paling kasuba uling Kota Dénpasar. Sawiréh ia merasa tekén tusing kuangan pipis. Dudonan karya penganténané, ngawit uling semalu ngantos seduri makejang karekam nganggo handycam miwah kaméra drone, koné lakar kasiarang ditu diguminé Mr. James.
Gdé Polos, tunangan Luh Astininé ané ada di désa. Setata ngangen sedih tur nyeselin déwék sambilanga ia makrimik kakéné, “Luh Astini, dadi tusing pesan nyai ngajiang tresna asih beliné! Nyai mula anak luh kalulutan arta brana, ané dot tekéning arta brana anak muani, tusing ngitungan sakit hati anak muani, madak buin pidan apang nyai ceraianga tekén buléné totonan,” kéto krimikan Gdé Polos. “Tusing abesik ada anak luh diguminé,” kéto grenggengané jeroning hati.
                                                                     
Kemoning - Semarapura, Pebruari 2009


JM Pande Putu Alit Antara
embas ring Désa Tohpati Kabupaten Klungkung pinanggal 13 Juli 1970, dané pinaka guru ring SMAN 1 Semarapura. Saking kantun Sekolah Dasar (SD) ngantos mangkin seneng ring indik Budaya lan Sastra Bali, inggih punika seneng ngwacén lontar, nyurat aksara Bali, dharmagita miwah ngeripta satua cutet. Murda satua cutet dané sané naenin katerbitan olih Bali Orti mingguan Bali Post inggih punika Nyentana, Keris Pengantén, Kalulut Arta Berana, Ulian Pipis Panes, Ratun Joged. Naenin polih jayanti ring pacentokan “lomba inovasi pembelajaran SMA/SMK tingkat nasional” inggih punika jayanti kaping kalih warsa 2009 lan jayanti kaping tiga warsa 2011.

No comments