Puisi-puisi Ngakan Madé Kasub Sidan; Ngudiang Bli Déwa Mawali Mulih??

 

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Angen Kadalon

(Mantuk ring IDK Raka Kusuma)

 

IDK Raka Kusuma…,

Ring titiné putih lempeng ngaja kanginang

Durus mamargi  nuut galah ring langité embang

ngembakang galang masuar bintang,

ngembakang galang masunar purnama

macunduk ring Hyang Lelangit

sangkan paraning dumadi 

 

IDK Raka Kusuma…,

Titiang wantah sida ngebag saking rurung

Yadian manahé puyung suung mangmung

Kicalan galah,

kicalan ambah,

kicalan ulah,

Wantah sida macunduk ring angen

 

Lugayang titiang nyelang galah

nuut pamarginé ring lemah

ajeg maswitra ring tuntung manah

 

Lugrayang titiang tetep nuut galahé riin

mangda sida ngebag ajeg tetamian duwéné

 

IDK Raka Kusuma…,

Titiang wantah sida ngumbara ring angen,

Angen sané setata nyuratang galah nguni

Nyuratang aksara nuut titi pangancan duwéné

Ngalikub manah kadalon

Wantah ring angen kémawon

_Klungkung_Bali_Agustus 2023_

 

Ngudiang Bli Déwa Mawali Mulih??


Rikala sandé, ring guét langité masunar remrem

setata macunduk pitakén  sané tan sida nepasin

ngudiang Bli Déwa mawali mulih?

pajalan Bli Déwa sujatiné déréng nepék waneng

tiang kantun meled sareng ngampakang jelanan

makeber mider ngungsi langit ngiterin lampah

yadian urip baan nyilih

kari meled ngigelang lelampahan manut karma

nguwah karma panumadian  nguni

sareng malajahang déwék kadi patitis aksara

 

Nanging tiang tan sida nambakin

pamargin Bli Déwa tetep mawali mulih

ngusi genahé kalangkung trepti

_krémasi Puspa Sulang _8 Agustus 2023_

 

No comments