Puisi-puisi Madé Sanggra; Idupé Nemu Sengsara


Potrekan IGA Darma Putra
Idupé Nemu Sengsara *)
(patinget ring cening sareng sami)

sarahina manahé bungsang
déning lacuré kalintang
idupé mangawé utang
kadi bun katang-katang

magawé tan masekaya
ludin belog tan padaya
kirang gina guna kaya

pianak akéh kantun alit
sami ia mabaju kulit
neda granit makulit-kulit
selem kadi semut palit
rasanyané pait makilit

Sukawati, wengi pitulas tiga pitungdasa

*) sajak puniki pakardin Madé Sanggra sané kapertama.Jaring Kekawa
(pakéling ring sang ngawa rat)

ipun watek i kakawa
sampun reké kawistara
ngawé jaring dahat uning
pangejukan sarwa prani
legu ngit miwah muring
keni kaejuk kabaksa

kalaning panumayania
katibénin pancabaya
kupu barong nomplok jaring
jaring tastas paglantas
i kakawa éwa
layu kapilayu
ngelidang urip
ngingidang sikian

sukawati, redité semeng
kalih kalih tiga pitung dasa.Wong Tani

panas suryané angarab-arab
morbor tundun burik masiksik
lima batis puun badeng
kadi adeng
tan ada sudi manolih
nanging i endut kapilulut
i lintah katah pagrasah.....
ngidih getih

krebek kerug pagrudug
kilat tatit sander-sinander
hujan bales angin ngalinus
i tundun masrah tan kalah.....

nem sasih lintang
langité jenar galang
sawahé gading pakurining
rauh i toké mokoh
pajalané égah-égoh 
raosnyané keras bangras
nantang nagih utang
sami kedas kasampatang
panak somah tuna amah
atiné layu
poloné puyung 
matané makunang-kunang
---kramaning wong tani.

sukawati purnamaning kadasa
april 1970I Madé Sanggra
embas ring Sukawati, Gianyar warsa 1926. Dané ngawitin ngripta sastra Bali modérn warsa 1970 antuk nyarengin sayembara taler dados juara ring sayembara punika antuk satua cutetnyané sané mamurda Katemu ring Tampak Siring. Pupulan puisi Kidung Républik (1997), ngamolihang Penghargaan Sastra Rancagé ring warsa 1998. Dané ngalahin (séda) rahina Buda, 20 Juni 2007. Kakawian-kakawian dané sané sampun kawedar inggih punika Ganda Sari (sareng Nyoman Manda), Kidung Républik, Katemu ring Tampak Siring, miwah Bir Bali.

No comments