Aji, Rahajeng Warsa Anyar 2024

Olih: Gooper
pinterest

“Ji, manut ring kahyun Aji, iwangké rikala Kunti nénten nyritayang indik ragan ipun sané sampun madué oka sadurung masikian sareng Pandu?” 

Patakéné I Garta tekén guruné, sawiréh kasangsayan nglikub isin atiné pariindik gagélan ia duké malu. Sebet tuara dadi kelidin, sakéwala tusing pesan ada keneh lakar megatang katresnané maring Dayu Kérti, mapan ia suba masamaya tekén déwékné padidi lakar sanggup nerima masa lalu gagelané. 

Dikénkéné I Garta bengong padidi ngenehang dadi ia marasa sangsaya, yéning sliksikin buin, sujatiné tusing ada ané patut sebetang mapan ento makejang suba ada lan suba suud sakondén ia nyumunin magagélan. Kaimbuhin baan piteket guruné nyawis pataken ia ané nyansan ngaé kenehné las tur jangkep nyalanang tresna.

“Sawiréh sujati tresnané I Pandu tekén Kunti, sangkala tusing pesan ia naanin sangsaya apabuin lakar uyut ulian masa lalu…”

Beneh masi pitutur guruné, nguda ngundukang ané suba liwat yéning sujatiné jani Dayu Kérti suba bakat gelahang. Inget buin I Garta tekén galahé pidan dugas mara nyumunin ia kacunduk ajak Dayu Kérti, manis pasaja kenyung tur parisolah Ida Ayu ané ngaé I Garta kacantol. Ipidan dugasé enu masuk SMA, sabilang wai I Garta nutur tekén guruné, Pak Bayu, indik rasa ané mentik tan pasambat, rasa ané tusing ngidang ilang, lemah peteng ia inguh krana tusing pesan ada galah lakar nekedang isin atin ia tekén anak eluh ané kaipiang. Liu piteketné Pak Bayu tekén I Garta, ulingné sangsaya ulian kasta kanti lagas kenehné lakar ngucapang rasa sayang tekén Dayu Kérti. 

Cutet satua, sasih kapat raina sukra, ditu ia ngabaniang raga sawiréh suba ada keliab yéning Dayu Kérti masih ngelah rasa tekén dewékné, katimpalin baan angin peteng lan sunar bulan makiré purnama, I Garta lagas nekedang sakancan isin atin ia tekén Dayu Kérti. 

“Dayu, sué sampun tiang nyineb sajeroning rasa, abot baan tiang yening niki ten ucapang tiang sareng Dayu…”

Petengé pinaka saksi, di bongkol punyan poh ané sedeng mabunga, Dayu Kérti nerima tresnan ia I Garta. Bungah manah lan égar atin ia, kenyem manis tur lemuh suarané Dayu Kérti satmaka mangunang ia uling ipian ané suba makelo kaapti. 

Mawali ka galahé jani, di bucun metén daja, I Garta padidian, nyalelég di temboké, meték ketélan capcapan sukat ujané endang. Bengong ia ditu, likad kenehné kemu mai, tusing ngadén lakar kéto kasujatian ané tepukina. Suba liwat abulan, sukat ia nawang indik lepug pajalan tresnané ané suba lebih tekén pitung tiban majalan ngajak Dayu Kérti.

Dugas ento, tusing nyelapang ia nampedang potoan, potoan ané nyritayang makejang ané tusing taén kakeneh baan I Garta. Potoan gagelané padaduanan ngajak anak muani lén, tusing tuah abesik, ada kuang lebih dasa potoan ngajak anak pada lén, lan ané paling ngaénang déwékné sebet potoan Dayu Kérti ngajak guruné, Pak Bayu. Lén tekén potoan, ia masih nepukin sasuratan, pabesen Pak Bayu tekén Dayu Kérti ané isiné nunas pangampura sawiréh marasa pelih Pak Bayu tekén apa ané taén kajalanin ngajak Dayu Kérti. 

Prajani I Garta bengong nylisik galah ané suba liwat, inget ia buin tekén dugasé ento, limang tiban ané suba liwat, dugas I Garta luntang-lantung nyalanang idup, tusing ngelah gagaén, kuliah ngandelang béasiswa, tusing ngelah galah lakar ngrunguang gagélan, saget ada anak lén ané sayang tur sabilang wai kacunduk ngajak gagelané, buina anaké ento tusing ja lén wantah guru ané anggona sasuluh tekén I Garta sukat kapertama déwékné katemu.

Yadiastun kadirasa benyah isin atiné, I Garta tetep sabar lan banban matakon tekén gagelané, Dayu Kérti.

“Dayu, napi sujatiné niki, bli nunas mangda las Dayu mamidarta, mangda nénten iwang pamarginé riwekas…”

“Ampura bli, tiang uning ring laksanan tiangé iwang, sakéwala yéning élingang tiang malih, daweg punika rumasa kléléran tiang, sawiréh bli ten naanin maorti sareng déwék tiang, kabenengan wentén sané sayang tekén tiang, pinaka anak istri sané kantun alit, ten sida antuk tiang ngagem kawiwekan”

“Nentenké daweg punika bli sampun nlatarang unduk idup bliné sané durung kalis? Bli sampun nunas mangdané Dayu lascarya ngarepin kahanan bliné daweg punika…”

Lantang pabligbagané. Yéning tuah kacunduk sabilang wai, malajah utawi ngorta indik kasusastraan apa luiré, sinah tusing kanti buka kené dadiné, sing madaya ngedum pasaréan pang kuda kadén, yén suba kanti kéto, apabuin laksana ané lénan, magelut, madiman, tusingké suba dadi gaginan? Kemu mai kenehné I Garta. Boya ja gedeg, nanging sebeté kalintang. Dadi mara jani ia nawang, nguda dugas ento Dayu Kérti tusing megatang tresnané, kemu mai papinehné I Garta tusing ngidang naanang yéh paningalan, kadirasa remuk tangkahné nampi unduké buka kéto.

Tusing madaya, anak muani ané suba kaanggep rarama, guru ané satata katuutang piteketné, dadi ati ngréka tresna ngajak gagelané padidi. Sakancan ané taén kajalanin bareng-bareng, rumasa tuna arti tuna pikenoh, ilang rasaning bangga di ati, ilang subaktining urip di keneh, nguda dadi ati, dijaké pelih déwékné ipidan.

Galah nyaluk sandikala, ujané tan parérénan pakatéltél saha nimpalin sakit atiné I Garta. Baat karasa batisné matindakan, kéwala ia mautsaha ngégarang manah, ngengsapang tur negarang nerima kadaané, sawiréh masa lalu tusing patut kadadiang pikobet, sakadi pabesené Pak Bayu, ané utama, kasujatian isin atiné Kunti tekén Pandu, yadiastun Kunti suba ngelah pianak sakondené mabesikan ngajak Pandu, sakéwala ané jani Kunti wantah tresna tekén Pandu, tusing ada ané lénan. Ditu lantas I Garta ngrogoh tas nyemak handphone laut nulis di WhatsApp.

“Aji, rahajeng warsa anyar 2024. Dumogi becik pamargin kauripané riwekas, rahayu kapanggih, sukerta kapolih…” 

Bongkol Gunung Lawu, 2023

No comments