Teken Pang Néken

Olih: I Madé Sugianto

Gagambaran Manik Sudra

Sakadi bungan pucuké maulet, ucem semuné I Ngurah Toni. Mara menék dadi perbekel suba liu nepukin wicara. Ulian bansos ia besus. Jejeh kena kasus. Apabuin aab jagaté jani, liu pejabat mabui ulian korupsi. Yadiastun tusing melikes pipis, pelih administrasi masih ngranaang mabui. Ia maan maca di surat kabaré, suba 900 diri kepala désa sajebag Indonesia makrangkéng. Ento makrana pelapan pisan ia magaé apang tusing kanti mabui ulian pelih administrasi.   
Masan pemilu cara janiné, angga DPRé cara nyawan ababin tuwun ka banjar muang désa-désa. Saling paliunin ngaba pipis. Ada masemaya ngemaang wantuan gong, seragam PKK, ngwangun balé banjar lan wantilan, muang menahin pura kantos sanggah pakomelan. Calon incumbent utawi angga DPR ané enu menjabat lan buin dadi calon suba ngelah modal. Bedikan mesuang pipis bandingang calon anyar. Calon incumbent tuwun mabekel proposal. Stémpel muang pisarat proposal suba kapragatang. Ané kajodi maan wantuan tuah nyaratang nekén lan ngidih tékenan prajuru, kelian adat, kelian dinas, perbekel muang bendésa adat dogén. Magarang calon legislatifé ngemaang wantuan. Cara Déwa nyekala karasayang calon DPR-é kerana nyidang nulungin kramané ngwangun di banjar muang di pura. Krama ané maan wantuan marasa mautang. Kramané tusing nawang, pipis ané sambehina ento tekané uling rakyat ané mayah pajeg utawi pajak. Kasarang baan nyambatang mamodal pipis rakyat. 
Pipis ané abana ento maadan hibah, lumrah masih kasambat bansos. Ulian bansos liu kramané di banjar macureng. Kerana tusing onyang sumuyub tekéning calon ané ngemaang wantuan. Sawiréh ada kramané ngelah paiketan panyaman tekéning calon lénan. Makejang dadiné ngagungang caloné padidi. Ento makrana sabilang pemilu setata ada kramané saling cureng, aget tusing kanti masiat.
Lén pikobet kramané, lén masih kerebetan painehné Ngurah Toni. Suba uling abulan ia kepungin préman. Tatujonné apang ia enyak néken pertanggungjawaban proyék di cariké. Proyéké ento kawangun nganggon dana bansos. Dugas proyéké kawangun, tusing ada pasadok tekén perbekelé. Tau-tau suba ada buruh magaé ngaé jalan usaha tani. Pundukan lan abing pundukan cariké kabeton. Disubané pragat, ada pegawai kabupatén ka kantor perbekel nundén Ngurah Toni néken pertanggungjawaban. Boya tusing demen maan wantuan, nanging laporan pertanggungjawaban lan kasujatian proyéké maimpas. “Tiang ten bani néken. Ampura!” ucap Ngurah Toni tekén pegawainé.
Sasukat nulak néken, liu nak ngalih Ngurah Toni ka kantor désa muang jumahné. Tatujoné patuh apang ia enyak néken laporan pertanggungjawaban. Ngurah Toni tetep kukuh, tusing enyak néken. Ulian ento ia mapanggil ka kantor camat. Yadiastun camaté ngidih olas, Ngurah Toni tetep pageh tusing ngisinin pinunas camaté apang ia néken pertanggungjawaban. “Yadiastun pak camat ngetep jerijin liman titiangé ulian nulak néken titiang lascarya!” pisautné.
Pak camat tusing nyidang ngomong apa. Pisarat Ngurah Toniné sanget pinehanga. “Lédangang bapak camat nulis ring kertas alempir niki!” ucap Ngurah Toni sinambi ngenjuhang kertas. Pak Camat sing bani nulisin. Marasa kablekak camaté. Aluh nulisin, kéwéh pacang nanggungjawabin. “Pak camat nulis abedik kémanten. Saya yang memaksa kepala désa menandatangani laporan pertanggungjawaban semu. Wusan nulis, téken raris cap. Pak camat purun? Yéning purun, titiang nyadia néken pertanggungjawaban bansos puniki!” 
Ngurah Toni tusing enyak néken laporan pertanggungjawaban kerana ada singsal di proyéké. Di kwitansi kacatri besi 16 tést, nanging ané mapasang besi 10 tést. Ia jejeh ada panuréksan ka proyéké. Sinah lakar maurusan ajak polisi lan kejaksaan kerana piranti proyéké tusing adung di RAB lan kasujatiané. Apabuin perbekel néken surat bertanggungjawab penuh penggunaan anggaran. Ento mawinan ia saklek tusing enyak néken.
Préman tusing mempan, camat tusing mintulin, gegodané tusing marérén. Angga DPRD milu turun tangan. Ngurah Toni tetep kukuh. Cendekné tusing enyak néken satondén kwitansiné maganti. RAB lan kasujatian proyék di kwitansiné apang adung. Angga DPRD marasa jerih. Apabuin mula nawang Ngurah Toni idialis. Sing dadi tawah baan pipis. Prajani ngrincikang winaya apang nyidang ngalahang suwitrané ané mula saklek bangka uling teruna. Angga DPR lan Ngurah Toni dugas masekolah masuwitra leket. 
Telépon Ngurah Toniné mamunyi. Angga DPRé nelépon ngajakin matemu di warung. Tusing ngelah rasa sangsi, ia majalan ka tongos ané tujuhina. Di warung tepukina angga DPRé kadampingin bajang jegég. Ngurah Toni kasambut tur tundéna negak. “Yén di kantor ngorta pas formal, kanggoang di warung nutur apang santai,” ucap angga DPRé. Bajang jegég di sampingné lantas mukain bir. Lemuh limané nuruhang bir ka lumuré. Angga DPR lantas ningting lumurné tur nundén Ngurah Toni masih ningtingang gelasné. Lumuré kakaplagang. “Cis.”
“Pidan dugas masekolah iraga sawai mamunyah. Banatan tekén nyama tugelan iraga matimpal. Rarad rérod ajak dadua, nganggur masih bareng-bareng. Sasukat paturu makeluarga iraga pasah. Icang itep ngayah di DPR, cai masih seleg maburuh. Lan uling jani buin raketang iraga manyama,” ucap angga DPRé.
Ngurah Toni makenyem. Suba nawang sabuk timpalné, yén ada perlu mara inget manyama. Tusing cara dugas masekolah, sekadi manyama tugelan. Sakukat dadi DPR, suba malénan. Di masan pemilu mara inget matimpal kerana nyaratang dukungan. Mara maan nginem bir duang gelas, munyin telépon angga DPRé mamunyi. Somahné nelépon tur nundén énggal-énggal mulih.
“Rah, tugtugang malu minum. Ba kabayah. Icang mulih malunan!”
Sekadi winaya ané suba karagrag, bajang jegég lantas nyalanang tugasné. Tangkejut Ngurah Toni kala liman bajang jegég ané nuruhang minuman ngusudin paané. Ngénggalang ia ngatépékang. Bajang jegég mapi-mapi ngadésem katulak. Gegané mula ngoda. Ia makenyem sambilanga nuruhang bir tur ka gelasv. Ngurah Toni nginem birné. Bajang jegég milu nimpalin nglonggong bir. Limané patigrépé. Munyiné alus manis ngrayu apang keneh Ngurah Toniné mangulayang.
“Ayo bli téken laporan pertanggungjawaban ini. Nanti saya service sepuasnya,” ucap bajang jegégé. 
Ngurah Toni suba ngelah sipta gaénanga winaya tekén timpal DPRné. Ia mula kenyih ajak anak luh. Sing bani nepukin anak luh ngeling. Ia tusing bani nyakitin anak istri. Nanging unduké jani malénan. Bajang jegég ané nimpalin minum bir ngelah tatujon jelé. Ento ngranayang ia tusing mulih dugas timpalné mapi-mapi tundéna mulih tekén somahné. Sujatiné ia dot nawang, winaya ané rincikanga tekén timpalné ané dadi DPR. Jani suba seken tawanga winayan timpalné, nekaang bajang jegég apang ia lélor tur néken laporan pertanggungjawaban dana hibah. 
Disubané bajang jegég ento baah ulian lebihan nglonggong bir, Ngurah Toni ngojog kasir lakar mabayahan. Maimbuh nundén pelayané ningtingang bajang jegég ané bah di méjané. Map di sampingné apang kagampilang, tusing dadi ilang. Satondén magaedi, ia ngirim SMS ka timpalné.
“Suksma Yan, suba kal téken!”            
Wayan ngénggalang nyagjagin ka warung. Dapetanga bajang jegég ané tugasina nylémpang bah. Map di sampingné tusing ada tékenan Ngurah Toniné.
“Nas bedag, uluk-uluka kai!”
Ia lantas magedi tur ngojog ka umah pimpinan partainé. Ia nunas pikayun apang selamet nganggon dana hibah. Tusing madaya, Ngurah Toni tusing enyak nululingin déwékné néken laporan pertanggungjawaban. Baas ampah dugas mesuang proyék. Marasa lakar aluh ngajak perbekelé kerana timpal raket uling masekolah. Yén laporan pertanggungjawaban tusing matéken, pipisné ulihang ka kas negara. Ia jejeh mabui. Ento makrana gagéson nglaporang tekén pimpinan partainé. Pimpinan partainé makenyem nepukin anggota DPRé ngejer kerana laporan pertanggungjawaban proyékné tusing matéken.
“Gaé cenik to. Teken apang ia nyak néken!”

Wraspati Wagé Pujut, 24 Januari 2019


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

1 comment:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete