Lawat-Lawat: Barong Somi

Olih: IGA Darma Putra


Potrekan Panitia Bali Mandara Nawanatya
Makejang anaké nawang ané madan barong. Kéwala kapah anaké nawang barong somi. Ané ngaranayang, ulian suba tusing nawang somi. Éngkénang nawang somi, tongos tumbuhné suba langah. Kéwala sing masih dadi melihang nyén-nyén, yén basang seduk tusing nyidayang ganjel aji angin, apa buin munyi angin-anginan. Yén ento bakat satuang, bisa malembad uli tanggu kangin kanti tanggu kauh. Yén dija kadén tanggun kangin-kauhé, masih tusing tawang. Idup acepok, liunan tusing tawang.
Somi ento katik padi ané suba manyina. Dugdugang sominé, tegul aji tali, suun sambilang magambel aji bibih. Bur nong dug céng, bur nang ceng dug, dug ceng bur nong. Gambelan abarung didiang nyidayang ngambelang. Biin dadi kempur, biin dadi kendang, biin dadi klenang, biin dadi céngcéng, ento suba gaén anak ajak abanjar bakat gisi didian. Mesib nyak cara dagang saté, uli ngorok kanti ngajeng. Kéwala tusing kéngkén, ané buatang apang nyak pakedék pakenyung. Sing saling sikut ajak timpal, apa buin nyama. Sing ada ané ngalih-alih pelih, ané ada bareng-bareng ngalih peluh. Yén suba pesu peluh ulian mabarong-barongan, nyak luungan bayuné seger oger sadia rahayu.
Kadén barong somi ento tusing ada? Kadén satua gaén-gaénan? Tusing! Barong somi ento seken-seken ada, ipidan kanti jani enu ada. Ipidan di cariké maplalianan barong-barongan, jani anaké maplalianan barong di kantor-kantor. Tapel barongé matané nelik, kéwala tusing nepukin apa. Kumisné jempé apang ngenah serem, majenggot lantang, isinin bunga sungéngé. Ngadén didiana paling serema, tusing tawanga timpalné liu ngelah tapel rangda ané sing kalah aéng. Makejang mesuang ané aéng-aéng. Kipek séngeh gelur-gelur. Anaké orahina mabalih igelan barong sing karuan tanjek, mara suryakin kadéna ulian demen.
Ada masih ané soléhan tekén praginan barongé, ento tingalin ané mabalih. Yén kéngkén kadén, neked ané mabalih bareng kipak-kipek di sisin kalangan. Koné kuangan seken praginané ngigel. Tanjek batisné kuangan bayu. Angkihan praginané kuangan lemuh. Apa buin dugas ngumbak lantang, kuangan ngees biin abedik. Sajan uli pidan mulan duegan ané mabalih bandingang tekén ané ngigel. Yén suba baang ngigel, sing buungan maan timpugan montong jagung.
Satuan baronge konden pragat, antosang malu buin kejep. Yén pidan kadén, maan ningeh satuan barong ané bisa masiluman. Di satuané, barongé ento masiluman dadi Pandung. Biasané Pandungé ané masiluman dadi Barong, yén satua ané jani, mabading abedik. Katutur-tuturan satuané ngorahang, ulian suba med koné dadi Barong pragat igelanga dogén, jani dot masih dadi Pandung. Pandungé maan tugas ngemaling ajian sakti walu naténg dirah. Tagtag-tugtug, sajan Pandungé ngamaling kasaktian, kéwala tusing kasaktian walu naténg dirahé ané malinga. Kadatuan rajané padidi malinga, neked emas-emasan panegarané bakat baana ngauk-ngauk. Dija kadén sepela emasé totonan jani, tusing ada anak nawang. Punggawa tanda mantri ané satia mélanin negara, paling ngalihin tongosné nyepel. Dikénkéné, bisa punggawané celepanga ka bui. Kéto di satuané, Barongé masiluman dadi Pandung!
Ada paribasa Bali angkabin barong somi. Tegarang alih-alihin apa mirib tegesné. Tua-tuané tegarang takonang, rasané liu nawang paribasa Bali. Uli pidan kanti jani, koné ané tusing nyak malajah basa Bali cerik-ceriké. Ané tua-tua sinah suba luih basa Baliné. Mara takonang, “Lakar kija Bapa Nyoman?”. Lagas masaut, “Bapa mau meli rabuk, pakék di carik”. Sing buungan kebris-kebris kedék ningehang pasaut buka kéto. Koné basa Bali ento basa Ibu, miribang yén ada Ibu-ibu takonang aji basa Bali sinah lemuh baana nyautin. “Mémé lakar kija ento?”. Sajan lemuh pasautné, “Jangan naé kamu Mémé-mémé di arepan anak lén. Panggil Mamax gén. Jani lakar ka sablon ngecét bok”. Mimih Ratu Betarooo!!!


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

1 comment:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete