Gitanjali (1)

Olih: Rabindranath Tagoré
Sumber Gagambaran: www.etsy.com
1
Nénten naan malang selediang I Ratu sikian titiangé, sara lédang kayun I Ratuné. Lumuré sané latuh puniki, busan-busan masatang I Ratu, busan-busan taler dagingin I Ratu. 

Ngelintang ring bukit miwah lebahané, baktan I Ratu sulingé sané alit puniki ngiringang, ring ipun setata kepica sarin kidung sané ngulangunin. 

Keni embanan tangan I Ratuné sané nerus, benyah encak sampun antuka seleng gargitan manah titiangé, raris kepit kecap sané nénten keni antuk titiang ngaturang. 

Swécan I Ratuné sané dahat agung, kepica ring sikian titiangé, lungsur titiang antuk buntut titiangé sané nista. Bénjangan taler duké dumun, setata I Ratu mepica, tur setata taler wénten embang sané ugi kedagingin. 

2
Pét titiang nikain I Ratu ngaturang sarin kidung, satmaka benyah sampun manah titiangé antuk gargitané, tonin titiang raris warnan I Ratuné, matan titiangé ngembeng-ngembeng antuka. 

Sekancan sané letuh miwah sané sisip ring sikian titiangé, benyah-encah dados sarin kidung sané ngulangunin, raris atur baktin titiangé ngebatang kampid ipuné, sekadi paksiné sané dahat gargita mekeber megat segara agungé. 

Uning titiang, I Ratu arsa ring sarin kidung titiangé. Uning titiang, sangkaning dados juru kidung, tampek antuka titiang ring I Ratu. 

Sangkaning antuk tanggun kampid sarin kidung titiangé sané kebat jimbar, keni antuk titiang ngembanin cokor l Ratuné, duké dumun nénten pisan naan merawat-rawat ring manah titiangé.  
Kepunyahan antuk gargitané ngaturang sarin kidung sané ngulangunin, lali antuka titiang ring sikian, I Ratu keni aturang titiang Sewitran titiangé, sané yuktin ipun wantah Sesuhunan titiangé. 

3
Ratu Sesuhunan titiangé, nembé titiang uning ring I Ratu nguncarang sarin kidung. Bengong kedalon antuka titiang miragiang. 

Bungah sarin kidung I Ratuné nerangin jagat. Taksun sarin kidung I Ratuné peseliwer ngebekin ambara. Gemulak ning sarin kidung I Ratuné ngembakang kempetané sami tur setata ageng embahan ipuné. 

Meled pisan manah titiangé jagi ngaturang sarin kidung ngiring I Ratu, sekéwanten nénten sida antuk titiang mekemikan. Memanah titiang jagi matur, sekéwanten nénten sida atur titiangé bencah ngembanin sarin kidung I Ratuné; antuk érangé, gelur-gelur raris titiang nyebak. Imih, Ratu Sesuhunan titiangé, manah titiangé impus I Ratu ring mingmang tampus sarin kidung I Ratuné sané nénten memuncuk nénten mebongkol. 

4
Suksema sariraning urip titiangé, sikian titiangé jagi sétata empun titiang mangda nerus nirmala, duanlng titiang uning, emban-embanan l Ratuné sekadi toya, ngembanin sikian titiangé mekukud. 

Titiang jagi setata ngedohin sekancan sané nénten patut, duaning sampun uning titiang, I Ratu sampun patuté, sané ngenjit suar budiné ring suksema sariran titiangé. 

Titiang jagi setata ngampad kenistané ring manah titiangé, tur ngupa pira baktin titiangé mangda nerus kembang sekadi sekaré, duaning titiang uning, I Ratu melingga ring suksema, sariran titiangé sané nirmala. 

Megimeh titiang ngelinggihang I Ratu ring sekancan lampah titiangé, duaning titiang uning, I Ratu sampun sané ngicénin titiang bayu jagi ngaturang lampah. (masambung...)

NB: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments