AA

Olih: Putu Wijaya

Sumber Gagambaran: www.rhinonewpaltz.com

1
Umah lawas gelah AA.
Caloné gipih ngorahang kamelahan umah lawas ané gelahanga tekén AA kapining anaké ané lakar meli uli Singapura.

CALO:
Ajin umahé ené sujatinné tuah 50 yuta. Wiréh di betenné ada arta brana tetamian uli jaman VOC, ajinné menék sanget gati dadi 3 M.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Telung miliar?

CALO:
Anaké ané lakar meli teka uli sajebag Indonesia. Makejang marebut nagih meli umahé ené.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Tiang uli Singapura. Tiang ngaba pis konten 4 M. tegep apa sing?

CALO:
Cobakin gén. Beli umahé ento, Bos.

(AA, ané ngelah umahé, pesu)

AA:
Rahajeng tengai.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Rahajeng tengai. Tiang uli Singapura. Makeneh meli umah Bapaké.

AA:
Suksma. Nanging ampura. Ipidan saja tiang makeneh ngadep, wiréh ajinné suba 3 miliar, sing payu adep tiang. nunas ampura tekén ané uli joh teka mai mabuaka lakar meli tur nawah sambil ngaba pis konten. Umah tiangé buung maadep. Ampura dahat.

(Anaké ané lakar meli lénan makejang mrotés)

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Orahin tiang apa ané makada! Bapaké sing ngelah tanggungjawab nang abedik! Bapaké nguluk-uluk!

AA:
Sinampuraang, tiang buung ngadep sing ulian nyeh mayah persénan. Seken, sing ada kéto. Ané ngranaang tiang buung ngadep wiréh mara gati petuélingina tekén paranormal ané ngorahang umahé ené sing dadi adep. Yén kanti maadep, kulawargan tiangé makejang lakar camput.

(Anaké ané lakar meli makejang tur caloné makaonya ané nyagerang maan persénan, sayan uyut, gelur-gelur mrotés)

CALO:
Cipoa!!!

(AA macelep. Calo ané nawahang umah tekén anaké ané lakar meli uli Singapura ka arep)

CALO:
Tenang! Tenang! Sing patut iraga maksa Pak AA apang ngadep umahné. Ento hak azasinné.

(Protésé sayan nyangetang. Buin ada nyabatang batu. Anaké ané uli Singapura ento macelep ka betén méjané. Caloné ento gedeg. Ia ngaud golokné.)

CALO:
Wéé, nyén ento nylémpar aji batu?! I Alung ento? Endas bedag (nemah misuh aji raos kasar)

ALUNG:
(uli sisi) Sing, Bli. Alung nu jumah!

CALO:
Awas! Yén cai makejang pengkung lakar bangkaang celekotokané! Jani sing jaman I Jampang buin, tawang! Mentang-mentang suba merdéka, ngéndah-ngéndah cai makejang! Awas!

(Calo ané ngaba golok ento ngédéngang kakembangan silat gelahné)

CALO:
Makaad cai makejang!

(Makejang bubar. Anaké ané lakar meli ané uli Singapura ento angob)

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Suksma! You save my life, Jero! Nyén jalemané ento makejang?

CALO:
Ané nagih meli umahé ené, panes-panesina tekén para caloné ané nyeh kélangan persénan.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Sakéwala yén umahé ené buung maadep kénkén men?

CALO:
Né Indonésia,Bos. Makejang dadi atur. Belanda lan Jepang ané kabinawa senjatané nyidaang baan ngatur apang nyak makaad.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Artinné, umahé ené payu adepa?

CALO:
Ada pis ayuta?

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Tiang ngaba cék.

CALO:
Cék ento rerambangan di Bank. Yén di paambiaran pipis.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Antiang malu!

(Anaké ané lakar meli ané uli Singapura nuréksain kantongné, laut mesuang dolar)

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Né dolar Singapura, ada sawatara ayuta rupiah.

(Caloné nyemak pipisé ento laut ceguta)

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Dadi cegut?

CALO:
Apang tawang asli apa palsu.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Asli?

CALO:
Sing tawang. Tiang lakar ngrumrum Pak AA. Nyidaang apa sing, pipisé ené hangus lascarya?

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Lascarya.

CALO:
Yén Pak AA nyak mai buin, to artinné séket persén umahé lakar adepa. Buin skeet persén kanggo you, kénkénang ngoréng apang nyidang.

(Caloné macelep ka tengah umahé)


2
(Buin kesepné caloné pesu buin. semitané bingar, laut ngojog anaké ané lakar meli ané uli Singapura ento)

CALO:
(Sambilanga ngijepang paningalan) Apa orahang aké. Di Indonesia makejang dadi atur. Lautang négo pedidi Bos, aké ngantiang di warung.

(Calo magedi. Buin kesepné pesu AA. Ia nolih maidehan. Di subané tawanga suung, ia ngajakin negak anaké ané lakar meli ané uli Singapura ento)

AA:
Rarisang negak.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Umah you lakar adep aji kuda sujatinné?

AA:
Ipidan seket tali, Om.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Jani lakar adep aji kuda?

AA:
Aji lima miliar sing adep tiang.

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Yén aji dasa miliar kénkén?

(AA makesiab. Ia ngindayangin ngrawatang dasa miliaré di sirahné. Nanging sirahné sing nyidaang nyajarang liun angka nolé.)

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
(Sambil ngédéngang cék) Yén cumpu, né cék, lakar tulis jani.

(AA bungeng. Muané pesu peluh. Uli joh, caloné ngédéngang jempol tur maang tatengger apang anaké ané uli Singapura ento maang galah AA makeneh)

ANAKÉ ANÉ LAKAR MELI:
Oké Pak AA, maraosan malu ajak pianak somahé. Tiang masi lakar nélpun pianak somah tiangé apang mataki-taki yén payu meli umahé ené. Tiang pamit malu akesep.

AA:
O, lautang.

(Anaké ané uli Singapura ento ngojog caloné. AA nu bungeng, laut ia ngauk-ngaukin Nénéng, kurenané)

AA:
Néng.

NÉNÉNG:
(masaut uli tengah) Kénkén, A.

AA:
Mai malu!

(Nénéng pesu sambilanga nyingal pianakné ané nu manyonyo)

NÉNÉNG:
AA ngaukin Néng?

AA:
Negak.

(Nénéng negak)

AA:
Anaké ané lakar meli umahé uli Singapura ento nawahin umah iragané aji 10 miliar. baang apa sing?

NÉNÉNG:
(makeneh) Pipis dasa miliar tegep anggon meli carik, A?

AA:
Bih! Tegep pesan.

NÉNÉNG:
Sisané nu dadi beliang montor anggon ngojék?

AA:
Sisan pipisé liu!

NÉNÉNG:
Liunné akuda, A? Nu tegep anggon meli sampi?

AA:
Nu.

NÉNÉNG:
Anggon nganténang pianaké buin pidan di subané panumayané ngantén?

AA:
Tegep pesan.

NÉNÉNG:
Liu pesan pipisé.

AA:
Sisané nu liu. Anggon meli umah buka ené liunné satus nyidaang.

NÉNÉNG:
O, kéto? Umahé ené dadi maal gati, A?

AA:
Wiréh dibeténé ada arta brana tetamian jaman VOC

NÉNÉNG:
Ais, seken ada arta brana ento?

AA:
Seken gati-gatiné. Yén sing seken dija ada unduk anak bani nawah kanti 10 miliar!

(Nénéng bungeng. Muncuk nyonyonné kedenga uli bibih pianakné ané suba masaré)

NÉNÉNG:
Dadinné, seken aaa A, ada arta brana di betén umah ragané ené?

AA:
Seken gati-gatiné!

NÉNÉNG:
Padahal Nénéng tuah ngipi. Ngipi buin acepok, ngudiang anaké makejang ané teka mai ngugu?

AA:
Yén sing seken ada, masak anaké ento makejang ngugu, buina, kanti ada bani nawahin aji 10 miliar.

NÉNÉNG:
Yén kéto ajin arta brana di betén umahé ené lebihan tekén 10 miliar.

AA:
Yén buat ento pasti gati. Yén kuang tekén ento masak ada ané bani meli aji 10 miliar. dadinné, kénkén jani?

NÉNÉNG:
Aruuuh, yén kéto da suba adepa. Yén adep dong pocol iraga.

AA:
Béééh, dadi sing adep?!

NÉNÉNG:
Bin pidan dogén, amun tawaha lebihan tekén ajin arta branané ané ada dini, mara adep. Nyeh di subané adep nyesel déwék.

(Nénéng magedi. AA maanggutan. Anaké lakar meli ané uli Singapura teka, gancang tindakané)

AA:
Ampura, buung adep tiang, Om.

(Ya suud AA ngraos kéto batu numpel sirahné. Ia ulung sonder maaduhan. Nénéng pesu jeritjerit ngelut kurenané)

NÉNÉNG:
AA!!

(Madingehan munyi uyut ruyu makalé. Makejang caloné ané ngoping reraosané ento gedeg tan kadi. Laut makejang tan parérénan nyabatang batu. Anaké ané uli Singapura ento nabengin Nénéng.)

3
(Umah lawas AA. Buin atibané. Nénéng nyingal pianakné ané masaré.)

NÉNÉNG:
Umah tiangé samben gredega. Tiang ajak raréné ené selamet. Nanging I Bli mati sabata aji batu. Caloné makejang ngrudeg sing nyidaang nemalangin. Jani ajin umahé ené menek dadi 20 miliar. nanging tetep lakar sing adep. Soalné bas maal. Pipis 20 M liu gati. Krana sing tawang pipisé anggon gena, nyeh nyanan bingung sing karu-karuan.


NB: Terjemahan bébas IDK Raka Kusuma. Sumber: 100 DRAPÉN


No comments