Luh Sulastri Bajang Luih Desa Tukad Unda

Olih: I Madé Kusuma Mahadika


Gagambaran Manik Sudra

Rikala das rahina masundaran barak sundaran Ida Sang Hyang Surya, yan nirgamayang waluya panyingakan sang nandang sedih ulangun, irika suaran paksiné, saling saurin ring carang taruné sareng timpal-timpal ipuné magirang-girangan. Luh Sulastri magébras bangun saking pesaréan ipuné, sekadi kadundun antuk suaran ayam sané makruyuk, kalih suaran paksiné ngucaci tan papegatan, makeciri kawéntenan jagaté sampun rahina. Sadurung medal saking pesaréan, Luh Sulastri nénten lali mecikang pesaréan ipun, ngedengang sapurai, tur sarung galeng sané mepludunan. Metolihan ring adin ipuné sané mesaré ring balé bedawanan kantun pules geris-geris. Kala punika ranis kedundunin adin-adin ipuné sané mewasta I Latra sareng I Jatra. Jatra, “Latra bangun mai dong atoang mbok ka peken, barengin mbok ngaba dagangané.” Sapunika baos Luh Sulastri. Duwaning sampun geginan ipun, sebilang semeng lunga ka pasar maadolan wohwohan kasarengin olih adin-adin ipun ngerereh pengupa jiwa. Sajawining wohwohan taler ipun ngadol sanganan Bali luiré: begina, bekayu, kiping, miwah sané siosan. Sesampuné rauh ring pasar Luh Sulastri marakang dagangan ipuné kasarengin antuk adin-adin ipuné. Akéh anaké metumbasan, wénten numbas wohwohan, sanganan inceg ipun ngadolin. Lega pisan manah ipuné. 
Adin ipuné sané mawastra I Latra meburuh dados tukang suwun adolan ring pasaré. Adin ipuné sané alitan nyarengin mbok ipuné madolan. Sujatiné mémén ipuné sampun ngawonin sedaweg Luh Sulastri kantun ngeranjing ring SMA kelas I. Bapan ipuné malih ngerereh somah, mawanan Luh Sulastri nénten kerunguang tut nénten sida ngelanturang sekolah, amung tamat SMP, duwaning nénten maduwé biaya jagi naur biaya sekolah. Napi malih adin-adin ipuné samian usan ngeranjing kelas 5 SD. Mawanan mangkin ipun menyama sareng tetiga nénten ngitung pekaryan, napi ja kekaryané ambil ipun saking meburuh ring pasar, kantos dados tukang umbah ring pisagan ipun. 
Luh Sulastri sejawining seleg ipun ngambil karya taler masebeng pepatutan, sada tegeh, pemulun ipun kuning langsat malih maduwé suara jangih. Maduwé ipun radio alit asiki 2 band setata ipun ngontak lagu sané majudul “Matahariku” sané kagendingang ring Agnes Monika. Kealitang pisan suaran radioné sambil ipun maadolan. Sesampuné sayan tengai kekerasang suaran radioné, ipun taler sareng magending, saih akidik suaran ipun sareng Agnes Monika. Mawanan ringkala sampun uwud pasaré, sepi anaké metumbasan dagang-dagangé keibur ring Luh Sulastri duaning angob ring suaran ipun jangih pisan, nulad gendingang sané kegendingang ring Agnes Monika, duaning punika idolan ipun. Jalarané punika mawanan para trunané sané wénten ring pasar ngedotang Luh Sulastri, taler truna-truna sané wénten ring désan ipun ngedotang. Nanging Luh Sulastri nénten pisan maduwé manah mendra puput éling madolan sareng adin-adin ipuné ring pasar sebilang semeng. Radio kalih band setata gandong ipun saha ngontak lagu-lagu utamané lagu Matahariku. Kantos apal ipun ring gending punika. 
Sedeken nemonin pasaran, kala semeng wau Luh Sulastri nyekolang dagangan ipuné, kasiab ipun wénten jeritan: maling...! maling...!! maling...!!! Raris mabyayuan dagangé tur mabaos: dija lakuna...! Dijalakuna...!! Gisiang, juk énggalang, sapunika bebaos dagangé uyut Saking doh kanten Mén Cablek meguyang ngetaktak, sada manulamé “mimi déwaratu dadi dagangan iangé onye kujang jani nyén bebeki, corah makeneh jelé nelahang dagangan kainé.” Melisah Mén Cablek ngeling. Luh Sulastri gelis nyagjagin tut matakén “kenapa mémé dadi ngeling, “dagangan méméné onya abedik sing masisa, panteta, tidika kin malingé,” sapunika pasaut Mén Cablek. Luh Sulastri raris ngelut Mén Cablek mabaos, “tenang malu mé lan laporang kén Mantrin pekené apang tawanga, dumadak ja dagangan méméné buin tepuk makejang,” sapunika baos Luh Sulastri. 
Ring ajahan rauh Mantrin pasaré sada mabawos nganggén bahasa Indonésia, “ada apa ini ribut siapa buat gara-gara di pasar ini!" Mantrin pasaré siteng gedé tegeh matungked bangkiang. "Ada maling pak. . .! Maling pak. ..! Dagangané Men Cablek telah ilang.” Sapunika wénten dagangé nyautin. Mantrin pasaré bengong kipak-kipek tan maduwé kanda “tenang dogén malu buk mani donga tepuk.” Mantrin pasaré ngeraris ka genah nyané matugas. 
Mén Cablek kadandan ring Luh Sulastri lemet maselésoan riantuk kesiab dagangan ipuné telas ical. Sesampuné rauh ring tengahing margi kapanggih Luh Jelidra sada ipun mabaos bangras, “ih Lastri kar ija ajak nyai Mén Cablek jak buka lubak mabulu siap nyai, goban nyainé dogén jegég mabet ngelah laksana luung keneh nyainé jelékan kin bikul ngupinin lantas ngutgu.” Sapunika baos Luh Jelidra ring Luh Sulastri. Luh Sulastri nénten mangetang bebaos Luh Jelidra wantah kenyem anggén ipun nyautin. Luh Jelidra iri ring Luh Sulastri riantuk Luh Sulastri maadolan lais ring pasar truna-truniné akéh sané ngedotang. Mawanan Luh Jelidra ngéka daya mangda Luh Sulastri miyegan sareng Mén Cablek tur truna-trunané usan ngedotang Luh Sulastri. Sujatiné Luh Jelidra sané ngemaling dagangané Mén Cablek ka genahang ring ampik umahné Luh Sulastri. 
Daweg Mén Cablek kagambel ring Luh Sulastri Luh Jelidra mabaos ring Mén Cablek, “ih Mén Cablek apang mémé nawang nah ané sujatiné nyemak dagangan méméné sing ja lén tuah I Sulastri, gobané dogén polos kenehné aéngan tekén akah palm solahné cara bikul ngupinin laut nyegut. Jalan buktiang delokin umahné ada apa sing dagangan méméné ditu.” Sapunika bebawos Luh Jelidra sambilang ipun majengking. Mén Cablek raris mamanah-manah tur matakén ring Luh Sulastri, “Luh apa saja buka raosné I Jelidra nyai nyuang dagangan méméné?” 
“Mék ngujang mémé ngeraos kéto ajak tiang, tiang sing ja buduh mé Iakar ngelah keneh ngemaling, atepung miber sing ada keneh tiyang kéto lamun mémé sing percaya jalan delokin sik umah tiyangé.” Sapunika baos Luh Sulastri sambilang ipun ngeling sigsigan. 
Gelising cerita, Mén Cablek, Luh Sulastri sareng Luh Jelidra sampun rauh ring umah Luh Suiastri, kesiab Mén Cablek ngantenang dagangan ipuné wénten ring umah Luh Sulastri. Mén Cablek bingung tur gedeg ring Luh Sulastri saha mat-bat, “ih Luh sing medaya mémé tekén nyai, dadi nyidayang nyai malingin mémé.” Luh Sulastri alon-alon ipun mabawos ngetél yéh matan ipuné ngeling, “mémé tiyang bani sumpah sing pesan tiyang maan nyemak dagangan méméné mirib ada jelema ané misunaang tiyang, ben iri hatin kenehné tekéning tiyang apang tiyang jak mémé miyegan.” Wau asapunika bawos Luh Sulastri Mén Cablek bengong kadi matutang baos Luh Sulastri. Nanging Luh Jelidra malih manes-manesin mangda uyut. Liang manah ipuné polih misuna Luh Sulastri. Mén Cablek nénten banget manjangang duaning dagangan ipuné sami sampun kapanggih. 
Tan caritanan sasampuné kapanggih dagangan Mén Cableké, lega pisan manah ipuné Mén Cablek tur malih maadolan sakadi sané sampun-sampun. Sapunika taler Luh Sulastri malih maadolan sabilang semeng kasarengin antuk adin ipuné. Radio alit kalih band tan mari kabakta ring Luh Sulastri. Rikala pekené uud Luh Jelidra malih mamanah nyengkalén Luh Sulastri mapilabi ngambil dagangan I Jotongan jagi kagenahang ring dagangan Luh Sulastri. Wau makiré ngambil rauh I Jotongan katara Luh Jelidra sedekan munduhang sabun, mi sedap, odol dados akranjang. Irika I Jotongan nyerit maling...! 
Luh Jelidra kantos babak belur, yén nénten gelisan rauh mantrin pasaré ngamanang Luh Jelidra sinah ipun besak besuk katigtig olih dagangé. 
Mén Cablek uning ring kawéntenané Luh Jelidra sampun kabakta ka kantor polisi olih Mantrin pasaré, ngeraris ipun majarin Luh Sulastri indik kacorahan ipun Luh Jelidra saha Mén Cablek ngidih pelih ring Luh Sulastri. Luh Sulastri kangen ring Luh Jelidra indik ipuné kabakta ka kantor polisi. Sasampuné Luh Jelidra katangkep kawéntenan pasaré aman adung sasami dagang saling tulungin saling ajinang dagangan. Luh Sulastri lega manah ipuné maadolan sambilan ipun ngontak radio miragiang lagu-lagu. Ring sapunapiné ipun nurah magending tur goyangan Agnes Monika. Kasuén-suén Luh Sulastri sayan lincah dados tanggun bawos ring pasar, duaning dueg ipun manyama braya madué bakat magending. Rikala ipun magending sami dagangé lega kaibur. Tan kauningin ring Luh Sulastri wénten ngerekam indik ipun magending, saha kapotrét kabakta ring ménéjer musik Bali ring Dénpasar. Anggob ménéjer musik Bali Dénpasaré miragiang suaran Luh Sulastri malih solah ipun magending pantes tur pangus pisan. Kadudut manah ménéjer musik Dénpasaré jagi ngarauhin genah Luh Sulastri. Rikala wénten ulang tahun Bali hotél ring Nusa Dua raris kaundang Luh Sulastri jagi kaajak pentas ring hotél punika. Rikalaning ménéjer punika rauh ring genah Luh Sulastri, Luh Sulastri nénten pisan nyak nyarengin magending riantuk merasa ring déwék jadma désa tuna kaweruhan. Sakéwanten dagang-dagangé ring pasar ngangsokan pisan tur jaga nonton musik sané kasarengin ring Luh Sulastri. Duwaning ménéjer musik punika sarat ring Luh Sulastri mawanan Luh Sulastri nyak nyarengin magending. Dagang-dagangé masuryak lega duaning dagang buah-buahan jagi dados panyanyi. 
Tan caritanan Luh Sulastri sampun magending ring Nusa Dua sareng kru penyanyi ring Dénpasar enggang penontoné ngantenang igel-igelan kalih goyangan Luh Sulastri kadulurin suarannyané jangih masaih sareng Agnes Monika. Ngerengkeng penontoné, “né ja cocok adanin Agnes Monika Bali,” wénten malih ngawewehin adan ipun Sulastri Monika. Sasampun usan ipun pentas yén saking dija rauh wartawan Bali Post, Nusa, Manggala, tur matakén nganggén bahasa Indonésia, “selamat malam buk Sulastri bagaimana perasaan ibu setelah menyanyi, suara dan gayamu dipanggung bagus banget!” Luh Sulastri klingas-klingus kimud mabawos “ya biasa saja pak.” Wénten malih wartawan matakén, "buk Sulastri apa pekerjaan anda sebelum terjun sebagai penyanyi?” 
Saya dagang buah pak,” sapunika bawos Luh Sulastri, kedék ngakak wartawané ha... haa... haa... betul-betul salut saya seorang pedagang jadi artis penyanyi top. Malih wénten wartawan matakén saha motrét, “Ibuk las seandainya ibu jadi penyanyi apakah masih akan jadi dagang buah?” 
“Ya masih pak karena dengan buah-buahanlah saya jadi begini,” sapunika bawos Luh Sulastri. 
Ya sudah cukup...! cukup...! cukup!" Sapunika rawuh ménéjer musiké saha nandan Luh Sulastri karanjingang ring mobil méwah tur kaanter ipun mantuk. 
Bénjang pasemengné malih ipun maadolan woh-wohan ka pasar sareng adin ipuné sarauh ipun ring pasar dagang-dagangé sami ngerunyung nyalamin ipun “selamat Lastri...! selamat Lastri...!" Wénten ngemaktaang koran saha mabawos Lastri né menék di koran nyai, hebat nyai, tong medaya nyai, dadi penyanyi sapunika dagangé maktaang ipun koran Manggala, Bali Post, Nusa, bek poton Luh Sulastriné ring ajeng. 
Sapunika Luh Sulastri kasub ring Bali kantos kenjel ipun ngrauhin undangan magending sabilang hotél, kantor-kantor, kampus-kampus, cutet sabilang wénten acara musik Luh Sulastri dados bintang tamu. 
Inggih asapunika kawéntenan Luh Sulastri saking maadolan woh-wohan ring pasar kantos dados penyanyi kasohor ring jagat Bali. Suksma. 


I Madé Kusuma Mahadika
Saking Karangasem.

1 comment:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete