Puisi-puisi Érkaja Pamungsu; Batur 1820

Istimewa

Batur 1820

Linggih méru ring gegering agra kembar
Masahsah malumbaran
Kagelut réjéng anyar
Kori agung tumpang solas
Makodi sarwa satwa tantri
Atep menyuksuk
Saking suku ka mudra ulu

Ramayana carita
Munggah ring lawangan
Masunar prada mas
Agung pangadegan
Ring madyaning utama jero agung

Bingin ngrempyak ngungkulin
Akah tegteg mangatut paras
Nyakra dilahing surya

Kori manyujuh
Candi kurung makereban
Candi bentar
Prasada bebaturan
Nyihnayang wibawa
Stana Rudrapati Mahadéwi

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1820 #2

Jaba jero agung
Odah manyuwun bakti
Nampa sarining aci
Makamben tenun

Makinyah
Negak masila nyongkok
Katimpalin kurungan
Di kalangan desané
Di samping wantilan genteng tiying
Matumpuk kalih
Marawat
Saking potrékan Walandakrama

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1849

Silih tunggil panglingsir
Jegjeg nyeleg modeng capil
Kapotrék Walanda usil
Di tengah réjéng selem mapilpil
Masayuban bagas tuh mabunga kantil
Nyledét manlektekang
Mangarepin aor gumi

Di duri
Dresta kuna jegjeg madeg
Tetaman Bhatara Hyang
Linggih Hyang Ayu Luwih
Méru tumpang solas mawastra putih
Mawates pagehan batu
Rumaket sutindih
Maka unteng jiwaning bembengan agung sajlijih
Hredaya krama lingga kembar masih

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1900

Padang batu
Masambeh ngias natah désa
Adung masapuh bias

Punggawa Hindia Walanda
Ngawilangin krama désa
Nudukin sén gulden
Mangisinin catu-catu kau
Neltelang baas jinah
Katurang ka balé agung
Ngenjek titi gonggang
Ngengkebang awak ka angkul-angkul

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1917

Gejer gumi
Maoyodan tan pagisi
Koyeg makocok
Sendi pageh mangraksa saka
Mangukuhang raeb duk lumutan

Linuh! Linuh! Linuh!
Tatanduran mel matikasang urip
Buk makupuk ngaliput muncuk gelung kori agung
Lantas…
Mudra lung kapunggel
Nunceb manyumbah pratiwi
Kairing sampih-sampihé embad

Linuh! Linuh! Linuh!
Gunung Tuluk Biyu runtuh
Buwahan Abang Érawang kelem nyungklem
Salikur krama Érawang malaibang jiwa mwang pralingga
Purana wedalan Ratu Aji Arkajacihna
Mategtegan masayuban
Sagilik-saguluk adung
Nekeh manampingin Sinaratakrama
Ring purwaning Bukit Sampian Wani
Ngawangun ngrajegang pahyangan
Kasengguh Batur Kanginan

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1926 #01

Ri kala Badrawadamasa
Basuki Nadi Taksaka Raja
Peteng libut magejeran lindu
Hyang kodal malonan
Medal saking madyaning lingga
Makeplug solas lubang
Toya api barak ngakak medal
Maliah….
Ngisinin bembengan catu Hyang Mami
Ngingsah ngeseng sarwa né entasin
Mangan candi linggih Hyang Siddhi

Panjak alit kocap karauhan
Ucap-mangucap toya mwang api
Tan pagugu!
Panjak agung pada guyu
Lantas ipun macebur
Ngalangi ring klebutan api
Kebus bang tan parasa
Nénten mapas ngeninin pati
Cihna siddhi manik cintamani

Dénpasar, Désémber 2018

Batur 1926 #02

Rarud…!
Rarud…!
Tikeh tedung kapondong
Palawah gendér katanggung
Maninggalin tanah palekadan
Nyujuh muncuk pundukan jaran
Pati kaplug
Ngentasin geger Bubung

Panjak ngelidin pati
Ngalahin natah réjéng anyar
Ngalahin gelung kori paras
Ngalahin kroya Batur wayah
Mangantungang urip
Nyliksik ketélan prani

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1926 #03

Batun sendi bhatari tedun
Kasarengin bogolan Welandapraja
Ngingsir ngiring pratima pralingga
Bhatara Kawitan
Bendé pusaka
Ngélingang Hyang Aji Purana
Kasungsung mangiring genahé degdeg
Madunungan
Ka natah sendi aji
Matitipang urip
Ring genah landuh Bayu (ng) Gedé

Dénpasar, Désémber 2018

Batur 1926 #04

Mencar tan pajaring
Krama manyatur désa tan pairing
Agni api sampun manadah telah
Ilang umah ilang pahyangan
Asah mangisinin catu agung
Ngalekah makedus
Badeng sumawur
Tan pacingak desané wayah
Maurug!
Ilang!
Katundung!
Ngalahin kung

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1926  #5

Dina kalawan dina kentasin
Bayu (ng) Gedé
Pralingga pratima kalinggihang
Krama tan putus ring hyang
Mangelarang usaba
Cihna bakti
Mataki-taki
Jagat landuh
Geni agung tan malih runtuh
Dayuh, dayuh, dayuh…

Dénpasar, Désémber 2018
Batur 1926 #6

Kéngkénang madaya?
Mel pondok suba telah
Kija ngalih pangupajiwa?
Kasuna bawang maurug benyah
(Tan pasaut
Dunungan sepi tan pasuara
Wantah andus gunung sané kantun madusdus mampehan
Mangiket sayong-sayong putih dingin
Nimpalin awu mwah bias ngingsah maulehan
Welérang medal agung ring madya danu
Danu gadang, danu kuning ngawarna yoni)

Ngalu!
Danuh Tanaya madolan tan pajaran
Danawakrama mencar ka dura désa
Utara daksina
Purwa pascima
Tan pawates

Dénpasar, Désémber 2018

No comments