Lawat-lawat: Karauhan

Olih: IGA Darma Putra

Potrekan I Nyoman Mahayasa

Karauhan ento tuah basa alus yén alih uli krunané. Kruna linggané rauh, artiné teka. Maan pangater “ka”, pangiring “an”. Yén alih di basa Indonésia, ento madan imbuhan, marupa konfiks. Kéto palajahan dugasé di sekolah ipidan. Mirib pelih, mirib beneh. Asané keto. Artiné tusing ada lén, katekain. Nyén ané nekain? Nyén ané tekaina? Yadiastun tusing nyidayang ngundukang, suba pastika ané katekain ento tuah manusa. Kondén taén ada gatra sampi karauhan. Apa buin siap brumbun karauhan.
Cara ané ada di satua-satuané, ané karauhan tuah Jro Mangku, Jro Balian, Jro Tapakan. Mirib ada buin Jro lénan, ané ketah karauhan. Dugasé karauhan, koné tusing inget. Tusing inget madan engsap. Yén anaké ané engsap takonang kéné keto, sinah tusing inget. Sagét suba inget, ditu mara takonang éngkén rasané dugas engsap. Koné rasané kéné, koné rasané kéto. Nak seken koné kéné, seken koné kéto. Ané tusing ngerti baan, ngudiang yén suba seken misi koné?
Jani apa buin, liu anaké ngomongang karauhan. Neked idéwék bareng-bareng ngomongang. Sawates ngomongang apa sih kéwehné? Layahé koné tusing misi tulang. Koné di lontar anu ada bacakan karauhan. Karauhan bhuta, karauhan déwa, karauhan apa kadén buin. Yén keneh-kenehang raos tua-tuané, di awak manusané koné mapupul sarwa bhuta, sarwa déwa, manusa. Yen di awaké tongos mapupul sarwa ané ada ento makejang, sinah yén ada anak maosang karauhan déwa, bhuta, artine ento karauhin baan awakné padidi. Saja kéto?
Sajan suba idéwék mirib nyak cara anak karauhan. Misi nakonang saja kéto apa tusing. Sawates ané taén tepuk, yén ada Jro Balian tunasin pamargi, ngundukang anaké ané suba mulih ka tanah wayah, koné Jro Balian karauhin baan atmané sang ilang. Dugasé ngaraos, dané Jro Balian misi nakonang “Ada kéné?”, “Ada kéto?”, “Saja kéné?”, “Saja kéto?”. Kéto mirib katattwan anaké mapinunas. Nunas aji patakon, ané picanga masih patakon. Ané nyautin, anaké ané nakonang.
Indik karauhan, ada satua I Ketut Bagus ané moyanin Jro Mangku Éngéngan. I Ketut Bagus tangkil ka jeron dané Jro Mangku, nunas pamargi. Jro Mangku Éngéngan kramak-krimik, kemak-kemik, jengat-jengit, kejat-kejit. Kondén ada agelekan arak ngamikmik, sagét dané ngelur, maosang ragané suba karauhin baan ida bhatara sasuunan. Sakéwala, makejang ané baosanga tekén Jro Mangku Éngéngan tusing ada mintulin. Makejang baur. Prajani I Ketut Bagus mapamit uli jroné Jro Mangku, sambilanga nglungsur daksina pajati misi sesari ané buung aturanga.
Lanturanga tekén I Ketut Bagus, nakonang isin kangin kauh. Ia mapinunas ring Ida Sulinggih. Sangkan asih Ida Sulinggih, micayang katattwan kangin kauh. Kangin koné linggih Bhatara Ishwara, kauh koné linggih Bhatara Mahadéwa. I Ketut Bagus kedék ngakak, moyanin baos Ida Sulinggih. Koné ia suba maan nganginang ka tanggu-tanggu kangin, tusing nepukin Bhatara Ishwara. Maan masih koné ia ka tanggu kauh, tusing masih Bhatara Mahadéwa tepukina. Neked Ida Sulinggih koné tusing tepukina. Ané kén mapeséngan Ida Sulinggih? Raris Ida nuding tangkahné, nuding tanganné, nuding rambutné. I Ketut Bagus moyanin, ané tuding Ida Sulinggih tuah tangkah, tangan sareng rambut. Tusing bakat baana nuding kasulinggihané. Ida Sulinggih orahanga mogbog tekén I Ketut Bagus. Kéto katutur-tuturan satuané ilu.
Kéto di satuané, lén buin ané nyakala. Ada anak ngebur tetamian panglingsirné, lakar nyocokang, mirib ada indik karauhan, kapamangkuan, kasulinggihan. Yén suba cocok, lakar anggona menehang ané pelih-pelih cara kenehné padidi. Makejang gebura, ditu tepukina ada sorohan pamangku anu, ada madan balian anu, ada masih madan sulinggih anu. Ditu liang kenehné cara ulungin pipis amiliar. Cara wareg tan paneda, bungah tan panganggo. Cara maan panugrahan bhatara uli dija kadén. Dugas marasa maan panugrahan, tusing ingetanga awakné. Apa madan tusing inget sajabaning engsap? Apa madan engsap, sajabaning cara anak karauhan?
Anak ané tusing inget dugas karauhan, yadiastun ada pasepan misi api ngendih, ento rayunanga. Ada masih ané masiram aji api. Ada ané mategen di palan anaké sambilanga masolah. Ada masih ane nusuk-nusukang keris ka anggané tusing éngkén. Ada ané ngarayunang ayam idup. Ada ané makecos ngalangkahin panyengker purané tegeh ngayor. Ada ané enteg mabaos kasungkemin olih panjak-panjakné. Mategepan anaké karauhan. Jani buin takonang, seken apa tusing ada karauhan? Bisa saja bisa tusing! Koné jani liu anaké mapi-mapi karauhan, orahanga guminé lakar kéné, guminé lakar kéto. Di pura anu kuangan banten anu. Di pura anu kuangan aci anu. Neked ka song-song jubelé koné kuangan aci-acian. Sakéwala apa makejang anaké karauhan buka kéto? Tusing dadi makejang aud kélorang. Nepukin abesik kadén makejang. Tegarang takonang unduké ento di shastrané ané ajak ngawai. Shastra ento ada di tengah ukudané, ento madan buddhi. Buddhi malénan ajak Jro Budi!


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete