Puisi-puisi I Wayan Esa Bhaskara; Damuh

Sumber Gagambaran: www.pinterest.com

Damuh

mirib niki karma sané ngeranang ada
ring muncuk donné
ditu selagan sledétan ainé nyusup ka ulu ati

tresna damuhé embas,
ngarembun sampun lintang
dados lantang, ngindang

ditu titiang mengkeb
minab genah becik
diastun cupek
tuah amuncuk jriji
titiang irika kanti kalahin semeng

(2018)Toya

toya mawadah bumbung
tunas, siup
dados tamba pagrasa
matemu lega, dados gesit ring ulu ati

jebos-jebos
toyané ampehang angin
ngigel di ambarané

toya mamargi 
anyud ring tukad
disubané neked pasih
raris masadu 

sayan leleh
ngusud toyané ngembeng
madaging lawat bulan

(2018)Ujan

gulemé matemu kebyah tatit
ditu ring langit merajané
mabriuk
pupuh sané pidan mewali
paketéltél
tan mresidang nambakin

tusing nyidayang ningalin
mategul dados bakti
jantos!
galangé dados peteng
petengé ngamargiang tuuh

diolas!
unduké punika margi sané becik
lantang basang
manah galang

(2018)Swéca

pada melenan
déwék mawarna
putih, barak, kuning sinah ané lianan
mapupul asiki

pajalané soang-soang
sampun uning
engsap
kalawan inget
numbas
wénten ngadol
sami polih matungkalik
galang lan peteng
sinah isin gumi
swécan Widhi

(2018)Rahinané Ento

anginé melaib, tindakan ujané sada lek
nanging pamargin iraga sampun presida puput

titang boya ja paling ririh, minab ten madué pelih
éling, éling, becik melah hidupé nyandang baosang malih

éling, ening
rahinané ento mamargi dab-dab
mendak surya

(2017-2018)Jepun Putih

semeng sané sampun lintang, wénten lawat ring muncuk ainé
ngliyunang kedisé ngindang di langité, endang
kalér, kelod, kangin, kauh andus dupané punyah
tan puput minyik ngalub ngiasin sekancan entik-entikan
kéto masi bungan jepuné putih dusdus andus
kanti saru kanti muncuk méru

menék andusé galang guminé
tipis ambuné kedas warnané buat bungané ngelantur kembang
mamanak macucu ngayahin indria

(2017-2018)I Wayan Ésa Bhaskara
magenah ring Tabanan, Bali. Ngawit 2014 makarya dados guru Bahasa Indonésia ring SMK Negeri 1 Dénpasar.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete