Amati Internét

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan; thewesternvolunteer.com

“Kirimin icang pakétan internét ané aji karobelah,  nah!  Gé pé él!” kéto raosné I Luh di télpun tekén dagang pulsa dajan umahné.  Batisné menék  matinggah di kursiné sada misi gejir gejir. 
“Aiiisss...mampu jani bosé.  Ji karobelah meli pakétan,” dagang pulsané nyautin.  
“Sing ja mampu,  icang mutang malu. Kayang ngembak nyepi bayah.  Ngebon malu!” 
“Mbééé...sing ya icang balik modal.  Nak tipis bati pulsané Luh!”
“Nah ké,  eda demit demit.  Pipisé kadung anggo meli kebaya jak béha.”
“Araah,  Nyai mekejang anggehin.  Mén Saplir anggehin Nyai busung,  Mén Gabrug anggehin Nyai biu.  Mén Bunter anggehin Nyai jaja.  Kuting siap Nyai nganggeh.  Betarané aturin Nyai kitir anggehan? Jani pakétan internét buin nganggeh.”
“Mbééé... Dadi ber uyut Nyai Yan? Lamun sing dadi anggehin,  eda naké makejang utang timpalé ubat abit.  Sik Yan Kapléré icang lakar meli pakétan.  Kénkén?  Kadén icang sing taén liwat mabayahan?!”
Sepi.  Sing ada saut uli di kadituan.  
“Nah.  Baang icang suba.  Ingetang mayah nah! Bé té wé... Nak ngujang Nyai meli pakét internét liu sajan?” mara ada saut uli dagang pulsané.  Béh,  mirib kablet dagangé.  Apang payu dogén dagangané.  
“Kal anggo Nyepi!”
“Aiiih... Soléh Nyai.  Pakétan internét bekelang Nyepi.  Ketipat lebihin ngaé, tum liunang ngaé,  apang ada bekel Nyepi.  Nak amati geni, sing dadi nyakan.  Apa lakar dahar?  Dagang makejang matutup!”
“Badah, Nyai sing gahul Yan.  Nak icang lakar ngapelud potrékan! Apang kakinian... Hihihi”
“Potrékan apa?”
“Icang suba mejanji ajak timpal timpalé Kru Bajang Uyang, lakar mapotrék di pempatan désané pas Nyepi.  Asyik ento, pokokné gereget.  Pidan buin maan selfi di margané gedé lénan tekén Nyepi?  Yén dina biasa, bisa lilig montor ndas bané! Icang lakar mapotrék lantas lakar siaran langsung.  Apang gereget.  Mawanan liunang meli pakétan internét, apang sing lélét!”
“Badaaaaah... Nyai katrok né.  Nak saluran internété lakar masetop kayangé Nyepi.  Lakar kujang Nyai ngapelud?  Pelud Nyiné anggo?”
I Luh ngatébtab, teeb pesaja buka mireng orta reramané mati! 
“Masak?  Serius looh?” bibihné munju. 
“Saja.  Suba ada surat édaran uli Pé Ha Dé I. Apang luung koné kramané ngelaksanayang catur brata panyepian!”
“Aiiih.... Uli pidan ada brata nyepi Amati Internét nah?  Gagal faham icang!”
“Sing ja amati internét Luh.  Ento tuah nyaganin anaké buka Nyai tekén Kru Bajang Uyang apang tusing malaksana boya boya sedek nyepi.  Misi selfi di rurungé!  Sing ada gaé lénan jemak?”
Sepi. Sing ada masaut.  Apakpakan basé buin I Luh ngeraos.  
“Nah,  sing kénkén.  Pokokné rencana jalan terus.  Selfi harus jadi. Pokokné kayang nyepi harus selfi di setiap sudut jalan! Dengan berbagai posé dan gaya.  Maniné kayangé ngembak geni,  mara lakar apelud.  Kayangé ento madan dina ngémbak internét!”
“Men,  pakétan internété payu?”
Sepi.
“Payu?”
Sepi.  Laut mamunyi.... Nuuuut.... Nuuut.... Nuuuut.... 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments