Puisi Akrostik Mabasa Bali

Olih: I Putu Supartika

Gagambaran Olih Zen


INDONÉSIA
Iriki i raga jenek ring Nusantara// Negara siu pulo negara Indonésia// Dasar negara sané utama Pancasila// Onengin suku, agama, seni, budaya// Ngardi kukuh yadiastun mabina-bina// Éling setata Bhinéka Tunggal Ika// Sampunang sareng semeton mabiota// Iket raketang masikian rasa makrama// Astungkara rakyat Indonésia sida bagia//
(Mlajah, hal. 18)
            Idadané minab sampun uning indik puisi akrostik punika saking internét wiadin cakepan-cakepan sané sampun kawedar utawi saking sekolah rikala polih palajahan puisi. Yéning ring basa Bali minab teges puisi akrostik punika wantah silih sinunggil wacakan puisi modéren sané aksara-aksara kapertama ring samian lengkarané punika yéning kawacen saking ajeng kantos ka pungkur wantah kruna.
Puisi sané mamurda “INDONÉSIA” ring ajeng wantah silih sinunggil conto puisi akrostik mabasa Bali. Puisi kakawian I Madé Suartana (Madé Suar-Timuhun) puniki munggah ring cakepan pupulan puisi Bali modérn sané mamurda “Mlajah.” Ring sastra Bali modérn utamannyané puisi, minab nénten ja akéh wénten kakawian sané marupa puisi akrostik, sakéwanten silih sinunggil pangawi puniki sampun wanén nyentokang kawikanané makarya puisi akrostik. Wéntené puisi akrostik ring sastra Bali modéren puniki, ngawinang sastra Bali modéren sayan mawarna lan semarak, napimalih ring galahé mangkin risedek basa Bali kanikayang tambis-tambis pacang punah. Yadiastun kakawian punika sadarana, lan nénten nganggén basa sané makulit, nanging i raga sareng sami, utamané sané kantun (ngaku-ngaku) peduli ring basa Bali patut ngaprésiasi kakawiané puniki, krana niki pinaka ceciri yéning basa Bali punika istiméwa lan multifungsi. Sajabaning kaanggén ring kauripan rikala mabebaosan taler sida kaolah nganggén imajinasi i raga lan ngasilang kakawian sané becik.
Titiang ngarepang pisan sumangdané puisi akrostik mabasa Bali puniki sida nglimbak ring Bali, lan ngawinang basa Baliné puniki nyansan kasenengin lan kembang sakadi i bunga mawa nuldulin manah para yowanané pacang nyicipin manis sarin basa Bali punika. Titiang taler mapinunas ring pangawi puisi akrostik puniki sumangdané nénten ja surud-surud makarya puisi akrostik lan bila perlu kalaksanaang kampanye puisi akrostik mabasa Bali mangda sastra Bali utamané puisi sayan kasenengin olih wargané sané meneng ring Bali.
Yadiastun sastra Bali sané mangkin wantah sakadi krikil abatu ring genah biasé sané matumpuk-tumpuk, lan pamerintahé sakadi nénten rungu ring kawéntenannyané, nanging sastra Bali modérn puniki wantah silih sinunggil asil ngetélang peluh jatma Bali, lan patut kaajinin yadiastun nénten ja maduwé mutu tinggi. Sapunapi ja kawéntenané, sastra Bali harus tetep polih genah ring Bali lan tetep maurip. Sakantuné wénten yowana utawi jatma sané wanén nindihin basa Bali (sastra Bali) sangkaning manah lascarya lan boya ja sangkaning profési dados guru, dosén, utawi mahasiswa basa Bali ring Bali, titiang percaya basa Bali (sastra Bali) nénten ja pacang mati. Dumogi.

Singaraja, Oktober 2015No comments