Carik lan Julukan “Negara Agraris”

Olih: I Putu Supartika
Sumber Gagambaran


Yéning miragiang kruna carik, pastika sampun i raga pacang inget tekéning padi, jijih, beras, miwah petani. Krana ring carik punika wantah genah nandur padi. Padi punika pacang ngasilang jijih, lan jijih sausan kaselip pacang ngasilang beras sané jagi kaanggén nagingin kebutuhan urip sewai-wai. Punika taler ring carik wantah genah para wargané sané maduwé pakaryan dados petani ngelantingang urip. Penghasilan ipuné sabilang wai wantah kapolihang saking hasil carik punika.
Sajabaning dados genah nandur padi, carik taler kaanggén genah nandur jagung, kacang, séla, miwah umbi-umbian lianan sané perah katandur ring cariké. Carik taler kafungsiang dados genah wisata, sakadi ring Jati Luwih sané kakantenang asri saantukan carik punika wénten ring bukité lan nganggén sistem térasering. Sausan panén utawi manyi, carik punika taler kaanggén genah mapelalian layangan olih alit-alité sané seneng malayangan, saantukan ring carik kawéntenané galang.
Dumun, sadurung pembangunané ngalimbak sekadi mangkin, carik punika maduwé tatujon sané jakti-jakti mautama ring kauripan i manusa. Carik punika wantah silih sinunggil genah pakaryan sané mautama. Yéning nénten wénten carik, sinah pacang nénten wénten beras. Krana nénten wénten beras, makanten nénten ja prasida pacang ngajeng nasi. Nanging sajalan ring panglimbak jamané puniki, carik akéh kaalih fungsiang. Carik sané dumun dados genah nandur padi utawi umbi-umbian, mangkin sampun kaanggén nandur sané lianan, minakadi nandur beton, nandur batako, nandur témbok panyengker, miwah nandur témbok kios. Yén sampun sekadi punika, asapunapiang malih pacang ngewaliang wigunan cariké sekadi jatimula?
Indik kawéntenan cariké sané sampun sayan nyupitang, patut kapikayunin sareng-sareng. I raga sareng sami patut urati kapining kawéntenan carik punika sumangdané cariké punika tetep ajeg lan nénten ilang. Napi malih panegara Indonésiané puniki kasengguh pinaka “negara agraris”. Negara agraris punika maduwé teges panegara sané akéhan wargannyané makarya utawi maduwé profesi dados petani. Yén cariké ilang napiké panegara Indonesiané kantun kasengguh negara agraris? Sampun janten julukan punika pacang ilang.
Mangda carik punika nénten ilang lan tetep ajeg tur panegara Indonesiane kantun kasengguh pinaka negara agraris, i raga sareng sami patut maduwé rasa lek. Lek krana panegara  i raga sampun kasengguh pinaka negara agraris, nanging kawéntenan cariknyané sayan ngedikang. Yén i raga nénten maduwé rasa lek sinah sampun pacang élah pikayunan i raga nganggén tanah carik pinaka genah membangun lan kawéntenan cariké sane sampun cupit nika pacang sayan nyupitang lan makelo-kelo pacang ilang. Sinah pacang kakedékin gumi yéning i raga kantos import beras saking dura negara. Yén asapunika kawéntenané, ring dija pacang genahang muan i raga? Ngudiang  panegara sané kasengguh negara agraris kantos import beras?
Indiké punika ngiring pikayunin sareng-sareng. I raga patut sadar, sampunang ulah-aluh nancebang beton ring cariké. Cingakin masih kapungkuran sapunapi panadosne yéning cariké punika ilang. Ngiring sareng-sareng jaga kawéntenan cariké mangda panegara i raga tetep kasengguh negara agraris lan nénten ja perlu malih import beras saking dura negara.

                                                                        Singaraja, 27 Séptémber 2014No comments