Sastra Turah Riiné ring Bali

Sumber Gagambaran

Sang wikan ring téori sastra, ngepah sastra Indonesiané dados makudang-kudang soroh. Sané ketah kauningin antuk kramané, pahan sastrané dados kalih soroh. Sastra turah riin utawi sastra klasik miwah sastra turah mangkin utawi sastra modéren.
Indik inucap, tan urungan ngranayang kramané mitaenang sastra turah riiné pinaka sastra let. Utawi sastra ilu. Sastra pinaka kakawian sané kawangun riin. Artiné, sastra pinaka kakawian sané kawangun  duk makudang-kudang warsa sampun lintang. Yén  nirgamaang busana, sastra turah riiné kasengguh antuk kramané, busana sampun buuk. Punika awanan, sampun patut sepel. Ten patut uratiang.
Sapunika taler, tan urungan ngranayang, kramané mitaenang sastra turah mangkiné, sastra pinaka kakawian sané kawangun ring galahé mangkin. Utawi, kawangun, durung sué sakéng mangkin. Yéning nirgamayang busana,  sastra turah mangkiné, tan péndah busana sané nyeléng. Becik tur nénten buuk pakantenané. Ring pradéné nénten nyeléng, banget purun nganggén kija-kija tur nénten ngranayang kuciwa.
Wantah sapunika, iwang té  yén sang wikan ring téori  sastra ngepah sastrané kadi inucap? Boya iwang. Panadosné kirang becik. Kirang becik sapunapi? Siki, sastra turah riiné, kasengguh pawangun ilu. Kruna pawangun iluné wawu, maarti pawangun let. Sakancan sané let, napi ja, ngawitin malih aturé inucap, patut sepel. Sakancan sané sepel, biasané, sakancan sané tan paguna. Kalih, sastra turah mangkiné, kasengguh sastra sané ngawinang banget kuciwa yén nénten paosin. Riantukan, sastra turah mangkiné kasengguh, sastra sané akéh  wigunan ipun. Sané ngawinang, sané kacritaang indik sané mangkin. Indik sané kantun aktual, yén bongganang aturé.
Yén becikang mikayunin, ten wénten sastra tan paguna. Sastra turah riin utawi sastra turah mangkin sami wénten kawigunan ipun. Kawigunan ipun sané pinih riin, pinaka cermi sané ngantenang kawéntenan duk sastrané pinaka kakawian kawangun. Taler pinaka cermi sané ngantenang  papineh utawi pikayun kramané duk kawangun. Yadiastun sané kacritaang indik beburon.
Kawigunan sastrané sané siosan, pinaka genah ngruruh kawicaksanaan. Taler pinaka genah ngruruh pangweruh . Terus- tumerus.  Sakantun jagaté durung pralaya. Samaliha nénten ja siki- kakalih pangweruhé pacang polihang sakéng sastrané pinaka kakawian sané kawangun antuk sang kawi. Akéh, akéh sané polihang.
Duaning sampun kadung kasengguh let tur tan paguna, yadin sapunapiang ngaturang indik kawigunan sastrané, sastra Indonesia turah riiné nénten kauratiang. Tur, arang pisan sané seneng maos utawi ngwacén.
Sapunapi kawéntenan sastra turah riiné sané mabasa Bali miwah mabasa kawi ring Bali?
Sastra turah riiné sané mabasa Bali miwah mabasa kawi, ring Bali, kantun kauratiang tur kantun karengaang. Kakawin, kantun kapaosin. Diastun nénten akéh, kantun kawangun. Gaguritan,siosan ring kapaos utawi kawacén, akéh pisan kawangun.
Napi mawinan, becik pisan kawéntenan sastra turah riiné sané mabasa Bali miwah mabasa Kawi ring Bali? Pangawit, ngiring baosang kakawin. Kakawin, ring Bali, méweh jagi ical. Riantukan ring dija-dija wénten pasantian. Samaliha, tan usan-usan kalimbakang antuk papaosan. Kalimbakang nyabran wénten yadnya. Ring Bali, sira tan uning, yadnyané kalaksanaang das-dasan busan-busan. Odalan, pawiwahan, plebon utawi pangabénan, kalayu sekaran miwah sané siosan. Samaliha, wénten seka kakawin sané ngawedarang sakéng radio, orari miwah televisi.
Mangkin ngiring baosang indik gaguritan. Pateh kadi kakawin, gaguritané méweh jagi ical sakéng jagat Baliné. Sang maosin akéh. Taler kawedar antuk kasét sané kadol ring toko.  Sané numbas  begak akéhné. Tur  kawedar antuk  siaran ring radio. Taler ring telévisi. Bali TV, nyabran awuku apisan ngawedarang siaran pasantian  sané ngendingang gaguritan kairingin antuk gaguntangan. Makudang-kudang seka pasantian manawi sampun ngamiletin siarané puniki.
Sapunapi sané ngawangun gaguritan? Akeh pisan. Samaliha pawangun sané marupa buku akéh kadol ring toko. Sané numbas taler akéh.
Indiké inucap, wantah sapunika, nyihnaang, kawéntenan sastra Bali riiné sané mabasa Bali miwah mabasa Kawi ring Bali nungkalik sareng kawéntenan sastra Indonesia turah riiné. Napi mawinan? Wantah asiki sané ngawinang. Anaké Bali kantun tresna ring kakawin miwah gaguritan.**


No comments