Dénpasar Kota Budaya

 
"Melasti Barung" Gagambaran I Ketut Soki
Dénpasar kota budaya
Ngedas lemah ngantos  ngedas wengi pasliwer anaké ring marginé tan surud-surud:
Ring jalan Gajahmada wénten pasar Badung,
ané setata kebekin olih dagang-dagang saking dura désa ngrereh pangupa jiwa
saking semeng ngantos  ka semeng saking peteng ngantos  ka peteng
anaké rauh matumbasan taler tan surud-surud
tukang suwuné éncol nyagjagin “bos-bos” sané tuwun saking mobilé
Bes raménné, ngantos  kakaryanin parkir betén tanahé
sakadi omang-omang karag-kirig ngrereh genahnyané sowang- sowang

Dénpasar kota budaya
Semeng-ngremeng ramé anaké mlaib ring margi-marginé  maolah raga. Wénten sané senam tai chi, wentén taler falun dafa miwah sané siosan, di sisin-sisin lapangan  Puputan Badung I Gusti Ngurah Madé Agung
Mategepan pisan: Wénten cina tua-tua, wénten arab anggut- anggut,
wénten jawi, wénten madura lan sané lianan, bajang cerik lanang istri gancang  majalan saling langkungin
wénten taler tentra nglintér mlaib nglindérin lapangan  puputan: tuk wak tuk wak tuk wak!
I kaki lan I dadong masih milu majalan adéng-adéng sambilanga kitak-kituk ngenehang Dénpasaré ané malu lan ané jani.

Tengainé,
pagérung montor lan mobilé saling langkungin
marginé démpet ngémpéd kadi punyan boni nedeng mabuah toko-toko lan swalayan tan pendah saling ngedéngang harga murah
lan diskon sing dadi tawah
pasliur raré lan truna-truniné “méjéng” ring mol-mol mitbit ayam goréng kentaki, burger makdi, lan pitza hat sambilanga haha hihi héhé hoho…
ring betén punyan celaginé miwah duwur trotoaré akéh anaké main catur ngolah otak sambilanga ngroko klepas-klepus makedékan
ané siosan mabalih sambilanga milu makeneh, ngenehang déwékné padidi
ring vila-vila sisin tukad ayungé para ékspatriaté maca buku, nginum kopi lan makpak roti sambil mligbagang budaya baliné aduuuh…aduuuh…!

Sorené,
Pasliah warga kota Dénpasar medal ngrereh angin, mlinggih ring tengah lapangané sambilanga melut kacang lan ngutgut jagung bakar.
Wénten sané ngajak pianak lan somah, wénten ngajak cucu lan dadongnyané.
“Es krim kak, és krim kak,” cucunné matagihan.  Dagang lumpia éncol manyagjagin.
Wénten taler alit-alit sané mlayangan, nendang bola sareng timpal- timpalné,
sané siosan ngebérang kembungan lan ngupin emprét-emprétan.

Di sisi kangin, kelod, kauh lan kalér lapangané tukang parkir lan dagangé saling seluk.
Dagang bakso tréng téng tréng téng, tukang parkir keprit-keprit sambil nudukin pipis.

Kacang rébusé nglepus mesuang andus katumpukin jagung rebus. Dagangnyané kuangan galah ngayahin sang numbas

Banjar-banjaré suwung mangmung suwud kapayasin
Klian lan prajuruné uyut nepukin cerik-ceriké maplalyanan ngawé luwu
“Banjar kedas dadi ményi, mulih mulih!!”.
Cerik-ceriké mlaib ngalih tongos gim-onlain, plé-stésion lan internét
Ha ha ha…

Dénpasar Kota Budaya
Patung catur mukané kangen manggihin warga kotané sekadi nénten kenyel-kenyel
Majeljel
Saja mrasa kuangan awak lan kuangan tongos
Nanging sampunang ngantos  kuangan pamineh

I bapa negak di balé dangin sambilanga ningehang radio wiréh sing bani pesu ka jalanné
di radioné ada anak cenik matembang sinom
tembangé ngasirsir nempuh kupingné ané suba bongol: “…idep beliné mangkin, makinkin mayasa lacur,
tong ngelah karang sawah, karang awaké tandurin, guna dusun, né kanggo ring désa-désa ”.

Dénpasar, Anggara Wagé Matal, 6 Novembér 2012


NB: Puisi puniki kaambil saking cakepan “Dénpasar lan Don Pasar” kaca kaping 89-91.
No comments