Engkebang Bulan di Buléléng (5)

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Gagambaran Olih I Putu Supartika

Neked di Jalan Lingga, Madé Suamba suba makeneh ngaé alasan lakar anggona nyautin patakon  tuan rumahné. Diastun suba tawanga maturan, pasti ada-ada dogén takonina. Bakat tuni nyambat ngelah tunangan uli Buléléng, pasti ento lakar buin takonanga. Lamun saja, éngkén carané bénjep nyautin? Madé Suamba sing bisa ngamauk apa buin kanti nguluk-uluk tuan rumah padidi. Asané patuh cara nguluk-nguluk rerama jumah, alpaka guru adané. Lamun jujur, Madé Suamba jejeh ningeh munyi kangin-kauh. Ngekoh uyut ulian sing demen ngaé masalah. Lamun jelék nasibé, rerama jumah bisa orahina. Duh lacur, bisa gedé gaéné nyanan. Madé Suamba bisa suud kuliah lan tusing payu matitel sarjana.
Apa makada jani Madé Suamba jejeh cara kéné. Jalan nuju kosné sarasa jalan nuju neraka. Suba joh kenehné jani, cara layangan pecukanné ngambun lan bek ngaba benang. Lamun pegat benangé, ia suba blangsah. Éngkén ja dadiné, idup mati pokokné blangsah. Kebus bara awakné maciri ténsiné suba menék. Ngancan paek kosné ngancan maekang asan nerakané. Duh, munyin tuan rumahé asané suba masrieng di kupingné. Madé Suamba adéng-adéng ngilut gas montorné.
 Neked di Gang IV No. 2, prajani mesin montorné matianga apang tusing ketara. Dapetang pintu pagaré suba  matutup nanging sing makunci. Pintu pagaré kabukak. Madé Suamba lantas nyelepang montorné ka garasi, nyaru-nyaru jani cara maling apang tuan rumahné tusing  bangun.
“Ehm!”
Madé Suamba ané sedeng markirang montor tengkejut, prajani makipekan. Tepukina ada anak eluh majujuk mara pesu uli kamar mandi, makamen handuk duur entud, kadéna nyén.
“Dék!”
Madé Suamba tusing masaut, bibihné prajani ngamikmik ngucap mantram gayatri. Kadéna ada jelema ugig ané nglekas dadi celuluk. Pekakné di Tabanan ngorahang, dija ja nepukin anak ané tawah-tawah inget dogén ngucap matram gayatri. Ucap ping telu. Suud ento, acep lantas adan pitarané jumah apang macihna mantrané sakti. Lacur, Madé Suamba prajani engsap tekén matram gayatri. Inget bedik nanging di muncukné dogén.
“Om…Om… Om…” kéto Madé Suamba ngucap mantra gayatri di tengah atinné.
“Dék mara teka?”
Madé Suamba makesiab, nguda celuluké nawang adané Kadék? Dija ia taén makenalan ngajak celuluk?
“Dék!”
“Mimih Mbok Yan, kadén nyén!”
Sagétan ada Mbok Yan Putri, pesu uli kamar mandi makamen handuk duur entud. Ento  kadéna celuluk tekén Madé Suamba, sinah san ia gerap tuh.
“Idupang naé lampuné Mbok”
“Lampuné mati.” Saut Mbok Yan Putri, lantas macelep ka tengah kamarné. Tusing ada a menit, tuan rumahé buin pesu, apa kadén aliha ka kamar mandi.
“Dék!”
Tuan rumahé ngaukin Madé Suamba ané sedeng ngunci pintu pagar kosné.
“Kenapa Mbok,” saut Madé Suamba.
“Ada nepukin lulur?”
“Lulur?”
“Ae Lulur bengkoang, ditu di duur kotak sabunné. Mbok inget, puan peteng asané enu ditu. Dija nah?” Tuan rumahé makelo ngingetang, lulur ané biasané anggona. Asané puan peteng enu ada di duur kotak sabunné, dapetang jani suba ilang.
Madé Suamba makesiab mara inget, ibi tengainé maan nyemak lulur. Lulur tuan rumahné ento ané biasané jemaka lantas anggona ngusap awakné aukud apanga kedas. Sasukat matunangan ngajak Putu Utari, Madé Suamba demen nyemak lulur tuan rumahné. Ento biasané anggona. Tusing ngemaling adané lamun inget nguliang. Né jani nadak engsap nguliang, luluré kaengkebang di betén kasur.
“Nguda peteng-peteng maluluran? Alih-alihin gén ditu Mbok” saut Madé Suamba nyaru-nyaru tusing nawang unduk.
“Uli tuni Mbok makeneh maluluran, dija nah. Ada nepukin?”
Mbok Putri paling ngalihin lulurné, nak suba seken asané di duur kotak sabunné pejanga. Né jani luluré suba ilang.
“Bin mani gén alihin Mbok. Éngkénang ngalih lulur, lampu kamar mandiné mati.” Saut Madé Suamba.
Mbok Yan Putri lantas pesu uli kamar mandi nuju kamarné sambil ngusap-ngusapang ebokné ané sinah belus tur lantang. Miribang, itunian tuan rumahé maan mambuh. Tondén ada a menit, tuan rumahé buin pesu uli kamarné. Paliatné paling, ia majujuk di malun kamarné. Usap-usapanga ebokné  aji handuk lantas gambahanga. Uli joh tuan rumahé sinah cara lenda-lendi ané makira malajah ngaléak. Cara balih-balihan calonarang ané sasai baliha tekén Madé Suamba di TV, kuangan namping sanggah cucuk dogén.
Madé Suamba bengong ningalin tuan rumahné. Tumbén jani ia nepuk Mbok Yan Putri ngambahang ebok. Masrieng bulu kalongné, miribang saja tuan rumahné sakti bisa ngaléak. Ilmu léaké ento miribang ngranang Madé Suamba jejeh lan sing bani liu mamunyi lamun ajaka ngomong. Jani suba gantiné, Madé Suamba nepukin tuan rumahné ngaléak.
“Lamun saja bisa ngaléak, nguda léaké bani ngenahang iba?” Madé Suamba matakon tekén ibané padidi. Ngénggalang ia macelep ka tengah kamarné apang tusing nepukin ané tawah-tawah. Lamun saja nepukin léak, bisa kelés jantungné nyanan. Lamun madasar sastra aji pangléakan ané sasai sambatanga ngajak i pekak di Tabanan, tusing ada léaké jalan-jalan nuju purnama. Léak gelem adané ulian sing nawang duwasa ngaléak.
 “Dék!” saut tuan rumahé mageluan uli di sisi.
Madé Suamba nyaru-nyaru tusing ningeh. Énggalang lampu kamarné matianga apanga kadéna sirep.
“Tok,tok,tok,tok!”
 Mbok Yan Putri ngetok pintu kamar Madé Suambané, miribang ada ané lakar sambatanga. Madé Suamba jejeh, ngenehang apa ané lakar tepukina di sini.
“Dék, pesu kejep!”
Madé Suamba nerajang bangun, ngenggalang bukaka pintuné. Mbok Yan Putri dapetang suba majujuk di malun pintuné néngténg bungkusan.
“Nyén ngelah bungkusanné?”
Madé Suamba mara inget, itunian meli telur sayur. Kanti ilang seduk basangné, kaliwat jejeh ngenehang tuan rumahé bisa ngaléak. Engsap itunian nyemak telur sayuré ané magantung di montorné. Aget san Madé Suamba ngelah tuan rumah perhatian. Kaliwat perhatian kanti cara ngajak mémé padidi. Mbok Yan Putri makenyem ngenjuhang bungkusanné.
“Nak truna pikun-pikunan!”
“Engsap Mbok. Saja-saja engsap” saut Madé Suamba, nyemak bungkusanné.
 “Jemakang nasi?”
“Sing Mbok, sing. Né suba misi nasi.”
Madé Suamba elek sing bani matolihan, prajani ia nguntul ulian nepukin tuan rumahné di sisi makamen handuk. Sledétina bedik, tepukina kulitné kedas sinah kontras ngajak warna handukné ané barak. Diastun suba maumur petang dasa tiban, tuan rumahé tepukina enu jegég ayu sinah cara anak bajang. Saihang ngajak reramané jumah, i mémé joh kalah saing ulian tusing bisa marawat diri. Malénan san ngajak tuan rumahé di Buléléng, seleg marawat diri ulian sesai ka salon.
Prajani otak Madé Suambané grengsut ulian bek misi bias lan kabang kawa. Otakné ngeres, kaliwat ngeres kanti marasa ténsiné buin menék.
“Gelem Dék?”
“Sing Mbok, sing!” Saut Madé Suamba, setata nguntul sing bani matolihan.
“Bin mani jam nem semengan Mbok mulih ka Gianyar. Keponakan emboké ngantén. Inget lamun pesu kunci pagar kosé, sing dadi macem-macem di kos! Bin puan embok mara teka, pokokné embok maserah ngajak Kadék. Éngkén ja pokokné, Kadék sing dadi macem-macem!”
“Nah, Mbok, nah” saut Madé Suambané nyaruang atinné girang.
Mbok Yan Putri lantas ngenjuhang kunci pagar kosé, Madé Suamba makenyir miribang ada ané kenehanga.
Jam satu peteng Madé Suamba mara suud medaar. Diastun telur sayuré suba dingin, Madé Suamba jani marasa panes. Awakné kebus dingin ngenehang dinané bin mani, Tuan rumahé lakar mulih ka Gianyar, bin sada misi nginep. Ené lakar anggona kesempatan ngajak tunangan ka kos. Putu Utari pasti demen lamun ajak malali mai.
“Éngkén ya asané nah?” Ento ané sanget kenehanga tekén Madé Suamba. Kenehné suba joh ngenehang kéné-kéto.  Satonden sirep, Madé Suamba setata inget ngetik SMS ané mamunyi: “Met bobok honéy, muaaah!” (masambung...)

Yeh Ketipat, Désa Wanagiri, Sukasada, Buléléng
29 Agustus 2015/ 15:19 WITANo comments