Gagéndong Ayu

Olih: I Wayan Tojan
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3e/f0/04/
Sumber Gagambaran
Ulian lacur tiangé di kampung. Makada tiang makuli ka Klungkung. Malalung mabekel basang puyung. Di Klungkung tiang klingkangklingkung. Kanggoang madagang acung. Di peken Klungkung. Kangin kauh ngadep jagung. Mara nyumu matingtingan, sekat ada mangalihang gaé dadi pamandu wisata. Diastun magaé ulian maburuh. Kangin kauh tuyuh. Majemuh kanti etuh. Nanging tiang kapah mangeluh. Ulian suba marasa sing ada gaé aluh. Kanggoang mamodal peluh. Yén rasayang tiang pagawé negeri wiadin buruh. Idupé masi patuh.

Kéwala penampilan kalah lusuh. Bagia pesan kenehé sida nulungin ngamertanin mémé bapa. Diastun gaé kondén ja melah Dina saniscara tiang malali ka peken Klungkung. Malali sambilang meli srombotan kangkung. Iteh tiang mablanja sagét ada anak luh bajang nundikin tiang. Mara tolih tiang sagelét ia natakang lima.Makesiab tiang manolih, bajang lista ayu diastun masebeng layu. Sujénan dipipiné cenik. Bilang wai gegaéné ngidih-idih. Kalangen tiang manepukin. Yadiastun jegégé mengkeb ulian muané dekil, kéwala kenyemné manis tusing nyidang kasilibang, ané ngaranayang sing nyidang tiang magangsapang. Né suba madan gagéndong ayu.
Sekat ento ngepuan tiang kapeken, bilang tepuk enjuhin tiang pipis. Sabilang mapapas mua, seledété matemu, makenyem manis karasa ngaba teresna. Ulian pepes tiang katemu suba biasa ajak ngorta-ngorta. Iya ngaku madan Luh Ani, uling gunung Karangsem. Bilang wai ngedasngedasang tepuk muané. Buina suba elek miriban ngidih-ngidih di arepan tiangé. Padalem tiang, nepuk anak bajang sai natakang lima. Iseng tiang ngajakin magaé ane kedasan.
“Luh yén alihang bli gaé dini nyak sing?”
“Elek tiang bli ngarepotin.”
“Tusing ja kénkén Luh,amen nyak mani alihanga gaé di toko.”
“Bli tiang nak sing tamat masekolah.”
“Sing kéngkén ané penting Luh nyak magaé.”
“Nah éngkén ja Bli, tiang suba elek masi nutug timpal-timpalé nyemak gaé kéné.”
Bawak satua galah majalan dina maganti, iluh Ani suba maan gaé ané melahan jani. Suba ada mirib duang minggu, delokin tiang di tongosné magaé.
Méh, malénan sajan kedas nyampuah, kulitné buka salak kelumadin kuning gading. Kenyem manis seledét galak mangédanin. Ayuné kadahat. Seken-sekenang tiang maan nelektekang pangadegé nyempaka, betekan batis mulus mamudak. Inget ipidan cara ada nguduhang, dugasé mara tiang ningalin Luh Ani, i pidan dugas enu dadi gagéndong , prajani magejeran ulunatiné ulihan tresnané makedapan. Soléh, mula soléh rasayang, tiang tondén kenal tekening Luh Ani, Luh Ani sing nawang nyén tiang dugas ento. Kéwala, tresnané jag teka ngulgul buina malabuh sid ukudan Luh Ani. Apa buin iya dadi anak ngidih-idih jeg soléh mula.
Tresnané tumbuh lan nénten katulak. Bagia pesan keneh tiangé jani teresnané suba matemu. Bulané aparo ngambara di langité nyinarin nguulangunin ngetisin ati. Bintang di langité dadi saksi. I luh jani dadi kembang ané mekar di ati. Tusing ja elek ngelah tunangan diastun i pidan taén dadi gagendong. Abulan suba liwat tiang matresna tekén iluh. Ngancan wai tresnané ngancan leket. Galungan buin pitung dina ada jani ajak jalan-jalan, lakar édégang ngajak timpal-timpalé.
“Luh…manis galungan kija,nyak malali mulih iluhé? Bli dot nawang sambilang jalan-jalan.”
“Tiang nutug Bli, kija ja enyak.”
“Kéwala kanggoang negakin motor tua Luh.”
“Nah Bli, né aget ba ada motor hé.”
Demen atin tiangé ngelah tunangan tusing sanget nuntut. Dinané aminggu ané antiang jani suba teka. Semeng ngaremeng ainé kangin suba manardarin ngancorong masawang barak. Suba sayaga ajak dadua lakar nyalimurang keneh. Sakondén neked jumah Luh Ani, tiang malali ka pasisi Candidasa.
“Luh malali dini malu yuk!”
“Mai Bli suba makelo masi tiang sing taén mai.”
“Luh uli dini nu joh umahé?”
“Nu joh sajan Bli, nyan de beranti nah nepuk umah tiangé jelék.”
“Patuh Luh bli, umah bli jumah tusing ja melah, arta masi bli kalah, tanah beli tuara ngelah, lacur Bli luh.”
“Nah buin pidan majumu bli ané penting pada demen.”
“Lén tekén ento da Luh nyesel bli tusing sida ngamaang arta brana jumah bli sing ngelah apa.”
Di sisin pasihé tiang majanji ajak dadua, tuturang tresna sahidup samati. Ngasir-sir angin pasihé ngampehang. Madebur ombake iri nepukin i raga sedeng mademenan. Makelo suba ngantiang galah buka kakéné. Dumadak sida majalan tan paala nuju pasubaya.
Né bungkung pasubaya anggon negul tresnan i raga. Ainé sahasa mengkeb duur ambuné. Ngaé tis awaké, diastun suba ngancan tengai. Kadi rasa meli sebet tusing maan. Tusing karasa semengané  suba makirig tengai. Makinkin tiang mlali ajak Luh Ani.
Di tengahing jalan kebus ngarepet, ai karasa alangkat di duwur sirahé. Kéwala nu karasa tis ada iluh ané ngelut bangkiangé di salantang jalan nutur nuturan. Tusing karasa neked suba di désan Luh Ani. Kebus makudus, tuh buin tandus. Majalan tiang madandan lima nuju umah iluh, wiréh montor kondén dadi macelep ka umahné. Uli joh tepuk ada umah misi angkul barak buina melah.
“Luh nyén ngelah umah ento luung sajan?”
“Ento suba umah tiangé.”
“Meh melah sajan.”
“Sing beli, pang ada anggo sabates mémbon.”
Di keneh tiangé angob, nguda gegaén di kota dadi gagéndong kewala umahné di désa luung pesan. Macelep tiang ka natah umahné ada beliné ajak bapané ané nyapa. Kanti ngeséng kauh matan ai tiang nutur, makedékan ngajak raraman Luh Ani. Di kenehé dot nakonang nguda uli tuni sing ada méméné ngenah.
Suba tutug sandikala, suryané ngancan engseb kauh, apang tusing ngaliwatin peteng, tiang matari lakar mulih mabalik ka Klungkung. Luh Ani ngatoang tiang neked di sisin jalané gedé. Wiréh iluh tusing ja milu dinané jani mabalik ka kota. Sakondén menék motor ngalagasang tiang matakon.
“Luh I Mémé nguda sing ngenah jumah, nguda umah luhé luung sajan?”
“Bli, mémén tiangé nu ngidih-idih di kota, sujatiné liunan maan pipis ulian ngidih-idih tekén magaé.”
“Men umah melah né ulian hasil ngidih?”
“Ae Bli, ada bos tiangé ané ngajak ka kota, ada ané pejanga di Badung di Gianyar, sabilang aminggu tiang nyetor ngajak bos, sisané aba tiang mulih anggo membangun umah.”
“Ngelah bos Luh?”
“Ngelah Bli, ampura mara tiang tuturang, suba peteng né ma majalan malu Bli, ingetang buin puan jemput tiang!”

 

NB: Satua cutet kakawian I Wayan Tojan sané mamurda “Gagéndong Ayu” puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Kliwon, 19 Juni 2016.No comments