Engkebang Bulan di Buléléng (1)

Gagambaran Supartika

Jam nem semengan kampusé sepi. Mahasiswané tusing ada ané masliweran. Tusing cara biasané, kursi lobiné bek misi mahasiswa  ané seleg ngantiang dosén. Ané jani tuah ada Madé Suamba negak padidina di bucu lobi. Ia ngandong tas ransel gedé, makeméja putih macelana selem sinah nyentrik rapi, kedas, cara anaké makiré meeting. Uli joh, tasné ngenah kembung cara galeng gulingé betek masegseg. Isiné tusing ja buku apa buin skripsi nanging bek isinina panganggo ané mabungsel-bungselan.
 Madé Suamba jani malengok. Kenehné suba joh, apa makada idupné cara jani? Kanti liwat seméster kutus, satata tepukina jalanné peteng. Uli pidan suba seken kenehné ngaé skripsi, pamuputné tusing pragat apa. Tusing taén galang pajalanné ngaé skripsi. Lebihan nemu sengkala.
 “Huuaheem…”
Madé Suamba uab-uab. Paningalanné ngalénténg nanggehang kiap ané suba tanggehanga uli tuni. Kijap-kijapanga paningalanné, makeneh asané masriepan di kursi lobi. Mara lakar ngebahang awak dapetanga ada cekcek macepol uli ba duur. Cekceké ulung di arep Madé Suambané ané makada ia tengkejut. Apaké miribang, né maciri cekceké nawang apa ané kenehanga tekén Madé Suamba? I cekcek miribang nyelapang ngulungang awakné apanga Madé Suamba nyak bangun, tusing dadi males tur ngelah semangat idup dadi mahasiswa apanga énggal tamat kuliah.
Lamun kenehang, pajalané tuni semeng ané ngaénang Madé Suamba  cara jani. Mara neked di Buléléng langsung ngojog kampus matemu dosén lakar ajaka bimbingan skripsi. Tusing maan singgah ka kos ulian magencang-gencangan. Sujatiné ibi peteng ia enu seleg di Tabanan. Bakat engsap ibi petengé nyemak HP ané sedeng masillent. Tusing tawanga ada SMS uli dosén kampusné. Aget san tuni jam dua das lemahé, Madé Suamba enten makita mabalih siaran liga sepakbola Barcelona lawan Real Madrid. Iseng dugasé ento nyemak HP. Prajani ilang kitané mabalih TV suud maca SMS uli bapak dosén “Sekarang jam 7 pagi, saya tunggu anda di kampus bawah, kita bimbingan trims.”
Suba sasai Madé Suamba maan walesan SMS uli dosénné. SMS ané teka nadak-nadak bin sada sing nawang lemah peteng. Suba ada limang dina SMS mara maan balasan.  Madé Suamba sing juari nulak lamun ajakina bimbingan. Lamun bani nulak patuh cara nundunin macan medem, bisa sing pragat-pragat skripsiné. Énggal-énggal Madé Suamba nyemak tas gandongné  lantas bek isinina baju lan celana lakar capcus ka Buléléng. Magencang-gencangan kanti tusing mapamit di sanggah lan tusing ngidih bekel tekén reramané jumah. Aget di kantong celanané nyelepit pipis dasa tali rupiah. Ento lantas anggona meli lengis di Pertamina Baturiti.
Madé Suamba inget pajalanné tuni semeng. Matan ainé nu remrem, ia suba neked di patung jagung di Desa Candikuning. Sayong  tebel di Bedugul sing karasayang dingin. Makejang panes, sapanes knalpot montoré ané mabo angit ngliwatin alas peteng di désa Gitgit. Itunian, Madé Suamba marasa ibané dadi Valéntino Rossi, pembalap Moto GP ané bani medem bangun nikungang montorné. Suwécan Widhiné miribang tegeh nyingakin Madé Suamba  setata rengas mlaibang montor. Ping kuda kadén ban montoré nyerégség ulian bes kaliwat mecik rém. Lamun saja jelék nasibné tuni,  Madé Suamba suba mapenpenan di betén abingé.
Satus plaib montorné tuni apang tusing tengai neked di Buléléng. Neked di kampus prajani Madé Suamba ka ruangan dosén lakar bimbingan, sagétan ruanganné matutup. Dosenné miribang tondén teka,  sedeng luunga Madé Suamba lantas negak negtegan bayu di kursi lobi. Mara limolas menit ngantiang dosén kenehné suba inguh. Tusing ja jejeh apa buin elek-elekan matemu dosén, nanging sanget ngenehang skripsi. Apa bénsep lakar omongang? Tusing dadi pagedénin munyi dogén, ulian dosénné makita nepukin skripsiné suba pragat, suba nampi bérés. Né jani Madé Suamba tusing ngaé apa, malénan san tekén timpalné di kampus tepukina seleg konsultasi lan bimbingan skripsi.
Madé Suamba makeneh, éngkén carané bénjep nyautin patakon bapak dosén. Suba ping  kuda kadén konsultasi lan maganti judul penelitian. Makejang setata katulak ulian Madé Suamba sing bisa adu munyi. Madé Suamba setata caket lamun takonina subjék lan objék penelitian. Ia boya ja ngekoh masaut apa buin jejeh mamunyi. Ento ulian belogé ané majalan. Bibihé prajani caket cara misi lim altéko ané ngranaang sing bani makemikan apa buin kanti mesuang munyi.
Sambilang ngantiang dosénné teka, Madé Suamba mesuang laptop lantas internétan ulian ada wifi gratis. Makejang toliha status timpal-timpalné di facebook ané liunan ngomongang keluh kesahé dadi mahasiswa. Ada ngaé status galau ulian suudin  tunangan, ada nyakitan sirah sing ngelah pipis, ada masih ané pengeng kena puruh ngenehang skripsi. Lamun ngaé status ané tawah-tawah, liu timpalé lakar ngemang koméntar maang saran lan solusi apanga bedik ngenehang masalah. Sedeng iteha  browsing, sagétan ada mahasiswa teka uli ruangan dosén.
“Dék!”
Madé Suamba makipekan. Tepukina Gedé Giri timpal kelasné teka nyagjagin, néngténg tas krésék barak misi skripsi tebel suba majilid rapi mawarna kuning. Timpalné ento lantas ngenyemin Madé Suamba ané tepukina negak padidian di bucu lobi. Maekin Madé Suamba tur milu negak di kursi lobi apang ada ajaka nimpalin nutur.
“Béh Gedé Giri seleg san, kadén  nak nyén.” Saut Madé Suamba iteh ngutak-atik laptop, nyaru-nyaru sibuk ngetik skripsi.
“Suba bab kuda skripsiné Dék?”
“Bab 7!” Saut Madé Suamba.
Gedé Giri malengok. Tumbén jani ia  ningeh ada penelitian kanti pitung bab. Ané tawanga penelitian ento tuah limang bab.
“Dija ada skripsi pitung bab? Ané ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 métode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Sing kéto?” Gedé Giri mabalik matakon.
“Aké dogén ngaé skripsi 7 bab!” saut Madé Suamba lantas masebeng. Muanné barak, lek atiné tondén ngaé apa.
“Ci suba neked bab kuda?”
Gedé Giri makenyem. Né suba patakon ané antianga uli tuni. Lakar maan mabalik nyekak Madé Suamba.
“Suba bérés! Ngantiang ujian dogén. Né tingalin skripsi akéné suba majilid rapi suba misi tanda tangan panguji.” Saut Gedé Giri lantas mesuang skripsiné ané wadahina tas kresék barak tur suba majilid kuning.
Madé Suamba nyaruang tusing nepukin apa. Ia seleg ngutak-atik laptop. Gedé Giri ané marasa tusing karunguang buin mesuang munyi.
“Cai nawang? Aké jam 5 semengan suba ka kampus ngantiang Prof. Rudi. Bimbingan buin bedik di bagian penutup simpulan lan saran.  Suud ento lantas ajaka ngorta kangin-kauh cara ngajak panak padidi ulian aké jemet ningehang munyin dosén. Aké sing nyak dadi calon mahasiswa abadi cara cai. Ngaé skripsi ento harus énggal bergerak. Sing dadi ngekoh-ngekohan apa buin anyang-anyangan. Tondén apa-apa suba pasrah di tengah jalan. Jelema sing ngelah gairah idup.” Saut Gedé Giri.
Madé Suamba anggut-anggut dogén ngengkebang sakit atiné. Sujatiné ia lek tekén ibané padidi ané kaliwat belog kanti tusing ngaé apa. Sing cara timpalné di kampus makejang tepukina cara lindung ulian gesit lan lincah ngalih dosén. Lemah peteng timpalné seleg di kampus ngaé skripsi makeneh énggal tamat tur dadi sarjana matitel S. Pd.
“Nyén pembimbing cainé?”
“Prof. Darma!”
Gedé Giri ngajengit sambilanga nyelépang layahné cara kuluké kena rabiés. Bibihné bujuh cara bungut mujair kena pancing. Paningalanné kijap-kijapanga cara  matan siapé sambehina bias. Né suba adané timpal ngwalék timpal. Madé Suamba masemu masem. Samasem pucil celaginé ané mara mabuah. Ia makita ngalahin timpalné ento. Mara nagih magedi sagétan HP-né mamunyi ada SMS uli Prof. Darma.
“Maaf, saya tidak bisa ke kampus pagi ini. Saya lupa hari ini  harus ke Dénpasar, nguji tesis! Carikan waktu lain saja. Ok! Trims.”
Mimih déwa ratu prajani  maklenyut sirahné suud maca SMS uli Prof. Darma ané dadi dosén pembimbing penelitianné. Né suba adané dosén ané nagih beneh padidi. Sing tawanga éngkén sakit atinné dadi mahasiswa. Sing peduli tekén nasib mahasiswa. Éngkénang nagih énggal-énggal tamat lamun dosénné cara kéné. Suba liu pengorbananné uli tuni. Kapupungan ngaba montor uli Tabanan ka Buléléng kanti ngebut di alas Gitgit, aget tusing nepukin bégal. Jani nadak sengkala ulian buung bimbingan.  Dosénné sibuk nyalanang swadarmané padidi.
Sujatiné Madé Suamba gedeg ngelah dosén cara kéné nanging gedeg basangné jani tanggehanga. Rugi lamun pedih ngajak dosén ulian dosénné dadi raja. I raga ané dadi mahasiswa sinah cara panjak ané setata di beténan dogén. Tusing taén baanga beneh. Madé Suamba lantas ngematiang laptop lantas nyemak tas gandongné lakar malipetan ka kos.
“Kal kija? Mai dini ngorta!”
Madé Suamba tusing masaut. Ia nyrengseng  ngalahin timpalné padidiana. Suba tawanga Gedé Giri ento mahasiswa dueg. IPK satata comloudé lebihan tekén 3,5. Tusing cara ibané ané belog mamolos. Luungan suba kalahin. Anak dueg tusing pantes matimpal ngajak anak belog krana sinah lakar belog-belogin timpal. Madé Suamba lantas magedi ngalahin timpalné ento.
Mara neked di parkiran , sagétan Madé Suamba nepukin Wayan Golo timpal kampusné ané lakar bimbingan skripsi.
“Woooi, kija Dék ajus?”  Wayan Golo nyapatin tur maekin Madé Suamba miribang ada ané lakar omonganga.
“Ka kos!” saut Madé Suambané gencang, ia enu pedih ngenehang unduké tunian.
“Ingetang bin puan peteng Purnama. Ajak tunanganné maturan ka kampus. Aké dot gati nepukin Putu Utari.  Kabak cainé ané sasai kasambatang ento.”
Mara nyambatang Putu Utari, prajani ilang gedeg basangé. Madé Suamba marasa awakné joh makeber. Tongos parkiranné ané bek misi leluu prajani tepukina kedas sakedas kulit Putu Utariné ané ngaé kenehné panes dingin. Né suba adané kasmaran, tain méong marasa cokelat strobéri.
“Tenang dogén Yan! Puan peteng icang maturan ngajak tunangan!” saut Madé Suamba lantas makenyem tur ngilut gas montorné, lakar ka kos. (masambung....)

No comments