Nénér Ayu lan Maya-maya

Olih: I Ketut Sandiyasa
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/f5/f0/ae/
"Wanita Berkebaya Merah" Gagambaran Basoeki Abdullah

Ida dané minabang aran miragi nénér. Nénér punika ménten kekalih. Ménten nénér ulam segara sané alit-alit panakan bandeng. Kaping kalih ménten nénér sané ayu marupa nak luh sané nanjaang déwékné, ngadol sané pinih ngaé lali anak muani. Sané mangkin pacang katuturang I nénér ayu. Yén maosang nénér ayu saking sampun dumun ngantos mangkin sampun ménten nénér ayu punika. Maosang indik genah wantah makéh genah nénér ayu nanjaang déwék ipuné ménten magenah ring lokalisasi, ring peteng -petengé ngantos ring kos-kosan. Maosang nénér wantah sakadi murdan lagu Pop Indonesia “Benci tapi Rindu”. Ménten sané tan seneng tekén nénér ayu santukan akéh ngawetuang sané tan becik, kulawarga sané biyut, panyungkan seksual sané sayan nglimbak. Sakéwanten ménten sané rindu tekén nénér, ménten anak lanang sané bedak sané dot nyicipin déwék nénér ayuné diastun medal jinah lan sampun maduwé somah muah pianak. Yén rereh ring guminé tan ménten nak luh sané maduwé ipian manados nénér ayu. Ménten anak luh sané kaguyu-guyu olih mucikari kajanjiang makarya sané lianan nanging pamuputné kauluk-uluk. Ménten sané kapaksa. Ménten mangda payuk jakané makudus. Sapunika katuturan nénér ayu.
Siosan nénér ayu sakadi bahbahang ring ajeng ménten nénér sané siosan pacang tuturang titiang. Nénér punika wantah nénér soleh. Nénér puniki baosang titiang nénér maya-maya. Nénér puniki bina rupa rasané pateh saking nénér ayu , rupanné solahné mabinayan sakéwanten rasanné pateh. Patehné wantah indik madolan nanging tios sané kaadol. Ménten sané ngadol satyaning hati manados purun masolah sané tan becik mégal jinah, mecik manggis miwah dursila sané tiosan, ménten sané ngadol kadiatmikan antuk tan patut sané katah kasambat pelacur akademis dados palgiat. Makéh sané mangkin mangda gelis puput masekolah, mangda dangan polih genah sane tis makéhan numbas.
Ménten sané ngadol idealisnyané yadiastun sampun masumpah. Indayang cingak akuda sampun sang amangkurat katangkep sangkaning parilaksana kaon. Ménten malih bajang truna sané demen maganti ganti tunangan madasar tresna ngamargiang smara dudu sakadi nénér ayu. Sané dados pematut swantah tresna pada rena. Indayang manahin nénten ka bina rupa sakéwanten rasanné pateh. Siosan punika ménten sané ngulgul manah titiange ritatkala nyandingang nénér ayu lan nénér maya -maya punika. Nénér ayu tan elek-elekan nanjaang déwék, tan kimud ngangkenin déwékné wantah wong dursila. Nénér ayu satya ring padéwékan ipuné. Aab sakadi mangkin méweh ngrereh anak sané satya sakéwanten nénér ayu punika satya ring déwék ipuné. Nénér ayu punika satya ngangkenin déwékne dursila nénten munafi k kasambat. Diastun makéhan nénér ayu puniki tan kimud nanging ménten masi nénér ayu kimud-kimudan, nener ayu kelas atas sakadi punika. Nanging nénér maya-maya puniki nénten satya ring padéwékan ngangkenin déwék sami ngéka daya nyilibang raga, sami nyelang patapan padanda baka.
Sapunika katuturan nénér ayu lan nénér maya-maya makéh sampun katuturang. Mabuat pisan manuturang mangda ménten sesimbing pakéling ring kayun manah soang-soang. Nunas pangampura yening ménten keni sesimbing puniki.  Minabang samian satinut nénten pacang ngrereh nénér ayu. Samian nak istri tan sudi dados nénér ayu punika. Sakéwanten ménten pitakén titiang yening nénten pacang ngerereh nénér ayu, yening nénten pacang dados nénér ayu. Napi sampun  iraga marsidayang nenten sakadi  nénér mayamaya  punika? Ngiring saurin padéwékan!NB: Esai kakawian I Ketut Sandiyasa puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Paing, 26 Juni 2016.
No comments