Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; David vs Goliath

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com


Narcissus

 

Orti lami saking Yunani

Kawéntenan anak muani

Madan Narcissus

Bagus makudus

Demen memeka

Ngajum lawatan

Ngenah melah

Ngenah bungah

Bungah muduhin

Muduh nglalahin

Kayang jani

Narcissus tusing padidi

Suba liu anaké kalebu

Kelem ring kolamé biru

 

 

Sisifus

 

Endag matan ai

Sisifus magatra saking yunani

Indik pamargi ngawit matangi

Wantah nyalanang peduman numadi

Sakadi maid batu ka muncak giri

Risampun neked batuné kaentungin malih

Sisipus tan wangdé brangti

Makinkin saking ngawit pamargi

Pageh nyalanang dharma kerti

Sakadi patapan bhaskara dipati

 

 

David vs Goliath

 

Nénten saihan

Yén bungkulan dadi ukuran

Nanging nigtig tangkah makada kalah

Sumbungé makada limbung

Diastun cenik ukudan

Celihé makada ririh

Wiwéka ngaran wisésa

Yén suba selah

Batu atebih bisa ngebahin

 

 

Putu Ghnéya

 

Sunaran uripé

Nyenter uli kelod kangin

Putu Ghnéya wastané

Buda manis wuku tambir

Dados tamba ngetisin tangkahé

 

Ghnéya maarti kelod kangin

Genah hyang mahésora mamurti

Ngamedalang tresna asih jagaté sami

Wit cening mangda satata uning

Tanah leluhuré sampunang lali

Nusa penida ring kelod kangin

Nyundihin pajalan cening

 

Wiréh hidupé ngambel suka duka

Dini bareng natakin panes kauripan

Saking alit cening ngalintangin segara

Kelapu-lapu ngrereh genah madunungan

Sih sangkaning pasuécan kawitan

Mawastu nemu sang kapiwelasan

Tumbuh cening rahayu kawekasan


I Nyoman Sutarjana
Guru ring SMAN Bali Mandara, nulis puisi anggé sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments