Juru Kopi di Rumah Jabatan Bupati

Olih: Madé Adnyana Olé

Sumber gagambaran; id.pinterest.com

Satondén dadi anggota Déwan, I Déngkék makelo maan dadi juru seduh kopi di rumah jabatan bupati. Sabenehné ia nak melali-lali dogén ka rumah jabatan bupati, tetujonné tusing ja dadi juru seduh kopi. Tetujoné ané utama, apang sawai-wai ia nyidang paek ajak bupati, tur paek ajak tamiu-tamiu bupati. Tamiu bupati ento orang-orang penting di partai. 

“Yén suba paek ajak orang penting, sinah aluh maan jalan pang bisa nyalon dadi anggota Déwan!” Kéto kenehné I Déngkék.

Sabilang wai, yén sing ada tajén, ia melali di rumah jabatan bupati. Milu ia krabak-krubuk ajak pegawé-pegawé kontrak di rumah jabatan bupati; juru masak, tukang kebun, sopir, satpol PP, lan ajudan. Apang tepuka jemet ajak bupatiné, kapah-kapah milu ia nyemak gaé. Apabuin yén ada bupati. Milu ia nyutsut mobil dinas lan milu ngerapiang taneman hias di natah rumah jabatan. 

Yén ada tamiu, apabuin tamiu penting uli partai, I Déngkék prajani jemet nyeduh kopi. Pembantu di rumah jabatan ané biasa nyeduh kopi undéna ngoyong. “Ngoyong gén, Luh. Cang nyeduhang kopi. Cang kal ngabaang tamiuné kopi! Ento tamiu terhormat, cang gén ngabaang!” munyin I Déngkék alus tur ajum sajan ajak pembantuné.

Tusing ja ngelah keneh lek, I Déngkék padidina ngabaang tamiuné kopi. Neked di méjan tamiuné, milu lantas ia negak di samping tamiu. Yén tamiuné serius ngomongan pulitik utawi ngomongan pemerintahan lan ngomongan negara, I Déngkék masang mua seken. Matané sing makijapan. Yéning tamiuné ngelucu lan mabaudan, I Déngkék milu kedék-kedék. Yén tamiuné ngomongang pipis, lan ngomongan dum-duman, I Déngkek kijap-kijap sing maan duman. 

Ané ngaé I Déngkék kenal, bapan bupati jeg nyak adung ajaka I Déngkék. Bapan bupati ané biasa kaukina Gurun Gedé mula sai-sai melali ka rumah jabatan bupati. Gurun Gedé nongosné di désa, di umah palekadan bupati, joh uli kota, di bongkol gunung. Sukat panakné dadi bupati sai-sai Gurun Gedé melali ka kota, sai-sai singgah ka rumah jabatan bupati. 

Gurun Gedé sing taén makelo-kelo singgah di rumah jabatan bupati. Biasané negak kejep di jineng, di natah rumah jabatan, suud kéto nagih kopi, suud ngopi mapamit lantas mulih ka désa. Matemu utawi sing matemu ajak panakné ané dadi bupati, pokokné Gurun Gedé negak akejep di jineng, ngopi, lantas mulih. 

Nah, sasukat I Déngkék nyaru-nyaru dadi juru seduh kopi di rumah jabatan, sai-sai Gurun Gedé singgah ka rumah jabatan. Tusing cara biasané akejep-kejep, bapan bupatiné ento prajani demen makelo di rumah jabatan, negak jam-jaman, slalag-slélég di adegan jineng. Apabuin maan ngorta ajak I Déngkék, jeg uli semengan neked tengai, uli tengai neked sanja, Gurun Gedé nutur kangin-kauh ajaka I Déngkék. 

Jumun-mumuné sing ada nak ngerti, apa ngeranang Gurun Gedé sai-sai ka rumah jabatan. Makelo-kelo katarka, Gurun Gedé katagihan ajak seduhan kopiné I Déngkék.

“Jeg, jaen sajan kopiné I Déngkék. Yén sing maan kopi seduhan I Déngkék, prajani puruh!” Gurun Gedé nyumbungang kopiné I Déngkék.

I Déngkék kenyem-kenyem.

“Kénkén carané nyampur kopi pang nyak jaen kéto, Déngkék?” Matakon Gurun Gedé.

“Biasa gén, Guru. Patuh ajak ané lénan!” saut I Déngkék.

“Ah, pasti misi guna-guna kopiné né, hahahahaha!” Gurun Gedé, ané umurné suba 70 tiban ento, kedék ngélkél. Gurun Gedé mula demen mecanda. 

I Déngkék kituk-kituk. Ia nawang keneh Gurun Gedé tuah macanda. I Déngkék milu macanda. “Tusing misi guna-guna, Guru! Nanging pang nyak jaen, ada mantrané, Guru. Hahahaha!”

“Dija maan mantra pang nyak kopiné jaen?”

“Di pasar wénten nak ngadol!” 

Gurun Gedé jeg adung macanda ajaka I Déngkék. Kaduané lantas kedék ngélkél-ngélkél. 

Bupati biasané kenyem-kenyem yén kabenengan nepukin bapané kedék-kedék ajaka I Déngkék. Makelo-kelo sayanganga I Déngkék ajak bupati. Tuah I Déngkék ané bisa ngempu bapané ané kasepian padidi di désa. Tuah I Déngkék ané bisa ngaé bapané kedék ngélkél-ngélkél kanti dekah-dekah. 

Bedik-bedikang nyatua, saget I Déngkék suba dadi pengabih Bupati. Pengabih ané ngateh-ngateh bupati ka tongos ané sing resmi. I Déngkék ngangsan paek ajak tokoh-tokoh pulitik ané aéng-aéng. I Déngkék baanga mobil hardtop. Masan kampanya abana kampanya, masan tajén mobil ento abana ka tajén. Nah, uli ditu lantas meampakan jalan I Déngkék dadi pulitikus. 

Limang tiban suba liwatin, bedik-bedikang nyatua, sagét suba kapilih I Déngkék dadi anggota Déwan. Sedek dina anu, ia maan tugas nimpalin Bupati meresmikan balé gong di désa. Désané ento kabenengan désa palekadan bupati, di bongkol gunung. Di désané ento, Bupati lan I Déngkék kasambut meriah aji gamelan balaganjur. I Déngkék kenyem-kenyem.

Sedek Bupati masimakrama ajak krama satondén meresmikan balé gong, sagét I Déngkék ada ané ngauk-ngaukin. Kaukané sajan-sajan keras. Makejang kramané makipekan.

“Déngkék! Wih, Déngkék!” 

I Déngkék klingang-klingeng. Suudan kéto ia lantas makenyem. Ané ngaukin ento tuah Gurun Gedé, bapané Bupati. 

“Mih, Guru!” 

“Yih, Déngkék. Makelo sing tepuk. Mai malu!” Gurun Gedé ngedeng liman I Déngkék. I Dengkek tengkejut. Makejang kramané nolih. 

“Nggih, tiang driki dumun, Guru! Binjep tiang singgah ka jeroan!” saut I Déngkék.

“Beh, ajum I Déngkék jani! Mai seduhang Guru kopi!”

I Dengkek nengil. Kénkén carané masaut. Krama désa makejang nolih. 

Bupati lantas nolih I Déngkék. “Nah, gaénang Guru kopi!” 

Sing bisa ngomong apa, I Déngkék lantas bangun uli tegakané, nugtug Gurun Gedé ané macelep ka dapur umum di durin balé gong. Ditu I Déngkék nyeduh kopi. Makejang ibu-ibu PKK nolih, ada ané kenyem-kenyem banggi, ada masi ané masebeng madalem. Padalem, anggota Déwan nyeduh kopi.


Madé Adnyana Olé
embas ring Tabanan, mangkin meneng ring Singaraja. Kakawiannyané marupa puisi miwah cerpén. Sampun ngamedalang makudang-kudang cakepan luiré Padi Dumadi (cerpén, 2007), Dongéng dari Utara (puisi, 2014), miwah Gadis Suci Melukis Tanda Suci di Tempat Suci (cerpén, 2018). Cerpénnyané taler sareng ring antologi Cerpen Pilihan Kompas 2014, 2016, miwah 2017.

No comments