Lawat-lawat; Gending Karang Suwung

Olih: IGA Darma Putra

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Awak iragané cara karang suwung. Tegarang geluin, suba pasti tusing ada nyautin apa buin nekain. Kéwala dikéngkéné, bisa iraga ningeh anak masuryak uli dija kadén. Kanti paling ngalih uli dija tekan suryaké ento, tusing masih bakat baan ngarambang.

Tegarang masih kisi-kisi di kuping padidi. Cara ada anak lén asané bareng mamunyi. Munyiné iraga tusing ngerti. Pét ngerti, bisa iraga sing inget. Pét inget, bisa sing gugu. Rasané ada anak lén bareng ngoyong di karang suwungé. Kéwala kapah ia nyak nyautin yén geluin.

Ada katuturan pustaka Tutur Agama Hindu. Pustakané ené pakardin Ida Anak Agung Gdé Pameregan. Di pustakané ento, iraga icéna makudang-kudang wimba munyi ané malingsé di awak padidi. Ada ané adanina Wongkara, Sodasa, kanti Récadana. Makejang ento sorohan munyi ané maumah di awaké. Yadiastun bareng-bareng ajak medem bangun, makejang munyiné ento tusing pati dingeh seken.

Munyin awak patuh ajak Shastra. Munyin shastrané ento mawak damar. Ia ané ngatehang iraga pesu mulih. Pesu uli umah, mulihné masih ka jumah. Baos buka kéto, sing munyi tawah. Mula saja ada munyin Shastra ané pesu mulih uli awak iragané. Munyiné ento paek sajan, sakéwala kapah bakat rambang. Saumpami awak iragané karang suwung, ané pesu mulih madan angkihan. Angkihané ento pesu mulih yadiastun sing morahan. Angkihané ento ané ngaénang iraga seken-seken enu idup. Sakéwala lacur, angkihan ané ngaénang idup ento tuah baan nyilih. Bin pidan lakar uliang?

Sing ada lacuran tekén idup. Mara lekad ka gumi, suba iraga tegul piutang. Utangé ento sing telah-telah baan mayah. Bayah aji banten panebus, tusing pragat. Bayah aji bhakti pangayah masih tusing pegat. Terus-terusan iraga tegula tekén piutang aidupan. Disubané mati, masih iraga enu lakar ngrépotin anak. Jeg bareng ajak anaké maduka-dukan. Yadiastun kondén karoan ia seken-seken duka nekéng tuas. Liunan anak teka bareng repotin, nak ulian lek. Yén sing ulian lek, pasti ulian jejeh. Lek ulian sing patuh cara ané lénan, jejeh lakar kasepékang.

 Anak ané kasepékang, cara cicing berung. Kemu mai ngalih jalan pules, makejang ngesékang. Padahal, nak bisa ané nyepékang ajak ané sepekanga ipidan sai pules bareng, madaar bareng, maplalianan bareng. Awanan, eda ngon ningeh anak geluanga dueg kawot. Eda masih sebet orahanga belog tiwas tigtig. Ento makejang bekel idup, anggon ngalih pajalan mati. Suba liu conto anak lebian ngayahin liang, kanti engsap ngusuin sebet.

Liang-sebet ngidang saruang aji gegendingan. Magending sebet kanti ngeling, magending liang kanti pesu yéh paningalan. Sebet ajak liangé patuh-patuh pragat aji yéh mata.

Akéto malu iraga ngundukang gending karang suwung. Sambilang suir-suir iraga marerambangan gegendingan, bisa sagét ada anak ngawangsitin. Melahang koné ngayahin munyi, apang seken munyiné ngamertanin. Munyi ané kéto-kéto biasané katungkul pragat uber alih milehan ka sisi. Padahal, liunan ento munyi uli karang awak padidi.IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments