Sukla

Olih: Putu Éka Guna Yasa
Sumber Potrekan; pixabay.com
Banten ané kondén katur lumbrah kaadanin sukla olih krama Baliné. Yéning bantené ento enu sukla, cerik-ceriké tusing dadi nyeceb. Yadiastun ngetél kitané edot tekéning bé, jaja, tur woh-wohan ané misi di bantené. Pét pradé bani nyemak lakar bantené ané sukla, suba pasti perang Bharata Yuddhané tusing enu di Kuruksetra. Men dija? jumahné!
Méméné ané maan swadharma ngaé banten, bisa prajani nyuti rupa aéngang tekén togog-togog ané ada di Pura Dalem yén nawang bantenné ceceb anak. Cutetné banten ané suci tusing maceceb ento madan sukla. Pustaka Korawasramané maosang bhukti sinangguh sukla pawitra. Yén bantené suba katur tusing buin madan sukla, sakéwala lungsuran. Anaké wikan ngorahang prasadam.
Lénan tekén banten, ada masi anak mabrata tusing ngantén salantang tuuh ané kaadanin sukla brahmacari. Pustaka Wrespati Tattwané maosang śuklabrahmacāri ngaranya tan pastri sangkasangkan rare tĕkeng patinira. Adaké anak ané bani tusing nganten uli lekad kanti mati? Ada. Itihasa Mahabharatané nyritaang Ida Bhagawan Bisma tusing makirig atampak nyalanin brata ané kéweh ento. Sangkaning bakti tekéning Ajin Idané ané mapeséngan Prabu Santanu saduk Ida pacang nganggén Dewi Satyawati rabi, Bhagawan Bisma masamaya nglaksanayang brahmacari. Ento awanané, Ida polih waranugraha saking ajin Idané marupa kawisésan swacandamarana. Ulian ajiané ento, Ida Bhagawan Bisma nyidaang nawah galah lebar idané apanga ainé endag sondoh ngaja kangin utawi ngutarayana. Kéto pikolih anaké pageh ngamargiang brata suklabrahmacari.
Tusing ento dogén, pustaka-pustakané masi ngorahang ané kabaos sukla tuah kaman anak muani. Timpal suklané ané gelahang anak muani ento madan swanita. Ané ngelahang swanitané tuah anak luh. Wrehaspati Tattwane maosang, sukla muah swanita ento sari-sarining pangan kinum utawi dedaaran. Yéning anaké ngamargiang sanggama, lebihan koné suklané yéning bandingang tekén swanitané, panak ané lakar lekad muani. Kéto masih yéning lebihan swanitané, panak ané lekad tuah luh. Yéning patuh koné liun sukla jak swanitané, pianaké lekad dadi anak kedi. Kedi ento patuh tekén anak ané luh malaksana cara nak muani, kéto masih ané muani matingkah cara luh. Pustaka Carcan Jadmané uli pidan suba ngraosang pahpahan jadma luh, muani, miwah kedi.
Nu ada biin bacakan kasukman sukla? Ada. Sukla masih patuh artiné tekén galang. Dina sesubané tilem madan sukla paksa. Mabinaan tekén sukla ané maarti terang, ada masih timpalné ané madan kresnapaksa. Kresnapaksa ento dina di subané purnama. Anaké ané wikan ngorahang, déwasa paneman sukla paksané luung anggon ngawitin sahananing karya. Patuh cara bulané ané nyansan gedé galangné, sakancan gaé ané kakawitin lakar nglimbak yéning ngawit nuju dina sukla paksané. Kéto koné yéning anaké percaya, apa ané ada di jagaté patuh masih ada di tengah ukudané.
Kéto bacakan soroh suklané uli sesaji ané lakar aturang tekéning Ida Batara kanti galang bulan ané ada di langité. Jani, ada masih stiker sukla ané bek matémpél di warung krama Baliné. Sing patuh tekéning ané ada di lontar-lontaré, warung suklané ento tusing ngadep sesaji anggon aturan tekén Ida Batara, sakéwala dedaaran ané lakar adepa tekéning manusa.
Yén apa kadén ané anggona sikut ngorahang warung ento sukla, sawiréh ané adepa téken dagangé ento magenepan, ada warung nasi bé guling, bé jair nyat-nyat, lalapan, bé betutu, bakso, soto sampi, muah ané lén-lénan. Kéto masih uli reramon dedaarané ane mastiker sukla. Yadiastun dagangé nyangin micin di dedaarané ané suba pasti tusing luung tekéning awaké, warungné enu tetep sukla. Tusing ento dogén, yadiastun warungné kumel tur sebeng dagangné tusing dadi tawah, warungné enu tetep misi stiker sukla. Ento artiné, tusing ja ulian melah kalawan tusing adep-adepané ané ngranaang dagange maan stiker sukla. Tusing masi ulian solah dagangé ané melah maadepan. Lantas apa ané ngranaang liu warung Baline misi stiker sukla? Tiang tusing nawang. Sakéwala, ané patut tanggarin apanga tusing ulian maadepan i raga ngelah rasa iri tekéning timpal ané tusing wed Bali tur maagama lénan.
Sujatinné yéning keneh-kenehang, tusing ja ulian stiker dagangé lais, sakéwala ulian rasa, panyapa sanggra dagangé, ajak pangargané ané sedeng ajak adep-adepané. Yén mula seken ngelah naya apanga nak Baliné dadi pengusaha suksés, gegunané nyalanin geginan patut tincapang. Suba sapatutné i raga malajah mautsaha nginutin pakibeh gumi, tongos madagangé resikin, kenyemé mudahin, tur ane paling penting adep-adepané apanga ngamertanin anak, tusing ngawisyanin! Ento suba ané madan tadah pawitra, dedaaran ané ngamertanin urip, manjangang yusa tatkala nuluh idup nugtugang tuuh.  


Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

1 comment: