Uwa Oka

Olih: Raka Suari
Gagambaran Manik Sudra

Ulung, Uwa Oka buin ulung, Uwa Oka jerit-jerit.
“Aduh… aduhhh.”
Telah rasann bayun tiangé, malaib uli paon, ngamatiang kompor, laut nepukin Uwa Oka nyelémpoh. Sing ada ané ngarunguang.
Kumpiné makadadu iteh maplayan di natahé, cucunné mamaca koran, mantunné seleg mapayas lan pianakné seken mecil siap kurungan. Tuah tiang ané maokin Uwa Oka, Méméné Wayan Oka, misan tiangé. Mara paekin tiang sayan keras Uwa Oka maaduhan. Becat tiang ngedeng uwan tiangé, apang nyidang negak di dipannné. Kéwala baot sajan rasayang tiang, cara batu asanné. Ngangsur tiang, kadi rasa telah baanne angkiahan tiangé ngedetin Uwa Oka.
Ketut Tresni adin tiangé milu maokin. Ajak dadua mara tiang nyidang ningting Uwa Oka ngaba raganné ka dipanné. 
“Nak kénkén dadi Uwa bisa ulung, kénkén abetté, adéng-adéng naké majalan. Ada ané sakit Wa, apanné sakit?” tiang nyecerang matakon. Ketut Tresni nyijepin paningalanné, ngorahian tiang magedi, ngorahin tiang apang buin ngalanturang mapunpun di paon.
Saja tiang kapah jumah, ulianné nguber gagaén. Adin tiangé dogén Ketut Tresni ané sesai di jumah. Madagang sambilanga ngarunguang Uwa Oka.
“Mbok depang suba tiang madagang jumah, apang nyidang sambilang ngarunguang Uwa Oka, magaé dija dogén patuh, né penting maan pangupa jiwa. Pedalem Uwa Oka, pang maan masih raganné klincak-klincak nyingakin anak mablanja, nak nu Uwa Oka dogén reraman I ragané,” kéto Ketut Tresni ngorang alasanné dugas nyumunin bukak warung di samping pamesuan umah tiangé.
Angob masih tiang tekén papineh adin tiangé ané melah muka kéto. Dadinné sing nyidang tiang nambakin kenehné ané luwung. Ento awanan tiang majanji di keneh, sasidan-sidan tiang masih bakal ngarunguang Uwa Oka. Tiang lan Ketut Tresni mautsaha sing lakar buin ngrambang nyén-nyén, sing bakal matolihang kija-kija unduk ngarunguang Uwa Oka.
Uwa Oka ento kurenan belin bapan tiangé ané suba ngalahin, patuh tekén mémé bapan tiangé. Sujatinné Uwa Oka ngelah panak lelima, luh dadua, suba makurenan, lan muani tatelu.  Misan muanin tiangé, Madé Putra lan Komang Yuda, nengil di sisi. Tuah Wayan Oka ané nengil di umah tua ajak tiang lan adin tiangé Ketut Tresni. Kéwala nang besik panak mantuné sing ada ané seken ngarunguang. Di pété ngarunguang, biasané krana ngidih tanda tangan lakar ngadep karang carik. Disubané suud, jeg makejang ilang, pablesat, yapi ja Uwa Oka duuh-duuh siang ada ané ngarunguang, konyangan mapi-mapi bongol.  Di kénkéné saling toling lan saling tuding, pamuputné saling kelidin. Ento awanan tiang lan adin tiangé Ketut Tresni madalem Uwa Oka. Suba tua, tuah kasugihanné dogén ané pagaranganga, tuanné tan parunguang.
“Méméh kénkén kadén isin umahé, panes miribang embok, to mirib ané ngranang embok lan Bli Madé sing makita mulih, sabilang lakar mulih, jeg jelék suba bayuné malipetan baanna, miribang embok ebek misi papasangan di jumah tua iragané, dadinné embok sing nyidang ngarunguang matuan emboké, suksma nah suba ngarunguang Uwan Iluhé,” kéto abetné Mbok Sulasih kurenan Madé Putra-né dugas papasin tiang di jalan. Tiang sing bisa masahut, tuah bisa maksaang makenyir.
“Luh pasti ngerti tongos embok-é dadi mantu cenikan, nak sing dadi embok ané gangsar ngayahin matuan Embok-é, apa buin Embok lan Beli Komang Yuda suba nengil di sisi, yan embok malaksana buka kéto kénkén ucap ara pisagané, nak ada ané nu pantesan, nak Beli Wayan ané paling kelih, ané paling pantes. Tongos emboké, nomor telu,” lén buin alasanne Luh Widya, kurenane Komang Yuda.
“Man caran tiangé, ngarunguang nak tua ento sing ada pelihné mbok, nak mula kewajiban i pianak, sing ja misi manomor, né penting nyak mbok..,” kéto tiang nimpalin munyinné Mbok Luh Widya.
“Luh nak nu bajang, nu bébas, bek waktu, lén ajak anak makurenan, ucap ara anaké masih lén. Sing ada anak lakar nalih Luh ngarangin warisan matuan emboké, kéwala man embok ané ngayain sinah kadéna natakin warisan, embok sing bani kadalih kéto, embok sing trima.” Nu lantang alasanné Mbok Luh Widya. Kuping tiangé rasayang sampet. Mirib ia suba nyeb ningehang munyi-munyi maboya.
Sasukat ento sing taén tiang buin nyambatin unduk Uwa Oka kapining panak mantunné. Jeg gelengan tiang ngayain ajak Ketut Tresni, sasidan-sidan tiangé ajak dadua.
Uwa Oka batisné sakit, koné dadanné ban man ulung di kamar mandi. Beliang tiang tungked, buina yan kija-kija tiang lan Ketut Tresni ane magilir nandanin, krana panak mantuné sing ada nyak paek. Yén suba Uwa Oka nagih milehan, jeg gépé suba tiang ajak Ketut Sutreni mopong raganné.
Abulan ané liwat, teka uli magaé, cingakin tiang adin tiangé, ngeling sigsigan di warung. Paekin tiang ia. Ketut Tresni ngusap yéh paningalanné, sambilanga makenyir, ngengkebang sebetné.
“Nak kénkén Tut, Uwa Oka gelem?” Ketut Tresni kituk-kituk sambilanga mautsaha makenyung. Tiang bengong.
“Embok, Uwa Oka….” buin macéhcéh yéh panyingakan adin tiangé, ia sing bisa nglanturang munyinné. 
“Nah adéng-adéng,” antosang tiang Ketut Tresni apang tenang.
“Mbok Uwa Oka sing ja perot, Uwa Oka nak seger…”
“Kénkén Uwa Oka suba sing pérot, luwung to, adi Ketut ngeling, astungkara, nyén ngubadin, dadi Ketut ngeling, ngeling demen né, kadén embok nak sebet,…” nyroscos tiang mabunyi baan kaliwat kendel.
Buin ngetél yéh paningalan adin tiangé.
“Tiang sebet embok, sebet krana tiang, embok, i raga ajak dadua suba limang tiban uluk-uluka tekén Uwa Oka, limang tiban i raga jak dadua nandan Uwa Oka, mbok meliang tungked, i raga mopong, sujatinné Uwa Oka sing ja pérot….” buin Ketut Tresni ngusap yéh paningalanné.
“Ah Tut, to tuah, raos pisaga ané sing nawang apa-apa. Kan i raga ané sesai namping Uwa Oka…,” tiang ten percaya.
“Seken embok, mara tuni cingakin tiang Uwa Oka klincak-klincah di sanggah, buina misi mongkod ngalih bungan jepun, intip tiang terus, jeg bungah sajan gobanné, jeg makelo sajan i raga jak dadua uluk-uluka Mbok, sebet pesan hatin tiangé. Dadi hati sajan Uwa Oka mogbongin i raga ajak dadua. Boyaké i raga dogén ané ngarunguang, dadi dadi hati raganné Mbok,” Ketut Tresni buin ngusap yéh paningalanné.
Bunyin tungkedé kletak-kletok, tiang lan Ketut Tresni saling tolih. Munyin tungked Uwa Oka-né ngancan paek. Tiang ngabetang ngentungang angkihan. Ajak dadua tiang nyagjagin Uwa Oka. Tiang takut, undagan jelanné ngalangin batis pérotné Uwa Oka.
Tiang lan Ketut Tresni sing taén nyambatang kapining Uwa Oka unduk batisné ané tusing seken pérot. Dikénkéné, yan di natahé, engkebang tiang tungkedné, kalihin tiang, saja tepuk tiang Uwa Oka majalan biasa. Engsap raganné tekén tungkedné. Makelo-kelo biasa Uwa Oka majalan sing ngango tungked. Sing ja katarang tiang, tuah makejitan dogén tiang ajak dadua. Sasukat ento biasang tiang dogén nampéning parisolahné Uwa Oka, cara nampénin parisolah anak tua-tua ané dot setata marunguang.
Kéwala tuni, buain Uwa Oka maglebug, kéwala di baléné. Menek tuun angkihanné, lemet ragané sing nyidang negakang, makakeb angseg-angseg. Malaib tiang becat-becat ngalih mantri ané paek umah tiangé. Lacur mantriné sing ada jumah. Mlaib masih tiang ngalih tlebuati, anggon ngubadin asmané.
Tiang paling, Ketut Tresni ngeling. Warungné tutupa, tiang mrasa pelih, bani tekén nak tua. Tiang becat ngaé ubad asma. Ketut Tresni iteh nélpon ambulan, kéweh sajan, bekan maanggo. Ketut Tresni nélpon taxi, sing masih maan apang becat. Malaib Ketut Tresni ka pisaga, lakar nyilih mobil. Cingakin tiang Uwa Oka nyeledét, pangus sledétanné cara tatit.  Gelurin tiang Ketut Tresni apang buwung nyiling mobil ka pisaga, orahin tiang ia apang buin bukak warung.
Tangkah tiangé ngangsur, ubad asmané suba pragat, inem tiang padidi. Uwa Oka nepain tiang di tabané makakeb sambilanga, nyaledét cara tatit.


Raka Suari
pangawi sastra Bali miwah Indonesia. Mangkin magenah ring Denpasar.

No comments