Madé Sanggra; Gerilyawan Pangawi

Made Sanggra

I Madé Sanggra (almarhum) wantah sinalih sinunggil pangawi sénior sané maduwé komitmen ngalestariang sastra Bali modéren. Dané embas ring Sukawati, Gianyar warsa 1926. Warsa 1970 dados jayanti ring sinalih tunggil sayembara antuk satua cutetnyané sané mamurda  Katemu ring Tampaksiring. Satua cutet  punika taler kadadosang lakon arja olih Prof.  Dr. I Wayan Dibia daweg Pésta Kesenian Bali (PKB) 2005. Pupulan puisi Kidung Républik (1997), ngamolihang Penghargaan Sastra Rancagé ring warsa 1998. Pupulan puisi puniki pinaka pupulan puisi sastra Bali modéren sané kapertama ngamolihang Penghargaan Sastra Rancagé. Sareng pangawi sastra Bali modéren Nyoman Manda saking Gianyar, Madé Sanggra kantos lingsir kantun nerbitang majalah sastra Canang Sari. Dané ngalahin (séda) rahina Buda, 20 Juni 2007. Kakawian-kakawian dané sané sampun kawedar inggih punika Ganda Sari (Pupulan Puisi, 1973 sareng Nyoman Manda), Kidung Républik (Pupulan Puisi, 1997), Katemu ring Tampak Siring (Pupulan Satua Cutet, 1970, 2004). Ring acara patinget 11 warsa sédannyané kalaksanayang bedah buku Bir Bali sané magenah ring Penggak Mén Mérsi, Kesiman, Dénpasar, dina Buda, 20 Juni 2018. Irika Suara Saking Bali polih wawancara akedik sareng okannyané sané taler dados pangawi inggih punika Madé Suarsa ngenénin indik pamargin Madé Sanggra rikala makekawian.

Dados tiang uning indik sapunapi Pak Madé Sanggra puniki makarya kriya sastra Bali modérn?
Bapak tiangé niki, kasenengannyané wantah masesuratan. Saking alit sampun biasa ngarang. Napimalih dumun polih dados pejuang. Rikala dados pejuang punika akéh polih bantang satua. Bapak tiangé dumun gerilyawan lan sarahina-rahina meneng ring alasé rikala punika. Perang, gerilya, masesuratan. Polih bantang satua, seneng masesuratan dadosné pas nika.

Rikala dados gerilyawan napiké taler kantun masesuratan?
Nggih, kasurat ring manah. Risampuné usan dados gerilyawan, NKRI sampun mahardika, napi sané kapanggihin, bantang satua punika kasurat samian.

Indik satua cutet Katemu ring Tampaksiring, napiké nika fakta utawi sapunapi?
Ketemu ring Tampaksiring nika akéhan fiksi nika yén bandingang sareng fakta. Wénten fakta akidik, indik Welanda sané naanin nyajah iriki, nanging antuk imajinasi pangawi satua punika raris embas. Sané ngawinang embas kakawian sané becik wantah imajinasi saking pangawi. Wénten fakta kawewehin antuk imajinasi punika ngawinang embas kakawian fiksi. Napimalih imajinasi bapak tiangé becik pisan.

Naanin Pak Madé nguningayang daweg pidan ngawit masesuratan?
Pastiné warsa 1970-an bapak tiangé sampun dados juara antuk satua Katemu ring Tampaksiring. Minab sampun pedasaan warsa sadurungnyané sampun ngawitin masesuratan.

Uning napi kakawiannyané sané kapertama?
Bapak tiangé ngawitin masesuratan antuk basa Indonésia lan sampun maduwé pupulan sajak Angin Senja. Usan punika ngawit masesuratan sastra Bali. Sané ngawinang indiké punika, bapak tiangé nganikaang sané masesuratan nganggén basa Indonésia sampun akéh. Tiang taler kéntenanga, padahal tiang Jurusan Sastra Indonesia. Pabesen bapak tiangé ring tiang, sastra Indonésia suba liu ajak ngitungang.

No comments