Puisi-puisi I Kadék Ruminten; Sepet-sepet Manis

Gagambaran Manik Sudra

Pelih Matingkah

Gumi suba wayah
Manusa nyansan punyah
Kéweh ban mamanah
Pragat ulah-ulah
Carik nyansan telah
Makejang telah
Basang layah
Mapi-mapi bungah
Suud naar uyah
Ngedas lemah
Ulian jengah
Ngenah kapah-kapah
Pang kéwala ngenah
Barak ngendih cara mirah
Gumi linggah
Kéwala telah benyah
Kenehé suba masarin tanah

Ulakan, 2019


Sepet-sepet Manis

Buah manggis
Hidup mangda cara buah manggis
Buah manggis gumanti dados sasuluh hidup
Akuda goét di sisi di tengah tan mabinayan
Yéning buah manggis muda nu marasa sepet
Yéning diwayahné sampun marasa manis
Nanging rasan sepet tan ilang ring buah manggis
Yadiastun sampun marasa manis
Nyansan selem nyansan manis
Yéning daar ngeranayang tis
Yéning adep ngamolihang pipis

Ulakan, 2019


Sundih Wengi

Pakenyitnyit nyunarin jagat sané kalintang sepi
Ipun manyunarin jagat ritatkala wengi
Sunaran nyané ngasri jagat sané asri
Sami sané maurip pada ngaksi
Sunaran nyané tan padem ritatkala katepén angin
Sunaran nyané tan padem ritatkala katepén toya ening
Ipun wantah I kunang-kunang
Ipun éling
Sunaran nyané padem ritatkala sang surya masunar galang
Ipun éling
Swadharman ipun wantah ring tengahing wengi
Nanging ipun tan marasa katandingin
Ring jagaté sakadi mangkin
Kunang-kunang ngancan méweh kapanggihin

Ulakan, 2019


Mabungkulan

Kemu mai tuah padidi
Ngenehang kenehé sepi
Ngalih tresna ané sujati
Tuah sehidup semati
Ulian keneh nyidang makeneh
Nyén ajak mapineh?
Tuah padidi
Mula lacur dadi jatma manumadi
Hidupé buka cara batun buluan
Mula tuara tusing ngelah apa
Tusing nyidang ngetohin baan goba
Arta brana ané utama
Ané jani tresnané suba ilang
Makeneh makeber ngindang
Lakar ngalih liang
Kéwala tusing taén nepuk liang
Apa ané ngeranayang?
Sebeté tusing nyidang baan nuturang
Ané alih suba ilang.

Ulakan, 2019


I Kadek Ruminten
Mahasisya IHDN Dénpasar. Magenah ring Br. Dinas Belong, Ulakan, Manggis, Karangasem. Embas ring Ulakan, 3 Januari 2000.

No comments