Muani

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; www.artsy.net

Anaké muani ento teka ka kantor polisi. Awakné maurab getih makukud. Di mejané ia ngalapor, terimana tekén petugasé. 
“Tiang ngelapor, Pak!” kéto dogén pesu munyiné, angkihané megat-megat. Bapak polisi tengkejut, bibih anaké ento magetih getih, giginé aas makejang. Kantoré uyut, makejang éwa nagih ngajak ke rumah sakit, kéwala anaké muani ento kukuh sing nyak.  
Laporané kacatet.  
“Nama?” matakon polisiné muané kecud kuning, mirib katinjot nepukin anaké muani ento nandang sakit tan kadi kadi.  
“Wayan!”
“Ada KTP?”
“Selukang jebos dompét tiangé di kantong celanané. Tiang sing ngelah lima!”
Sayan makesiab polisiné, dugas nawang liman anaké ento pegat! Getihné enu ngarécék, tulangné maleték misi isi ngatutin glayung-glayung! Polisiné pajerit, kantoré biur. Ada ané nyelukang dompetné. 
Nama Anda Selamet, betul?
Ia manggutan. Angkihané sayan nyenikang. Ditu lantas petugasé ngelés baju anaké muani ento. Mimiiih dewa ratu! Basangné tingkag, isin jeroané ilang! 
Patpat polisiné tiwang prajani nepukin unduké ento! Ané enu inget, seming buka tuara magetih, ngejer awakné makukud buka kélangan atma.  
Tumbén ada manusa buka kéné. Amun to tatuné, enu masi ia nyidang idup? Tuah papusuhné dogén ané enu ngatutin, magledug kapah kapah. Apa lantas kompana, getihné suba telah? Aruuuh... Ngareresin hati pesaja! 
Sebenarnya, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini kepada Bapak?” matakon Bapak Polisiné ané enu tegteg kenehné nepukin unduké ento. 
“Tiang padidi, Pak!” kéto sautné, ngawinang sayan biur kantoré. Ada unduk jelema nyakitin déwékné kanti buka kéto? Mirib ké muaniné ento buduh?  
Sing ada buin anak matakon. Makejang bengong, seming létég muané tanpa getih. Anaké muani ento ngorta padidiana.  
“Tiang sayang tekén somah, tekén pianak. Mawanan tiang mapugling nyemak gaé. Tusing masi nyidayang ngisinin keneh somah pianak. Saka besik, awak tiange anggo tiang ngaleganin. Somahé nyuang lima batis, pejanga di lemari kacané. Édénganga tekén timpalné rikala arisan. Pianaké nyuang paru-paru. Anggona sérep rikala ia ngebut ngebut di jalané maondaan. Basang tiangé, gibunga ajaka makejang. Getih tiangé anggona ubad bedak....”
Anaké muani ento ngeling sigsigan. Mara ngeh polisiné nelektekang, batun paningalané macungkil. Ané abatu, enu ngelayung ngatutin di pipiné keriput daki cuil.... 

(Tonja.  Rahajeng semeng Jro Anak Lanang)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments