Lawat-lawat; Yén Awak Ento Gumi

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; pixabay.com
Makejang anaké nawang yén gumi ento patuhanga cara awak. Di gumi ada tanah, di awaké masih ada tanah. Daging koné paragayan tanah. Di gumi ada yéh, di awaké masih ada. Peluh, getih, enceh, ento madan yéh. Di guminé ada api, di awaké masih ada. Yén tusing misi api, to nguda awaké bisa anget bisa kebus. Di gumi ada angin, di awaké masih misi. Angkihan madan angin. Di gumi ada langit, di awaké masih ada. Langit di awaké tusing kena baan ngorahang, kéweh. Kéwala ada ané madan langit-langit.
Buka kéto yén alih patuh gumi ajak awak. Di guminé liu ada gunung, di awaké masih ada. Ané sakala, awak ento koné patuh cara gunung. Apa buin yén negak misi mayoga, seken-seken gunung koné ento.
Di gumi ada sagara. Di awaké ada masih sagara. Basang koné sagara, sawiréh makejang ané macelep uli aungan bibihé kemu maclempung. Peluh koné orahanga sagara, sawiréh peluhé patuh pakehné.
Ada masih ané orahanga sagara tan patepi. Keneh koné ento. Sagara keneh ento sajan tusing misi tepi. Kadénang tepin kenehé neked di langit, tau-tau nagih tegehan ka bulan. Kadén saja tuah neked di bulan, buin nagih johan neked di matan ai. Neked di matan ai, biin nagih johan neked dija kadén.
Lénan tekén keneh, di tengahan sirahé ada koné sagara. Yéh untek ento koné adanina sagara. Untek ento yén cara di basa kapara madan polo. Yéh untek ento cara sagara susu.
Kondén telah bacakan sagara di awaké. Ada buin besik sagara ané taén tuturina tekén lingsir-lingsiré. Ento suba sagara idu. Ané madan idu, tusing ada lén tekén paes. Paes koné tusing enyat-enyat cara sagara. Nah kéto malu.
Tukad masih ada di awaké. Tukad ento koné membah pepitu. Ada masih ané ngorahang sia. Tukadé buka sia ento membah koné uli sagara untek. Embahané nuluh tukad pitu ané paek. Buin dua sadah ejohan tukadé. Né tutur mabading abedik. Yén di guminé, yéhé membah uli di tukadé ka sagara. Yén di awak, uli sagara membah ka tukadé.
Yén gumi ento awak, di gumi ada jalan, di awaké masih ada. Jalané patuhanga ajak tukad di awaké. Ada jalan ané tetelu. Sawiréh tetelu, orahanga jalané ento marga tiga. Ada jalan ané méngkol uli kébot, ada jalan ané méngkol uli tengawan. Ada masih jalan leser di tengah-tengah. Jalan ane leser koné tongos anginé majalan menék tuun.
Kéto malu baan nyatuang yén awak ento gumi. Liu buin ada satua-satua ané nyatuayang buka kéto. Pradé lakar ngalih-alihin, kanggoang adéng-adéng. Pradé suba bakat, adéng-adéngin masih minehin. Eda kanti pati purug ngaku paling dueg wiréh marasa suba makatang sarin-sarin tutur. Anak liu masih shastrané ané nuturang apanga iraga bisa biasa-biasa dogén. Tusing mapi-mapi, tusing ngaku-ngaku.
Tusing masih bedik satua ané nyekenang apanga iraga tau tekén gagunan awak. Awak ento tuah tongosé idup. Wiréh awak tongos idup, ditu masih patongosan mati. Tongos mati, lén ajak mati di patongosan. Kéto budang-badingang baan ngitungin kruna. Nyak cara tukang tumbeg mudang-madingang tanah.
Kadén tanah ento ané orahanga pretiwi. Kadén tanah ento masih ané orahanga lemah. Lemah ento masih kadanin galang. Di lemahé ada galang. Di galangé ada padang. Padang patuh artiné ajak galang. Galang katemu galang, orahanga galang apadang. Yén padang ento artiné galang, tegarang takonang apa sujatiné ané madan padang lantang, padang dawa?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments