Sastra Bali Postmodérn

Sumber Gagambaran; www.berbagaireviews.com

Rikala diskusi sastra ring Perpustakaan Daérah Karangasem, 22 Juli 2018 sané sampun lintang, penulis kacunduk sareng pangawi Nyoman Tusthi Éddy. Irika dané dados pembicara lan polih akedik nguningayang ngenénin indik sastra ring kahanané mangkin utamannyané sastra Bali modérn.
Nyoman Tusthi Éddy wantah pangawi sané embas ring Dusun Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupatén Karangasem, Bali, 12 Désémber 1945. Dané kuliah ring Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan (FKIP) Singaraja lan tamat warsa 1969. Dané wantah guru sané nyurat puisi, cerita péndék, ésai, kritik, nganggén basa Bali wiadin Basa Indonésia. Sasuratan dané kawedar ring makudang-kudang surat kabar minakadi Bali Post, Kompas, Suara Karya, Horison, Basis, Warta Hindu Dhrama, Sarad, miwah sané lianan.
Akéh ngamolihang penghargaan saking masesuratan sakadi polih piagam memajukan sastra Bali anyar saking Sabha Sastra Bali warsa 1999, piagam penatar sastra Bali modérn saking Dinas Pendidikan Karangasem warsa 2002, hadiah sastra Rancagé warsa 2004 antuk jasa, lan warsa 2009 malih ngamolihang hadiah sastra Rancagé antuk pupulan puisi Bali modérennyané sané mamurda “Somah (2008).”
Niki wantah pinampén dané sané kaolah penulis.

Sapunapi kawéntenan Sastra Bali modérn-né mangkin?
Mangkin wénten sastra absurd lan anaké ngenikaang nika postmodérn. Pidan sampun tiang nguningang yéning sastra Bali modérn sayan makelo pasti pacang keni pengaruh sastra Indonésia modérn. Napi sané ngawinang indiké punika? Krana sastra Bali modérn niki embas ngambil komposisi sastra Indonésia modérn. Sastra Indonésia modérn komposisiné utawi kulitné Indonésia, lan rohné Bali. Roh nika anggep tiang wantah basané. Nyilih komposisi ring sastra Indonesia, basannyané nganggén basa Bali, nika sané mangkin kabaos sastra Bali modérn.

Napi binané sastra Bali modérn dumun sareng mangkin?
Yén indik, cerpén dumun sareng mangkin, yén mangkin ring téori sastra postmodérn wénten cerpén sané sakadi masatua sakéwala nénten masatua, anaké ngorahang, kénkén satuané né tusing karuan bucuna, kén bongkol kén muncuk. Mula kénten sastra postmodérn nika. Indiké niki keni pengaruh saking sastra asing antuk pengarang kapertama Hémingway (Érnest Hémingway) pengarang Amérika.

Napiké wénten pengaruh, pangawi sané polos kakawiannyané taler polos punika taler sawaliknyané?
Ten melah asané yén ngubungang kondisi psikis pegarang sareng kakawiannyané. Krana tiang manggihin wénten pengarang sané biasa, taat, nanging kakawiannyané absurd utawi sastra postmodérn. Minakadi Budi Darma, yén selehin saking jabatan, dané naanin dados réktor ring IKIP Surabaya, dané taler naanin ka Amérika kuliah ngrereh gelar doktornyané. Mangkin tegarangin wacén Orang-orang Blomington, nika sampun postmodérn pisan, absurd.

Absurd nika sapunapi ring sastra Bali modérn?
Absurd nika nénten ja masuk akal lan ten kena baan bongkol muncukné. Pateh sakadi cerpén kakawiané Supartika sané nénten kena antuk bongkol muncukné lan nika dados kanikaang absurd. Wénten sané nganikaang, ngawi sastra absurd, pangawi punika harus bani, wanén, lan wanén puniki kapanggih yén sampun demen dados penulis, nanging nénten ja samian sakadi punika.

Yén ring sastra Bali modérn ring kakawianné sira manten prasida kapanggih karya absurd punika?
Anggén conto Pak Raka Kusuma. Pak Raka Kusuma dados guru, tiang uning kénkén ragana tertib, nénten taén melanggar, mapenganggo nginutin aturan ring sekolah, tiang sané polih dados kepala sekolahné pepesan melanggar ketimbang ragana. Yadiastun kénten, tegarang wacén cerpénnyané ring cakepan Bégal sané mamurda Musium.  Cerpén nika ngaé biur, lan akéh sané patitakon lan langsung nakénin ragana, béh Déwa niki déréng masana nulis cerpén niki. Musium biasané pertanian, niki jeg sénglad sané tawah-tawah musiumanga, wénten musium bulu kéné bulu kéto.

Nika sangkaning pangawiné wanén?
Yén manut tiang nika boya ja sangkaning pangawiné wanén, nanging kréativitasnyané sané ngalimbak. Yén ambil tiang ring pinampén Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), pengembangan kreativitasnya meluas dan meninggi, nika ngawinang nglimbak. Wénten taler pangawi sané tertib sakadi Pak Putu Arya Tirtawirya, saking ngawit kantos ngalahin cerpénnyané tetep konvénsional.
Ring teori mawasta inkonvensional absurd utawi absurd. Wau cerpén-cerpén kakawian Putu Supartika sané pangihin tiang sakadi punika. Yéning pangawi sané sampun lingsir sakadi Pak Manda wiadin Pak Sanggra cerpénnyané kantun konvénsional.
Rikala tiang makarya resénsi cerpén Pak Sanggra, Tukang Gambar, pinaka sastra réalismé sosialis ragana takut. Nanging ten ngorahang ajak tiang, Pak Raka Kusuma sané nikaina indiké punika lan tekedanga ring tiang. Pak Sanggra jejeh antuké pak ngenikaang cerpén tukang gambaré realismé sosialis, kéntena Pak Raka ring tiang. Napiké pelih yén tiang ngenikaang sakadi punika? Napiké sangkaning realismé sosialis punika wénten kaitané sareng Lekra, Lekra berindikasi sareng PKI (Partai Komunis Indonésia).

Napi nika sastra realismé sosialis manut Bapak?
Tiang wau-wau niki makarya tulisan indik sastra réalismé sosialis lan durung kirim tiang ka média. Sastra realismé sosialis nénten ja sastra Lekra kémanten. Yéning wénten sané makekawaian napiké cerpén, novél, puisi, mélanin anak tiwas, utawi anak sané polih perlakuan nénten adil, nika sastra réalismé sosialis. Sampunang jejeh. Réalismé sosialis nénten ja duwén PKI, nénten duwén Lekra, nika duwén sastrawan. Nanging Lekra sané ngimbuhin muatan politis lan muatan politis nika sané ngawinang anaké sané anti PKI jejeh.

Bapak sampun suwé dados pangawi miwah guru, wénten pengalaman ngenénin indik sastra ring sekolah sané patut kauningin olih kramané?
Warsa 1972 tiang sampun dados guru ring SMA 1 Amlapura lan irika wénten tetelu guru Bahasa Indonésia. Sané dadua nénten tamatan Pendidikan Bahasa Indonésia lan tiang manten sané tamatan Bahasa Indonésia. Sané dadua nika pepes baanga munyi tekén kepala sekolahé, murid-muridé adi ten baanga pelajaran sastra, manggihin materi sastra léwatina. Tiang lantas ngusul ring kepala sekolahé, bagi dua manten, tiang ngajain sastra, ragana Bahasa Indonésia manten, jamné taler bagi. Kepala sekolah tiangé masaut, adi kénten? Mapecah dadosné bahasa Indonésia sareng sastrané. Tiang masaut, sepatutné mapecah, krana sastra punika boya ja basa biasa nanging seni mabasa. Yéning sané nénten ngerti sastra ngajain sastra pasti nénten ja lakar nyidaang.

Napi sané patut kauratiang guru sastra ring sekolah?
Guru sastra mangda ngrereh buku-buku sastra. Mangda sampunang, jagi ngajahin bénjang wau makrébak-krébakan matakén, Layar Terkembang napi témané, napi pokok ceritané, pih celaka sajan nika, celaka pisan. Novél-novél lama tahun 30-an, guru sastra minimal mamaca lan ngerti, yén ten kénten ten nyidaang ngajain. 

Yén manut Bapak, pangawi punika sepatutnyané sapunapi?
Olah rasa nika dunia sepi, sampunang pisan ngarepang setata wénten anak ngoplokin, mabinayan sareng cabang olahraga. (sup)


No comments