Puisi-puisi DG. Kumarsana; Paksi Sebet Galang Kala

Gagambaran Manik Sudra

Kasmaraning Paksi

Paksi punyah puun uluh sunia
buka nyaksiang taru majéjér di bucun telagané
langité engketan belus
ulian ambuné kabebelan sunaran masunar galang
ané sinah makeber nekepin surya
ulap lan saru

ngilang gremeng
Angin ngisis
nakep keneh rikala ia dengeh nyengéngét gelayah-gelayah
nekepin kendel, ngengkebang kenjel
di pangapiané
nganti kelés
kampidné buka katih nigtig keneh
pasaréan anyar, dadi ulian
néwék mangipi
dadi-ké?

Kaborbor kasmaraning, njadsad
galang ulian pangipian tuh maboya-boya
kanistayang

paksiné koné ala ayu pajalan paksi.......!?
ilang puun kasmaraning
abu sang paksi angen gelu gelu
sadina-dinaPaksi Sebet Galang Kala

Sahananing dinané runtag ané ngukupang ujan kalawan api
bayuné milu runtag
ngudiang koné kiapé lantas ngelekas bega
nyujuh pangipian ane sukeh baan alihin
tresna, angené ené ngancan mucuang panganti nganti: tibanan
paksiné ngancan joh makeber ngindang di bucun langité
mengkeb di bucun sayong ngencebang wirama gela
tusing ulian med-wadih, uduh lawatan sané-sinah kalara-lara
rompod sesapiné kenjel maangkihan ngepungin kampid abesikan tastas
kenjel ngantiang lan ngenceg di bucun kayuné cerik ané kepeh
di selat sebeté nu masé ngewarnain abet, mabelatan baan keciwa
malajah ngipi sambilang ngedum keneh di rong petengé ané lénan

: dija tongosné medem?

paksi buka nyancang keneh wiadin nyedsedin iwas
tiwas kenehé
lara ngalungin pengawak atiné sané gulem, plaibin angin
aketélan wacana nyabran sangsara nyikutin keneh inguh paling
apan uyang paling ngepungin rasa maboros baan kendel
tusing nyangkétang keneh nekedang ring awak adiri
tusing taén neked: nyén buin nampi?
kalaning kala lebuhNgrimik

Bes daat sajan kenehé
kadirasa ngebaca palet sinah buin ilang, buin sinah.....
kenehé katurah pangawi
awi ja sing pedas katudan di poloné
kebut kebut uug
buka tendasé lengar
lebian utang
tusing ka tias tiasin
buka geginané ané songeng
Punggit..... guminé punggit!!!
tusing pragat baan ngundukang
sabilang semeng metékin nota rumus bungan pipis bank
tusing pragat baan ngundukang
ngancan peteng metékin faktur tusing mabayah
kenehé ja mula kebat kebit
idupé pragat gemuh ulian utang
céléngané suba maempug
nyalig telah tas-tas makejang
buka tendasé nyamplarSmara Boya Ja Uji Coba

Smara luhé boya ja smara uji coba
néngél dini ditu lan ilang
sekitan-kitan luhé
buka ngasanin yéh mata sebet
likad di keneh
buka pejalané serasa ngenjek dui
duh maaduhan kejeb lantas ngélkél kedék
di durin bli
ngéngkénang bli lakar masatia, janji seidup-semati
ngambar langit galang, nanging bayuné karasa gulem
di durin bliné ngengkebang tiuk
ya mangan tusing, puntul masi tusing
nanging karatané lamun nebek uli duri
ngranang bli jejeh
mimih

Léréng Péngsong, 2018


DG Kumarsana
Embas ring Dénpasar lam magenah ring Lombok Barat. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Lombok Post, Suara NTB miwah sané lianan. Cakepan sané sampun kamedalang luiré Komédi Birokrat, Kabinét Ngajengit, Senggeger, miwah Mata Dadu.

No comments