Kupu-kupu Kuning Polih Hadiah Sastera Rancagé 2019

Cover Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa

Hadiah Sastera Rancagé warsa 2019 sampun kasobyahang ring Gedung Kesenian Sunan Ambu Institut Seni Budaya Indonésia, Bandung, Wraspati Umanis Pahang (31/1/2019) sané sampun lintang. Acarané puniki kalaksanayang sinarengan sareng patinget 81 warsa embasnyané Ajip Rosidi miwah 31 warsa Hadiah Sastera Rancagé.
Ring warsa 2019 wénten petang cakepan sané ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé puniki luiré Sastra Sunda mamurda Sérah kakawian Éris Risnandar, Sastra Jawa mamurda Tembang Raras ing Tepis Ratri kakawian Sunaryata Soemardjo, Sastra Bali mamurda Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa duwén I Ketut Sandiyasa, miwah Hadiah Samsudi mamurda Pohaci Nawang Wulan cakepan saking Ai Rohmawati.
Rikala kawawancarain, Saniscara Pon Pahang (2/2/2019), Sandiyasa nganikaang yéning déwékné makesyab mirengang ortiné punika. Nénten percaya yéning déwékné sané ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé 2019 puniki. Dané ngawewehin, cakepané punika marupa pupulan satua cutet sané madaging 14 satua cutet inggih punika Suaran Gambang Seduri, Tamplakan Limané Intan Pandini, Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa, Nyoman Jaya lan Siti Juléha, Bungan Ambengan Bada Budu, Sértifikasi, Jero Balian, Pamor, Punyan Bingin, Wayan Arya Ngalih Tunangan, Gedé Penida, Impas, Mamadu Ngajak Léak, miwah Mulih.
Dané ngawitin makekawian puniki sangkaning kadaut manahnyané jagi sareng ngalimbakang miwah ngaraménin sastra Bali modérn. "Tiang makarya satua sané saderana, bantang satuané wénten taler sané naanin rasanin tiang ring kauripan tiangé puniki," baos guru agama ring SD 5 Bugbug, Karangasem puniki. Satua sané kakawi akéhan ngenénin indik tresna lan manut dané indik tresna punika becik pisan kaanggén bantang rikala makekawian. Konflik ring désa sané madasar antuk budaya Bali taler kaunggahang ring kakawiannyané.
"Tiang makarya satua puniki sambil tiang kuliah S2 lan ngajahin ring sekolah. Niki anggén tiang hiburan rikala manah tiangé samben ulian tugas numpuk. Sastra punika mersidayang ngawinang manah tiangé galang," dané ngawewehin.


I Ketut Sandiyasa
Cakepan kakawian Sandiyasa ngalahang pesaingnyané inggih punika Langit lan Segara Gunung kakawian Ngurah Parsua, Silunglung olih I Nengah Jati, Mayasa Sastra ring Gumi Dén Bukit kakawian Putu Wahya Santosa, Tuan Déwan olih IBW Widiasa Kenitén, Tatu Anak Luh kakawian Ni Nyoman Ayu Suciartini, miwah Manyonyo kakawian Luh Suwita Utami.
Manut panureksa Rancagé Sastra Bali, Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra nganikaang ring warsa 2018 puniki wénten sia cakepan, nincap malih tetiga saking warsa sadurungnyané. Dané nguningayang yéning sastra Bali modérn kantun aktif sangkaning satua cutet wiadin puisi Bali nyabran ngaminggu kawedar ring rubrik Bali Orti (Bali Post) miwah Médiaswari (Pos Bali). Taler wénten Majalah Sastra Bali modérn onliné Suara Saking Bali sané embas ngawit Novémber 2016, lan ring Januari 2019, sampun ngantos édisi 27.
Wénten taler acara pabligbagan sané kalaksanayang olih Bentara Budaya Kompas Gramédia Bali, Balai Bahasa Bali, Sanggar Sastra Bali modérn Baskom (Bangli Sastera Komala), miwah Penyuluh Bahasa Bali. Sia cakepan sané embas warsa 2018 puniki luiré 3 pupulan puisi, 4 pupulan satua cutet, 1 komik, miwah 1 katalog paméran kolaborasi puisi lan seni instalasi.
Manut Darma Putra cakepan Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa puniki nganggén téma masalah pendidikan, black magic, politik, tresna, miwah indik kahanan masyarakat Baliné mangkin sangkaning pembangunan miwah pariwisata. "Satua cutet ring pupulané puniki akéh madaging warna lokal Bali. Sakadi satua cutet Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa, kupu-kupu kuning maduwé makna mitologis ring sejarah Karangasem (Bali Timur), nanging ring satua puniki wantah simbol kaluwihan lan kajegégan sané nénten prasida kagelahang," baos Darma Putra.
Pengumuman Hadiah Sastera Rancage 2019
Dané ngawewehin, kritik sosial miwah pamargin kauripan warginé sané méweh kaceritayang ring satua cutet puniki nganggén basa sané lengut, dagingnyané sané kompleks sané ngawinang satua cutetnyané becik, berbobot, miwah madaging paplajahan indik kauripan. (sup)

NB: Pertanggungjawaban Hadiah Sastera Rancagé sajangkepnyané prasida kawacén iriki.


No comments