Welas Asih

Olih: Ketut Rida

Sumber Gagambaran: uk.phaidon.com

Ketut Dipta semengan suba ngalih Madé Dama baakal ajaka luas meli sampi. Dapetanga I Madé sedek ngopi tur tumbén seleg mamaca surat kabar.
“Béh Dé, semengan suba mamaca surat kabar, kénkén ada orta buat? Seken pesan asana Madé mamaca.”
“Néh, tegarin paca, kangen icang tekén unduké, anaké las ngutang panak mara lekad. Né, né apa,” ngenjuhang surat kabar Bali Post tekén I Ketut. I Ketut mamaca tumuli kituk-kituk, “Tusing acepok pindo ada ané buka kéné. Yén Madé nampénin ciri kénkén guminé jani ené?”
“Né suba ciri gumi sinur, kahanané suba nungkalik. Kanginé kadén kauh, kauhé kadén kangin. Liu suba anaké tusing nawang beneh pelih. Ané kasinanggeh beneh tuah ané ngleganin nyet, ngulurin indria nanging tusing bani nampedang palanné. Duaning manusané suba kasusupaan momo dursila, ngulurin legan keneh bas kaliwat, madasar ban smara dudu, lipia tekén karma pala mawastu tresna asih, olas asih ilang keberang linus kamomoan. Jelemané ané kéné suba engsap tekén ukudan, engsap tekén widhi. Lén tekén ento dija-dija jani liu parilaksanané brakasakan, marikosa amati-mati, tusing ada welas asih. Lipia tekén manyama braya, réh kadong katangkeb tur kaliput ban peteng pitu. Welas asihé tuah di paipian tongosné.”
“Saja Dé, bantas mapapas liat dogén ngawinang salah tampi dadi bantang uyut, majaguran saling kroyok, bilih-bilih masiat ané tusing karuan tuktuk bongkolné. Anaké kéto ssuba éngsap tékén pangunadika, lipia tékén tata susila, pragat ngulurin nyét tusing ingét tékén kahanané wékasan.”
“Tut, yén tilik, ius kahanan guminé masih sangét ané ngawinang, idupé lebihan kéweh, lebihan panes, ketil ngalih gaé nanging kaperluan idupé sayan ngliunang déning pituasé tuara magutuk. Kéweh ngitungang déwék mawanan lipia tekén anak lén.”
“Kadong ngelantur tuturé, né suba tengai Dé, jalan makinkinan, buin kesep dijalan buin lanturang,” I Ketut maanggutan nolih I Madé.
Maka dadua gagéson madabdaban majalan luas. (*)No comments